CS napadnout
volume_up
[napadnu] {sloveso}

1. generál

Bývá zvykem nepokoušet se znovu napadnout společný kompromis.
It used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
Je zajímavé, že se stavíte na obranu svobod jen tehdy, pokud můžete napadnout pravicové vlády.
Interestingly, you only stand up for liberties when in doing so you can attack right-wing governments.
Skutečným cílem usnesení byla touha napadnout italskou vládu, výlučně vládu italskou.
The real objective of the resolution was the desire to attack the Italian Government, and only the Italian Government.
Reklama může účinně napadnout stereotypy a čelit jim.
Advertising can effectively challenge and confront stereotypes.
Každý musí mít právo na slyšení a možnost napadnout rozhodnutí u soudu.
The person must have a right to a hearing and be able to challenge the decision in the courts.
Chtěl bych rovněž napadnout dohody Blair House Agreements, jejichž tržně orientované cíle přispěly k obrovské nestabilitě cen.
I also want to challenge the Blair House agreements, the market-oriented objectives of which have contributed to extreme price volatility.
napadnout (také: napadat, padat, padnout, poklesnout)
Jak vůbec může slovenské ministerstvo životního prostředí napadnout, že podpoří a doporučí takovou elektrárnu?
How can it even occur to the Slovak Ministry of the Environment to support and recommend such a power plant?
napadnout
napadnout (také: stát za, usilovat o)
napadnout (také: zaútočit)
napadnout
napadnout
volume_up
to get after {sl.} [am. angl.]

2. vojenství

napadnout
Přijetí opatření proti teroristické skupině se dost liší od hlasování o tom, zda napadnout sousední zemi.
Taking measures against a terrorist group is rather different from voting to invade a neighbouring country.
Pokud by Spojené státy měly zítra napadnout Kubu, člověk předpokládá, že proběhne mírumilovná výměna diplomatických pracovníků.
If the United States were to invade Cuba tomorrow, one assumes that there would be a peaceable exchange of diplomatic personnel.
Rusko svým zásahem v Gruzii opět prokázalo svoji připravenost napadnout a okupovat území svrchovaného státu pod záminkou ochrany práv svých občanů.
By its actions in Georgia, Russia has once again demonstrated its readiness to invade and occupy the territory of a sovereign state under the pretence of defending the rights of its citizens.

Příklady použití pro "napadnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVzhledem k rozsahu evropské protiglobalizační rétoriky by vás to ani nemuselo napadnout.
You would not always realise that from the volume of European anti-globalisation rhetoric.
CzechNikoho nesmí napadnout, že by Evropský sociální fond mohl být vyřazen z politiky soudržnosti.
There must be no thoughts of separating the ESF from the cohesion policy.
CzechPrávě proto nesmí být možné mechanismus, který zde vyvíjíme, politicky napadnout.
That is precisely why it is necessary for a mechanism to be developed here that cannot be politically torpedoed.
CzechDalšími důležitými otázkami jsou právo dlužníka příkaz napadnout a určení výšky splatné dlužné sumy.
Other important issues are a debtor's right to contest the order and setting the amount to be paid.
CzechZamítnutí nebo to, že rozhodnutí nebylo vydáno ve stanovené lhůtě, lze napadnout u vnitrostátních soudů.
A rejection or a failure to take a decision by the deadline can be contested in national courts.
CzechZpůsob jakým vir pracuje je -- může napadnout a udělat nejvíce škod někomu kdo má kompromitovaný imunní systém.
The way a virus works is -- it can infect and do the most damage to someone who has a compromised immune system.
CzechObvykle se však doporučuje nechat je na začátku hry být, pokud nemohou napadnout nekrytý klín nebo se přesunout dohromady.
But it's generally advised to leave them alone early in the game unless they can hit a blot or be moved together.
CzechPotřebujeme evropskou záruku pro celou evropskou výhradní hospodářskou zónu, kterou nebudou moci napadnout třetí země.
We need a European guarantee for the entire European exclusive economic zone which cannot be contested by third countries.
CzechTeď by mohla být dobrá chvíle na přestávku a zodpovězení častých dotazů ohledně veslování přes oceán, co vás mohly napadnout.
So this might be a good moment to take a quick time-out to answer a few FAQs about ocean rowing that might be going through your mind.
CzechVe společnosti ovládané anarchií je trvalá tendence napadnout své bližní preventivně, předtím, než oni napadnou Vás.
Not because, he argued, humans have some primordial thirst for blood or aggressive instinct or territorial imperative, but because of the logic of anarchy.
CzechJe důležité, abych vám jasně sdělila, že článek 186 není carte blanche, díky které by se dalo navrhovat cokoli, co Komisi může napadnout.
It is important for me to say clearly to you that Article 186 is not a carte blanche to propose whatever ideas the Commission might get.
CzechToto usnesení je však něco jako nákupní seznam všech možných témat, které nás v souvislosti s touto obrovskou zemí mohou napadnout.
However, this resolution is nothing short of a shopping list of all the topics that we could possibly think of in relation to this enormous country.
CzechJak ale stanoví článek 163, oficiální rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání lze napadnout u soudu podle ustanovení Občanského soudního řádu.
However, as provided for in Article 163, an official decision of the Media Council may be challenged in court in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure.
CzechRozšíření Schengenského informačního systému zvětšuje prostor pro korupci a zločincům, kteří chtějí síť napadnout, poskytuje mnohem větší soubor informací.
The expansion of the Schengen Information System increases the window for corruption and creates a much larger collection of information for criminals wishing to hack into the network.
CzechZaprvé - záležitost povolenek na emise a následné obchodování s nimi je diskutabilní a je nutné ji napadnout, protože dopad povolenek na reálnou ekonomiku je z velké části neznámý.
Firstly, the issue of emission allowances and their subsequent trading are debatable and must be opposed because their impact on the real economy is largely unknown.