česko-anglicko překlad pro "náležet"

CS

"náležet" anglický překlad

CS náležet
volume_up
[náležím] {sloveso}

náležet (také: patřit k, příslušet)
Ano, do domácí skupiny budou náležet všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest.
Yes, all user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
To je Evropa, ke které chci náležet, Evropa, která tyto hodnoty brání.
This is the Europe I want to belong to, a Europe that defends these values.
Sdílené knihovny mohou zobrazit pouze uživatelé, kteří náleží do domácí skupiny.
Only those people who belong to the homegroup can see shared libraries.

Příklady použití pro "náležet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZdůrazňuji, že rozhodnutí o přijetí vězňů musí náležet výlučně členskému státu.
I stress that the decision to accept inmates must be the sovereign one of the Member State.
CzechVaše bezpodmínečná oddanost musí vždy náležet zemi, v níž se usadíte.
Your ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
CzechAristoteles měl jiný důvod říct, že nejlepší flétny by měly náležet nejlepším flétnistům.
Aristotle had a different reason for saying the best flutes should go to the best flute players.
CzechNení v něm však již zmíněno, že v ochraně dětí před obchodováním by hlavní role měla náležet rodičům.
However, it fails to mention that parents should play a primary role in protecting children from trafficking.
CzechTakový úkol totiž obchodu nenáleží a náležet nemůže.
This is not the role of commerce, nor can it be.
CzechPodobně jako v oblasti vývozní politiky by měly právní předpisy v této oblasti náležet do výlučné pravomoci jednotlivých členských států.
Like export policy, legislation in this area should be a matter for individual Member States alone.
CzechCo se týče návrhu v oblasti rozhodného práva, bude do jeho působnosti ve skutečnosti náležet pouze několik regionálních dohod.
In the proposal in the area of applicable law, only a few regional arrangements will in fact fall within its scope.
CzechNa základě zásady o rovném zacházení budou Parlamentu v přístupu k legislativním nebo rozpočtovým dokumentům náležet stejná práva jako Radě.
Based on the principle of equal treatment, Parliament will exercise the same rights as the Council in terms of access to legislative or budgetary documents.
CzechToto je nepřijatelné omezení možnosti volby, která by spotřebitelům měla náležet, a já od Komise očekávám, že navrhne změny k vyřešení této situace.
This is an unacceptable limitation of the choice consumers ought to have, and I expect the Commission to bring solutions to change this type of situation.
CzechEvropský parlament však přináší jistotu, že osobám cestujícím autobusem budou náležet stejná práva jako těm, kteří cestují letadlem a vlakem.
However, the European Parliament is bringing certainty that persons travelling by bus and coach will have the same rights as those travelling by plane or by rail.