česko-anglicko překlad pro "myslet si"

CS

"myslet si" anglický překlad

volume_up
myslet si {refl. sl.}

CS myslet si
volume_up
{reflexivní sloveso}

myslet si (také: myslet, myslit, mínit, pomyslet)
Můžete také mít vlastní děti a myslet si "Kdepak, mé dítě je to nejlepší."
You may well have your own children and think, "Oh no, my child's best."
Máme tendenci myslet si, že jen pevné, hmotné věci jsou opravdu věcmi.
We have this tendency to think that only solid, material things are really things at all.
Je důvod myslet si, že odpověď na oboje by mohla být ano.
And there is reason to think the answer to both of those may well be yes.

Podobné překlady pro "myslet si" anglicky

myslet sloveso
si zájmeno

Příklady použití pro "myslet si" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJe naivní si myslet, že placená mateřská dovolená povede ženy k tomu, aby měly děti.
The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
CzechMáme si myslet, že pro všechny záměry a účely nyní existuje třírychlostní Evropa?
Are we to consider that, for all intents and purposes, a three-speed Europe has now emerged?
CzechNesmíme si myslet, že je to evropská strategie pro Afriku nebo naopak.
Let us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
CzechNěkdo si může myslet, že pro ni existují daleko jednodušší řešení.
There might be others who believe there are far more simple solutions to that.
CzechNesmíme si myslet, že toto je boj, který vyhrajeme jednou a navždy.
We must not believe that this is a battle that we can win once and for all.
CzechKdyž Moto otevřelo v roce 2004, lidé moc nevěděli co si mají myslet.
So when Moto opened in 2004, people didn't really know what to expect.
CzechČlověk by si mohl myslet, že by měla být bohatou zemí, protože zde byla objevena ropná pole.
One might even say that it should be a rich country, since oilfields have been discovered there.
CzechProsím, to si myslet můžete, ale nečekejte, že vás v tom podpoříme!
Well, you can assume that, but do not count on us for support!
CzechA též věřím, že si nebude myslet, že těch několik eur na zabezpečení bezpečnosti nějak promrhal.
I also believe that they will not feel they have wasted those few euros in ensuring their safety.
CzechJe ovšem naivní myslet si, že se taková strategie bude financovat sama od sebe nebo, že se sama provede.
However, it is naive to believe that such a strategy will finance itself or implement itself.
CzechJenom člověk absolutně neznalý věci si může myslet, že se tímto způsobem dá situace zlepšit.
Only a person absolutely unacquainted with the situation could believe that it can be improved in this way.
CzechA přestala jsem si myslet, že se to může opravdu změnit.
And I stopped expecting things to really change.
CzechJe základním omylem myslet si, že tento konflikt na Blízkém východě může být nakonec vyřešen vojensky.
It is a fundamental error to believe that there can ultimately be a military solution to this Middle East conflict.
CzechMěli bychom si snad myslet, že tato přechodná omezení jsou neslučitelná se zásadou volného pohybu pracovních sil?
Should we consider that these transitional restrictions are incompatible with the free movement of workers?
CzechMám-li být upřímný, musíme spíše dělat zlato z lejna, než si myslet, že jsme u potravin konkurenceschopní.
To put it more bluntly, we must make gold from shit rather than thinking that we are competing with food for humans.
CzechTo jsem si mohl myslet, že v tom máte prsty vy dva.
I should've known you two were behind this.
CzechNesmíme si myslet, že jen jih potřebuje nás; i my potřebujeme jih, zejména v tomto období krize.
In fact, it is not just a question of thinking that the South needs us; we also need the South, especially in these times of crisis.
CzechI když myslet si, že spalování odpadů je metodou využití, a proto je výnosným průmyslovým odvětvím, je velmi pochybné.
However, deeming coincineration a method of recovery and therefore a lucrative industry is very dubious indeed.
CzechJe také naivní si myslet, že žadatelé o azyl mohou očekávat stejnou úroveň sociálních opatření ve všech členských státech.
It is also naive to believe that asylum seekers can expect the same high level of social provision in any Member State.
CzechV Británii máme tendenci si myslet: "Mazec!