česko-anglicko překlad pro "myslet"

CS

"myslet" anglický překlad

CS myslet
volume_up
[myslím] {sloveso}

Musíme myslet a jednat racionálně, pokud chceme dosáhnout výrazných výsledků.
We must think and act rationally if we are to achieve sensible results.
Není to dobrý překlad, protože lidé si budou myslet, že to znamená "jednotný".
This is not a good translation because people will then think that it means 'uniform'.
V tuto chvíli nepotřebujeme ideologická rozhodnutí, naopak je třeba myslet na veřejnost.
This is not the time for ideological decisions, but to think of the public.
Někdo si může myslet, že pro ni existují daleko jednodušší řešení.
There might be others who believe there are far more simple solutions to that.
Nesmíme si myslet, že toto je boj, který vyhrajeme jednou a navždy.
We must not believe that this is a battle that we can win once and for all.
Myslím, že bychom dnes ráno měli na tyto lidi myslet.
I believe that we should be thinking about these people this morning.
Ale víc Evropy pro ně neznamená totéž, co by si řada z nás tady mohla myslet.
But more Europe, to them, does not mean what a lot of us inside this room might think.
Celá sněmovna nevěřila svým uším; to jistě nemohl myslet vážně - předávat údaje do Íránu!
He had the whole House gaping; surely he could not mean that - transferring data to Iran!
Není to dobrý překlad, protože lidé si budou myslet, že to znamená "jednotný".
This is not a good translation because people will then think that it means 'uniform'.
Prosím, přestaňte myslet na sebe jako na dodatek, jednejte a udělejte něco!
So please, stop thinking of yourself as a footnote and get out there and make things happen!
Nemohla jsem na ně přestat myslet ani je dostat ze svého srdce.
I have not been able to get those images out of my mind or my heart.
Vstanu ráno a budu myslet na to, co můžu udělat aspoň pro jednoho člověka, i psa, svého psa, kočku, moje zvíře, mého motýla.
I'm going to get up in the morning and think, what can I do for even one other person, even a dog, my dog, my cat, my pet, my butterfly?"

Příklady použití pro "myslet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJe naivní si myslet, že placená mateřská dovolená povede ženy k tomu, aby měly děti.
The idea that paid maternity leave will encourage women to have children is naive.
CzechAle samozřejmě každý bude myslet především na "ne" jako výsledek hlasování v Irsku.
But of course foremost in everybody's mind will be the 'no' vote in Ireland.
CzechJá osobně budu myslet na všechny vězně, kteří hnijí v čínských věznicích.
Personally, I will be thinking of all the prisoners rotting in Chinese prisons.
CzechNěco, co jsem si mohl pro sebe říct, kdykoliv jsem začal myslet obsesivně.
I need some thing to say to myself when I begin thinking obsessionally, obsessively.
CzechMáme si myslet, že pro všechny záměry a účely nyní existuje třírychlostní Evropa?
Are we to consider that, for all intents and purposes, a three-speed Europe has now emerged?
CzechNaši představitelé by též měli myslet na to, že rozhovory samy o sobě nejsou podstatné.
Our representatives should also remember that the talks themselves are not significant.
CzechMusíme v této věci projevit inovaci a myslet jak na současnost, tak na budoucnost.
We need to show innovation in doing this, with a view both to the present and to the future.
CzechDnes můžeme na ně jen myslet, protože byli zastřeleni v rozkvětu života.
Our thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.
CzechNesmíme si myslet, že je to evropská strategie pro Afriku nebo naopak.
Let us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
CzechMěli bychom rovněž více myslet na děti v předškolních zařízeních.
We should also give more consideration to children in pre-school institutions.
CzechDíky automatickému zálohování nemusíte na zálohování souborů myslet.
With automatic backups, you don't have to remember to back up your files.
CzechČlověk by si mohl skoro myslet, že bangladéšský nejvyšší soud naše usnesení četl.
One could almost be forgiven for thinking that the Bangladeshi High Court had read our resolution.
CzechA to je mnohem, mnohem náročnější věc, na kterou bychom vždy měli myslet.
And that's a much, much more difficult lesson to take into account.
CzechDokážou myslet v kontextu, holisticky, já to nazývám síťové myšlení.
They tend to be contextual, holistic thinkers, what I call web thinkers.
CzechMám otázku: co si mohou Irové myslet před nadcházejícím referendem?
I have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
CzechMusíme vždy myslet na solidaritu, rovnost, jednotné normy a lidská a občanská práva.
We must always remember about solidarity, equality, uniform standards and human and civil rights.
CzechKdyž Moto otevřelo v roce 2004, lidé moc nevěděli co si mají myslet.
So when Moto opened in 2004, people didn't really know what to expect.
CzechProto musíme ve svých dnešních rozhodnutích myslet na budoucnost.
For that reason we have to future-proof the decisions that we take today.
CzechA proto začali lidé myslet při vyvolávání křečí na elektřinu.
And so people begin thinking in terms of electricity to produce convulsions.
CzechNež zvolíte umístění, ve kterém se budou reklamy zobrazovat, pokuste se myslet jako vaši zákazníci.
Before you choose where to show your ads, try thinking like your customers.