česko-anglicko překlad pro "moji"

CS

"moji" anglický překlad

volume_up
moji {zájm.}
EN
CS

moji {zájmeno}

volume_up
moji (také: moje, mou, , můj)
Vezmu vás na dvě cesty, moji cestu v policii a moji cestu ve vězení.
I'm going to take you on two journeys, my policing journey and my prison journey.
Tak jsme se jen procházeli okolo a narazili jsme na ženu a já jsem jí ukázal moji knihu.
So we just walked around, and we met a woman, and I showed her my book.
I ostatní ženy zpívaly a modlily se za mě a za moji matku.
And the other women sang and they prayed for me and my mother.

Příklady použití pro "moji" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Hudba) (Hudba s ořezanými frekvencemi) Moji pacienti by řekli, že znějí stejně.
(Music) (Limited Frequency Music) I had patients tell me that those sound the same.
CzechJe proto správné vyslat důrazný signál, jak to udělal Parlament s mojí podporou.
It is therefore right to send out a signal, as Parliament has done with my support.
CzechMojí druhou hlavní myšlenkou je, že je na čase snažit se aktivně obnovit růst.
My second main belief is that the time has come to work towards renewed growth.
CzechMoji voliči uvidí přínosy tohoto právního předpisu na svých nižších účtech.
My constituents will see the benefit of this legislation in cuts to their bills.
CzechPane Rübigu, vy moji odpověď samozřejmě znáte, ale jsem za Vaši otázku vděčný.
Mr Rübig, you know my answer, of course, but I am grateful for your question.
CzechJsem mu vděčná, že vzal do úvahy většinu mých obav a dokonce i moji kritiku.
I am thankful that he took on board most of my concerns and even my criticisms.
CzechA tyto dvě mé role se protnuly v mojí knize, kterou jsem nazvala "Origins".
And those two roles came together for me in a book that I wrote called "Origins."
CzechTeď mě lidé poznávají i v obchodním domě a moji vnuci si myslí, že jsem super.
Now people recognize me in Macy's, and my grandchildren think that I'm cool.
CzechByl vykonán před 6 či 7 lety mojí tehdejší promující studentkou, Susanou Lima.
It was done six or seven years ago by my then graduate student, Susana Lima.
CzechSoučástí mojí zprávy jsou různé návrhy a zvlášť důležité jsou čtyři z nich.
My report contains different proposals, four of which are particularly important.
CzechVětšinu pozměňovacích návrhů, které předložili moji kolegové, nepodpořím.
I will not be supporting most of the amendments tabled by some of my colleagues.
CzechNenaznačoval jsem nijak, že by moji politici byli méně hloupí, než kdokoli v jiný.
I was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.
CzechMyslím, že výborný způsob, jak začít s mojí vizí jednoduchosti, je podívat se na TED.
A great way to start, I think, with my view of simplicity is to take a look at TED.
CzechNa podzim roku 2010 poslal Octaviovi přítel z Guatemaly odkaz na moji přednášku na TEDu.
In the fall of 2010, a friend from Guatemala sent Octavio a link to the TEDTalk.
CzechJsem velice rád, že k tomuto názoru došli i ostatní moji straničtí kolegové.
I am delighted that the rest of my party has now reached that point of view.
CzechJeště jednou chci zopakovat moji náklonnost a nejhlubší sounáležitost s Chile.
May I reiterate once again my affection and deepest solidarity with Chile.
CzechPro Maltu, moji zem, která má momentálně pět křesel, to znamená zvýšení na šest křesel.
Malta, my country, which at the moment has five seats, will increase to six seats.
CzechToto jsou tři otázky, které vplývají z toho, na co se ptali moji kolegové.
These are three questions which follow on from what my colleagues have asked.
CzechTaková politika je pro Unii a také pro moji zemi, Polsko, velmi důležitá.
Such a policy is very important for the Union and also for my country, Poland.
CzechNení to rozhodnutí, které nezbytně sdílejí všichni moji socialističtí kolegové.
It is not one that is necessarily shared by all my Socialist colleagues.