česko-anglicko překlad pro "mimořádný"

CS

"mimořádný" anglický překlad

volume_up
mimořádný {příd. jm. m.}
volume_up
mimořádný {příd. jm.}

CS mimořádný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

volume_up
particular {příd. jm.}
Program politiky rádiového spektra má proto mimořádný význam.
The radio spectrum policy programme is therefore of particular importance.
Zpráva plně odráží mimořádný zájem Parlamentu o otázky zemědělské politiky.
The report fully reflects Parliament's particular interest in the issue of agricultural policy.
Tento problém má v Irsku mimořádný význam.
This is a problem of particular importance in Ireland.
volume_up
special {příd. jm.}
Chtěl bych zdůraznit mimořádný duchovní a politický význam českého předsednictví.
I stress the special intellectual and political importance of the Czech presidency.
Pane předsedající, tento vztah mezi dvěma největšími demokraciemi na světě je zcela mimořádný.
Mr President, this relationship between the two biggest democracies of the world is a very special one.
Tato mimořádná dohoda bude platit i po uzavření další mezinárodní dohody.
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
volume_up
extraordinary {příd. jm.}
Tento projekt zajistí občanům mimořádný přístup k informacím a kultuře.
This project will provide citizens with extraordinary access to information and culture.
Nelze pochybovat o tom, že slunce představuje mimořádný zdroj energie.
There can be no doubt that the Sun is an extraordinary source of energy.
Mimořádný přínos tohoto Parlamentu si zaslouží uznání.
It is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
mimořádný (také: neobyčejný, výjimečný, zvláštní)
volume_up
exceptional {příd. jm.}
Všechny šnorchly SCUBAPRO jsou navrženy hydrodynamicky a nabízejí mimořádný výkon.
All SCUBAPRO snorkels are hydro-dynamically designed for exceptional performance.
Jsem přesvědčen, že zřízení tohoto fondu pro demontáž lodí má mimořádný význam.
I believe that it is of exceptional importance that this dismantling fund be established.
Tato oblast má mimořádný strategický význam a naše zapojení v ní musí být posíleno.
The region is of exceptional strategic importance and our involvement there needs to be intensified.
mimořádný (také: havarijní, nouzový, pohotovostní, provizorní)
volume_up
emergency {příd. jm.}
Samotné omezování základních práv, tak jako v době uplatňování předpisů pro mimořádný stav, tento problém nevyřeší.
Infringements of fundamental rights, as in the times of the emergency laws, will not solve the problem alone.
Než začnou tato mimořádná opatření fungovat, bude to trvat nejméně několik let.
At least several years will be needed for this emergency treatment to work.
(HU) Pane předsedající, situace je katastrofická a vyžaduje mimořádná opatření.
(HU) Mr President, emergency measures are obviously needed, as the situation is disastrous.
mimořádný (také: pozoruhodný)
volume_up
remarkable {příd. jm.}
A to by pro mě byla opravdu mimořádná událost a mimořádná příležitost.
And to me this is a really remarkable story, and a remarkable opportunity.
Jedná se o dalekosáhlý a mimořádný krok, neboť trestní právo leží v současné době mimo oblast pravomocí Evropské unie.
This is a far-reaching and remarkable step, because criminal law is actually outside the sphere of competence of the European Union.
Účastnili se ho mladí lidé, kteří rozesílali mimořádná varování svým vrstevníkům, aby byli opatrní při používání internetu.
It saw youngsters sending out remarkable warnings to other young people to be careful when they use the Internet.
mimořádný (také: neobvyklý, neobyčejný)
volume_up
unusual {příd. jm.}
Tato situace je mimořádná, protože není výsledkem stávek, ale je výsledkem přírodní katastrofy způsobené sopečným výbuchem na Islandu.
The situation is unusual, because it is not the result of strikes, but of a natural disaster caused by the eruption of a volcano in Iceland.
mimořádný (také: vynikající)
volume_up
transcendent {příd. jm.}
mimořádný (také: do očí bijící)
volume_up
egregious {příd. jm.}
mimořádný
volume_up
freak {příd. jm.}
mimořádný (také: bizarní, podivínský)
volume_up
freakish {příd. jm.}

Příklady použití pro "mimořádný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZpráva pana Daviese má pro Holandsko další mimořádný rozměr, který nelze popřít.
For the Netherlands, the Davies report has another extra dimension that is undeniable.
CzechProto každé opatření přijaté na pomoc tomuto odvětví má mimořádný význam.
Hence, any measure that can be taken to help this sector is extremely important.
CzechV automobilovém odvětví existuje mimořádný potenciál k posunu zeleným směrem.
In the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
CzechNyní potřebujeme mimořádný program na záchranu včel a včelařství v Evropské unii.
What is needed is an urgent programme to rescue bees and apiculture in the European Union.
CzechJednání o transformaci budou tudíž vyžadovat mimořádný akt politické vůle.
So, negotiating the transformation demands a major act of political will.
CzechDomnívám se, že produkce jaderné energie v bezpečných podmínkách má mimořádný význam.
I think that the production of nuclear energy in safe conditions is of paramount importance.
CzechToto opatření má mimořádný význam pro rumunské vojáky umístěné v jižním Afghánistánu.
This measure is of paramount importance to the Romanian troops stationed in southern Afghanistan.
CzechDohoda o volném obchodu s Indií má pro budoucnost našich obchodních vztahů mimořádný význam.
The free trade agreement with India is extremely important for the future of trade relations.
CzechPrvní předsedové, Wim Duisenberg a Jean-Claude Trichet, odvedli v bance mimořádný kus práce.
The first presidents, Wim Duisenberg and Jean-Claude Trichet, did exceptionally good work here.
CzechV novém znění jsme doplnili nové požadavky na transparentnost, které mají mimořádný význam.
In the new text, we have added new transparency requirements which are of the utmost importance.
CzechMáme mimořádný zájem na tom, aby druhá Barrosova Komise nebyla stejná jako Barrosova Komise první.
We are extremely keen for Barroso II not to be the same as Barroso I.
CzechJsme přesvědčeni, že tato dobře připravená zákonná otcovská dovolená má pro každou zemi mimořádný význam.
We believe that well-developed statutory parental leave is of the utmost importance for every country.
CzechPane Junckere, není toto jediný způsob, jak občané mohou získat mimořádný příjem v momentě, kdy ceny stoupají?
Mr Juncker, is that not the only way people can have extra income at a time when prices are soaring?
CzechDámy a pánové, tato otázka systematického sběru statistických údajů má pro nás mimořádný význam.
Ladies and gentlemen, this issue of the systematic collection of statistical data is particularly important to us.
Czech(DE) Pane předsedající, zlepšení právní úpravy očkování proti katarální horečce ovcí má mimořádný význam.
(DE) Mr President, improving the vaccination arrangements for bluetongue is an extremely important matter.
CzechPředevším si uvědomily mimořádný potenciál Afriky více - či alespoň dříve - než kdokoli jiný.
Firstly, they have both recognised Africa's enormous potential perhaps more - or in any case sooner - than anyone else.
CzechTato rozhodnutí měla samozřejmě mimořádný význam.
These were, of course, decisions of extreme importance.
CzechA zde ve Spojených Státech to mělo mimořádný dopad.
Finally, a vaccine that could stop this awful disease, and here in the United States it had an incredible impact.
Czech. - (PL) Průmyslová politika má mimořádný význam pro realizaci cílů Lisabonské strategie.
in writing. - (PL) Industrial policy is of considerable importance for the realisation of the objectives of the Lisbon strategy.
CzechČernomořský region má také mimořádný význam.
The Black Sea Region, too, is of great importance.