česko-anglicko překlad pro "měsíc"


Nechceš hledat mesic
CS

"měsíc" anglický překlad

EN

CS měsíc
volume_up
{mužský rod }

1. generál

měsíc
volume_up
month {podstatné jméno}
Proč bylo zabito více lidí minulý měsíc než jakýkoli předchozí měsíc tohoto konfliktu?
Why were more people killed last month than in any preceding month of this conflict?
Můžeme skončit tak, že budeme tento měsíc hlasovat pro něco a následující měsíc pro něco jiného.
We can end up voting for one thing this month and something else next month.
Tento měsíc se uskuteční zasedání schvalovacích orgánů členských států.
Later this month, there is a meeting of the national type approval authorities.

2. astronomie

měsíc
volume_up
moon {podstatné jméno}
Na horizontu vychází nový měsíc, Havajané říkají, že je to dobrá noc na rybaření.
There's a new moon on the horizon. ~~~ Hawaiians say it's a good night for fishing.
A ten srpek je měsíc Enceladus, který je velký asi jako Britské ostrovy.
And that crescent there is the moon Enceladus, which is about as big as the British Isles.
To je totiž tohle místo, kterým je měsíc Jupitera, Europa.
That's probably this place, which is a moon of Jupiter, Europa.

Příklady použití pro "měsíc" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechOd svých osmnácti let dostávám každý měsíc výpis z banky.
Ever since I was 18 years old, I have received a monthly statement from my bank.
CzechA takto to dopadá každý měsíc, s tisíci zabavených zvířat.
And for us to understand what happens with them, we're going to follow Brad.
CzechNení to proto, že souhlasím s těmito cestami do Štrasburku každý měsíc a někdy dokonce dvakrát do měsíce.
It is not because I agree with this monthly and sometimes bimonthly trail to Strasbourg.
CzechÚdaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy každý měsíc
Reserve base data for credit institutions reporting monthly
CzechJen si představte, kolik "člověko-měsíců" (práce jednoho člověka za měsíc), bylo zahozeno, prostě jako "zabitý den".
So just imagine how many man-months or man-years are wasted, just like I wasted a day.
CzechHlasování proběhne během dalšího zasedání příští měsíc.
The vote will take place during the next monthly session.
CzechRovněž necháváte bez povšimnutí nesmírně nákladné přesuny z Bruselu do Štrasburku, které se praktikují každý měsíc.
You also fail to do anything about the immensely costly monthly relocation from Brussels to Strasbourg.
CzechTaké proto zkracujeme na jeden měsíc lhůtu pro podávání daňových přiznání při plněních uvnitř Společenství.
That is one of the reasons we are shortening the deadline for the submission of tax returns for intra-Community transactions.
CzechPane předsedající, pravidelné putování Evropského parlamentu mezi jeho dvěma sídly každý měsíc je něco mimořádného.
Mr President, there is something extraordinary about the monthly peregrination of this Parliament between the two seats.
CzechProč je jim třeba dávat dalších pět let, než budou provádět tyto křížové kontroly, jakmile již obdrží každý měsíc údaje?
Why would it be necessary to give them five more years before carrying out the cross-checks, once they already receive monthly data?
CzechZ tohoto důvodu předsedá každý měsíc zasedáním Rady pro zahraniční věci, ve které se schází 27 ministrů zahraničních věcí členských států EU.
Accordingly, she chairs the monthly meeting of the Foreign Affairs Council where the 27 EU Foreign Ministers meet.
CzechUvědomujete si, že důchodci musí z těchto 50 EUR každý měsíc vyžít a nakupovat potraviny za ceny odpovídající evropské úrovni?
Are you aware of the fact that these EUR 50 are meant to make you survive and buy food at prices commensurate to the European ones?
CzechPravidelné cestování Parlamentu každý měsíc mezi Bruselem a Štrasburkem přijde evropské daňové poplatníky přinejmenším na 200 milionů EUR za rok.
Parliament's monthly trek between Brussels and Strasbourg costs European taxpayers a good EUR 200 million a year.
CzechNaši občané jsou z těchto přesunů, které každý měsíc vyžadují stále větší organizační úsilí a finanční výdaje, stále zmatenější.
Our citizens are increasingly perplexed at this monthly 'transfer' which involves ever greater organisational efforts and financial burdens.
CzechDiskuse, které probíhaly minulý měsíc, ukázaly, že bude v procesu schvalování nutné širší zapojení Evropského parlamentu.
The discussions of the last months have demonstrated that a stronger involvement of the European Parliament in the endorsement process is necessary.
CzechTabulky, které by měly být podle navrhovaného nařízení sestavovány každý měsíc, jsou složité a vyžadují sběr nadměrného množství informací.
The tables to be compiled monthly under the proposed regulation are complex and require the collection of an excessive amount of information.
CzechV našem cenovém indexu - právě dnes dopoledne zveřejnil Eurostat cenový index pro měsíc listopad - se ukazuje, že v eurozóně činí meziroční míra inflace 2,1 %.
As for our price index, Eurostat published the price index for November this morning, showing that the year-on-year inflation rate in the euro area is 2.1%.
CzechJsem rád, že jste dnes řekl, že se chcete scházet prakticky každý měsíc, protože vaším úkolem je vrátit hlavy států nebo vlád a členské státy zpět do Evropy.
I am pleased that you said today that you want to meet almost on a monthly basis, because it is your job to bring the Heads of State or Government and the Member States back to Europe.
CzechBudu nadále rozšiřovat obvyklé kontakty s poslanci Parlamentu, jako jsou již zahájená setkání s vedoucími skupin a schůzky, které mám každý měsíc s předsedou Parlamentu.
I will continue to multiply other usual contacts with Members of Parliament, such as the meetings I have begun with leaders of groups and the monthly meeting I have with the President of Parliament.