česko-anglicko překlad pro "lehce"

CS

"lehce" anglický překlad

volume_up
lehce {přísl.}

CS lehce
volume_up
{příslovce}

lehce (také: bez bolesti, lehko, snadno)
volume_up
easy {přísl.}
Na demontáž lodi se nasazuje mnoho dětí, protože se lehce dostanou do malých prostor.
Many children are used to dismantle the ships because it is easy for them to get into small spaces.
Tři stávající nařízení byla spojena v jeden právní text, který je lehce srozumitelný.
Three existing Regulations have been put together into a legislative text that is easy to understand.
Je to docela starý experiment, ale opravdu dobrý, protože je jednoduchý a dá se tak lehce převyprávět.
So this is an old experiment, but it's a really good one, because it was very simple, so it's an easy story to tell.
lehce (také: jemně, mírně, nepatrně, poněkud)
volume_up
slightly {přísl.}
Olivový olej lehce omezil vznik PhIP, ale skoro bezvýznamně.
Olive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
Musíme však uznat, že tato záležitost zanechává lehce hořkou chuť v ústech.
However, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Ostatní členové lehce přesáhli, ale musíme poskytnou stejnou péči každému.
Other members have also overrun slightly, and we must accord the same treatment to everyone.
lehce
volume_up
lightly {přísl.}
We do not deliver this report lightly.
Takové oddělení zůstává konkrétní hrozbou, ale díky uvedenému druhu omezení se nedá prosadit lehce.
With a restriction of this nature, such separation remains a tangible threat but one which cannot be imposed lightly.
(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, je mi stále záhadou, jak mohla Rada řešit záležitost, jako je tato, tak lehce.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is still a mystery how the Council could have treated an issue such as this so lightly.
lehce
volume_up
light {přísl.}
A já se cítila ve svém těle tak lehce.
And I felt lighter in my body.
lehce (také: lstivě, nepatrně)
volume_up
subtly {přísl.}
lehce (také: hravě, obratně)
volume_up
handily {přísl.}

Příklady použití pro "lehce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJenže k mému překvapení jsem zjistil, že diktatury se jen tak lehce nerozpadají.
However, to my surprise, I discovered that dictatorships do not crumble so easily.
CzechVzpomínám si, že jsem nejprve byla lehce překvapená a pak mě zalil stud.
I remember first feeling slight surprise. And then I was overwhelmed with shame.
CzechMůžeme si být teď jisti, že lehce dostupné laciné peníze nevytvářejí stabilní růst.
We can now be sure that easily accessible, cheap money does not create stable growth.
CzechSamozřejmě, jsou věci, které můžeme lehce schválit, jiné jsou komplikovanější.
Of course, there are some things we could easily approve, but others are more complicated.
CzechLehce je mohou splnit jen kriminálníci, ale ne studenti, výzkumní pracovníci a novináři.
Only criminals can easily meet them, but students, researchers and journalists cannot.
CzechTo se může lehce opakovat s dalšími státy východní Evropy a Tureckem.
This may well be repeated with yet more Eastern European states and Turkey.
CzechÚdaje o výdajích Společenství by měly být lehce dostupné na internetu.
Data on Community expenditure should be easily available on the internet.
CzechPočet úmrtí dosáhl vrcholu ve 30. letech, kdy jich bylo lehce nad 5 milionů.
Deaths actually peaked at a bit over five million in the 1930s.
CzechKrátkodobé zájmy mohou lehce narušit vývoj dlouhodobých priorit.
Short-term interests can all too easily derail long-term priorities.
CzechJe to otevřená norma, takže je lehce přístupná nejmenším společnostem.
This is an open standard, which means that it is easily accessible even to the smallest companies.
CzechMáte pravdu v tom, že Evropa musí vystupovat jednomyslně, ale to se lehce řekne, hůře udělá.
You are right in saying that Europe must speak with one voice, but that is easier said than done.
CzechZ toho důvodu se interpretace, kterou přijala Rada pod švédským vedením, zdá lehce podivná.
This interpretation that the Council adopted under the Swedish leadership therefore seems a bit odd.
CzechMůžete se ptát, co se stane, když do robota lehce zatlačím.
You may have wondered what happens if I give the robot a little push.
CzechJsou to žluté květy, které lehce zahlédnete kdekoliv.
These are little yellow flowers like we all see, little yellow flowers all over the place.
CzechLehce je možné pochopit pokušení, které vede k jeho používání.
One can readily understand the temptation to make use of it.
CzechKoncepce, kterou jsme nyní začlenili, jen lehce zastírá, že se nám stále nedaří přijmout rozhodnutí.
This concept which we have now incorporated thinly veils our continuing failure to take a decision.
CzechObdobí levné a poměrně lehce dostupné vody je pryč.
The era of cheap and relatively easily accessible water is over.
CzechTyto informace by měly být jasné a lehce srozumitelné.
The information should be clear and easily understandable.
CzechJe lepší se vyhnout ohnutí rámu nebo karty, i pokud byste měli šroubek upevnit jen lehce.
It's better to tighten the screw barely more than you can tighten it with your fingers than to bend the frame or the card.
CzechVýše uvedené protiargumenty jsou lehce dostupné.
The aforementioned counter-arguments are readily accessible.