česko-anglicko překlad pro "korespondenci"

CS

"korespondenci" anglický překlad

Viz příklady pro použití "korespondenci" v kontextu.

Příklady použití pro "korespondenci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěl jsem možnost shlédnout korespondenci z Íránu adresovanou z různých zdrojů mým kolegům.
I have had the opportunity to take a look at correspondence from Iran to my fellow Members from various sources.
CzechNa závěr bych rád řekl, že pokud se naše právo na soukromou korespondenci jednou omezí, zůstane omezené navždy.
In conclusion I would like to say that if our right of private correspondence is restricted once this will remain so forever.
CzechChtěl bych uvést, že vítáme korespondenci mezi Evropskou komisí a maďarskou vládou ve věci maďarského mediálního zákona.
I would like to state that I welcome the correspondence between the European Commission and the Hungarian Government on the matter of the Hungarian media law.
Czech. - Nejprve odpovím na vaši závěrečnou otázku: Ano, rád vám poskytnu veškerou svoji korespondenci s kancléřkou Merkelovou.
President of the Commission. - Taking your last question first, of course I am happy to give you all my correspondence with Chancellor Merkel.
CzechProgram Windows Kontakty však můžete používat k ukládání informací o lidech a organizacích, i když nepoužíváte k e-mailové korespondenci program Windows Mail.
Even if you don't use Windows Mail as your e‑mail program, you can still use Windows Contacts to store information about people and organizations.
CzechKdyž mne v mém volebním obvodě kontaktuje někdo z veřejnosti, řeknu mu, aby takové firmě prostě odepsal, aby veškerou budoucí korespondenci posílala mně.
When any member of the public contacts me in my constituency, I simply say to them to write back to the company and tell it to send all future correspondence to me.
CzechPokud dostaneme korespondenci v nějakém jazyce, který Předsednictvo uzná jako jazyk pro písemnou komunikaci s občany, v tomto jazyce také odpovíme.
If we receive correspondence in certain languages which the Bureau recognises as languages for written communication with citizens, we shall also reply in those languages.
CzechNepovažuji je za tajné, ale ani žádný národní parlament v civilizované demokracii si neukládá povinnost zveřejňovat pracovní, natož veškerou korespondenci.
While I do not consider such documents to be confidential, no national parliament in a civilised democracy imposes the duty to disclose professional - let alone all - correspondence.
CzechMohu vám dát jeden příklad, co může být učiněno - zpřístupnila jsem rejstřík své korespondence na internetu, takže můžete vidět mou korespondenci a mé dokumenty.
I can give you one example of what can be done, which is that I have already made my own correspondence register available on the Internet, so you can see my correspondence and documents.
CzechMateriály obsahovaly korespondenci mezi vědci z různých zemí, jejichž výzkumná činnost má klíčový dopad na postoj Evropské unie a OSN k problematice změny klimatu.
The material included correspondence between scientists from various countries, whose research has had a key influence on the position of the European Union and the UN on climate change.
CzechVedl jsem v té věci korespondenci a také mi byla zaslána žádost o povolení a ověřil jsem, že mezi tím, co samotný úřad schválil, a mezi tím, co bylo vystaveno, nebyl žádný rozdíl.
I had the correspondence including the request for authorisation sent to me, and I verified that there was no difference between what the office itself had authorised, and what was exhibited.