česko-anglicko překlad pro "kompromis"

CS

"kompromis" anglický překlad

CS kompromis
volume_up
{mužský rod }

kompromis (také: smír)
volume_up
compromise {podstatné jméno}
Kompromis nahrazuje odkaz na "vnitrostátní označení" termínem "ostatní označení".
The compromise replaces the reference to 'national markings' with 'other markings'.
Domnívám se, že hospodářská krize nepředstavuje pro kodaňský kompromis překážku.
I believe that the economic crisis is not an obstacle to the Copenhagen compromise.
Vyžadovalo to jak vůli, tak i schopnost přijmout požadovaný kompromis.
It required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
kompromis (také: mezistupeň)
volume_up
halfway house {podstatné jméno}
kompromis
volume_up
modus vivendi {podstatné jméno}
kompromis (také: kompromisy, vzájemné ústupky)
volume_up
give and take {podstatné jméno}
Kompromis mezi vnitřními a vnějšími aspekty lisabonské strategie pomůže prosazovat evropský model na poli globální správy.
The give and take between the internal and external aspects of the Lisbon Strategy will help to promote the European model in the global arena of governance.
kompromis
volume_up
give-and-take {podstatné jméno}
kompromis (také: porovnání, substituční vztah)
volume_up
trade-off {podstatné jméno}
Personally, I am prepared to see a trade-off.

Příklady použití pro "kompromis" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJako každý dobrý kompromis i tento předpokládá rozumné ústupky na všech stranách.
Like all good compromises, this one assumes reasonable concessions from all of the parties.
CzechTento kompromis zajišťuje, aby se k uvedeným rozličným skutečnostem přihlíželo.
This commitment ensures that this varied reality will be observed.
CzechEvropský parlament tehdy nedovolil, aby Komise udělala takový kompromis.
At the time, the European Parliament did not allow the Commission to be compromised in this way.
CzechAle než se tak stane, musíme najít kompromis mezi ideály a lidským selháním.
But until that day comes, we will have to make ideals and human failure meet somewhere in the middle.
CzechTento kompromis činí iniciativu uživatelsky přívětivou, jednoduchou a přístupnou občanům.
It makes it user-friendly, simple and accessible for citizens.
CzechPouze tak lze učinit smysluplný kompromis ve sporu o jaderný program.
Only in this way can meaningful compromises in the dispute on the nuclear programme be achieved.
CzechNebyla to zrovna nejjednodušší zpráva, ale podařilo se nám najít v hlavních bodech dobrý kompromis.
It was not the easiest of reports to draft, but we managed to find good compromises on the key points.
CzechAle pokud jde o mě a o Komisi, věříme, že je to dobrá reformní smlouva - není dokonalá: je to samozřejmě kompromis.
We also have the ratification and the implementation awaiting us.
CzechMá skupina je přesvědčena, že lze najít kompromis mezi restriktivním rozpočtem a podněty na evropské úrovni.
My group believes it is possible to strike a balance between budgetary austerity and European impetus.
CzechMěli bychom najít dobrý kompromis mezi sociálními politikami prezidenta Mubaraka a strategickou linií Egypta.
We should strike a fine balance between the social policies of President Mubarak and Egypt's strategic line.
CzechVyberte nastavení kvality, které pro vaše potřeby představuje nejlepší kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru.
Choose a quality setting that represents the best balance between quality and file size for your needs.
CzechJsem přesvědčena, že navrhovaný Vízový informační systém představuje správný kompromis mezi těmito dvěma cíli.
I believe that the proposed visa information system has struck the right balance between those two objectives.
CzechDomnívám se, že kompromis, jejž se podařilo mezi jednotlivými skupinami najít, se této zásadě velmi blíží.
I believe that the compromises that we have reached across the different groups come very close to this principle.
CzechTakovéto změny znamenají kompromis mezi zdravým životním prostředím a udržitelností našeho způsobu života.
Making such changes involves trade-offs between the health of the environment and the sustainability of our lifestyle.
CzechVyberte nastavení kvality, které pro vaše potřeby představuje nejlepší kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru.
Choose a quality setting that represents the best balance between the quality and the file size that you want.
CzechZdálo se to být nejlepší cestou, jak najít kompromis mezi mou potřebou vyprávět příběhy a potřebou vytvářet obrazy.
And that seemed to be the best way to reconcile this urge I had to tell stories with my urges to create images.
CzechVe věci těchto zásad není žádné místo pro kompromis, a to se týká i našich vztahů s klíčovými partnery, jako je Ukrajina.
They are principles that cannot be compromised, so too for our relations with key partners such as Ukraine.
CzechJsme příkladem zavedení dobrého legislativního rámce a nacházíme kompromis mezi trhem a ochranou.
We are setting an example here of a good legislative framework and we are striking a balance between the market and the protection of citizens.
CzechI malý, nenápadný a dobře míněný kompromis může - byť třeba až po delším čase a nepřímo - mít své osudové následky.
Even small, inconspicuous and well-intentioned compromises can - albeit indirectly and with some delay - lead to fateful consequences.
CzechJe to takový kompromis, jaký jsme chtěli?