česko-anglicko překlad pro "klást důraz"

CS

"klást důraz" anglický překlad

CS

klást důraz {sloveso}

volume_up
V našich programech spolupráce musíme klást důraz na právo žen na zdraví včetně zdraví reprodukčního.
In our cooperation programmes we have to emphasize on the right of women to be healthy, including reproductive health.

Příklady použití pro "klást důraz" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDále bych skutečně chtěla říci, že je třeba klást důraz na vzdělávací opatření.
I also particularly want to say that emphasis must be placed on educational measures.
CzechJe proto velmi důležité klást důraz na společnost založenou na vědomostech.
It is, therefore, highly important to emphasise the knowledge-driven society.
CzechZcela souhlasím s tím, že je třeba klást důraz na rozvoj výroby bioplynu.
I fully agree with the emphasis placed on the development of biogas production.
CzechEU musí ve všech oblastech svých vztahů s Mexikem klást důraz na boj proti beztrestnosti.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
CzechV každém případě je při hodnocení nezbytné klást důraz na otázku bezpečnosti.
In any assessment, it is essential that importance be attached to the subject of safety.
Czechje nutno provádět kontrolu potravin ve školních jídelnách a klást důraz na tělesná cvičení;
In schools, food must be checked in canteens and there must be physical exercise;
CzechNemůžeme na to klást dostatečný důraz, Mugabeho současné postavení je prostě trestné.
We cannot emphasise this enough, for Mugabe's current position is quite simply criminal.
CzechOd nynějška musí všechny členské státy klást větší důraz na výzkum a vývoj.
From now on, all of the Member States must put more emphasis on research and development.
CzechMěl by se klást větší důraz na očkování a diskriminační testování.
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
CzechTo znamená, že na jejich kvalitu musíme klást skutečně velký důraz.
This means that we have to place a great deal of emphasis on their quality.
CzechVe stavebnictví bychom proto měli klást důraz na izolaci a ostatní opatření.
We should therefore insist on insulation, as well as other measures, in the building industry.
CzechJe třeba klást důraz i na uplatňování svobody projevu a svobody médií.
Emphasis must be placed on the implementation of freedom of expression and media freedom.
CzechMusíme klást důraz na důležitost energetické účinností domů.
We need to emphasise how important it is for buildings to be energy efficient.
CzechSamozřejmě, existuje více rozdílů, pokud jde o to, na jaké oblasti by se měl klást důraz.
There are, of course, a number of differences as to emphasis; where should the emphasis be placed?
CzechJe totiž od počátku třeba klást důraz na modernizaci, včetně možnosti smíšených modelů.
However, emphasis must be placed immediately on modernisation, with the possibility of mixed models.
CzechEvropská unie musí klást důraz na společenskou odpovědnost.
The European Union must emphasise the importance of social responsibility.
CzechMyslím, že jedním z bodů, na které musíme klást větší důraz, je vzdělání.
One point that I think we need to stress more is education.
CzechČlenské státy by měly klást větší důraz na otázku rovnosti žen a mužů v sociálním dialogu.
The Member States should significantly increase the emphasis on gender equality in social dialogue.
CzechProto je potřeba klást zvláštní důraz na zásadu subsidiarity.
For this reason, particular significance must be attached to the principle of subsidiarity.
CzechNepochybně musíme klást větší důraz na znovuvybudování společného evropského kulturního prostoru.
We must without doubt place greater focus on re-establishing a common European cultural space.

Podobné překlady pro "klást důraz" anglicky

důraz podstatné jméno
klást sloveso
klást odpor sloveso
klást otázky sloveso
klást otázku sloveso
klást překážky sloveso
klást příliš velký důraz
klást vajíčka sloveso
přílišný důraz