česko-anglicko překlad pro "k"

CS

"k" anglický překlad

volume_up
k {předl.}

CS k
volume_up
{předložka}

1. generál

k (také: na, o, po dobu, pro)
volume_up
for {předl.}
Tyto země jsou trestány za to, že se upínají k Západu, k NATO a k EU, spíše než k Moskvě.
They are being punished for looking westwards towards NATO and the EU, rather than towards Moscow.
Obrovská poptávka po orgánech k transplantaci může vést k patologickým jevům, nebo dokonce k zločinu.
Huge demand for organs for transplantation may lead to pathology or, indeed, crime.
Směřuji tato slova k těm, kteří mají uši a poslouchají, a k budoucím generacím.
I put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.
k (také: na, směrem k, ve směru)
volume_up
toward {předl.}
A všichni se na to dívali a věděli, že to povede k obrovskému problému.
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
Přechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)
Scroll toward the beginning of a document
Tento rejstřík je krokem směrem k transparentnosti, ale pouze jedním krokem.
This register is a step toward transparency, but just a step.

2. "3. p."

k (také: do, ke, ku)
volume_up
to {předl.}
Heslo je řetězec znaků, který slouží k přístupu k informacím či k počítači.
A password is a string of characters used to access information or a computer.
Naše odpovědnost k sobě samým jako k Evropanům nemá být k nikomu úslužná.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.
Nepovede to k omezování občanských svobod ani k obtěžování spotřebitelů.
It will not lead to the limitation of civil liberties or harassment of consumers.
Směřuje k multikulturní Evropě nebo k panislámskému státu?
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Naše odpovědnost k sobě samým jako k Evropanům nemá být k nikomu úslužná.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.
Vidíme posun směrem k všudypřítomnosti směrem k různorodosti, společenskosti, a komplexitě.
The same drives that we see towards ubiquity, towards diversity, towards socialization, towards complexity.

3. "dne, data"

k (také: ke, od)
volume_up
as of {předl.}

Příklady použití pro "k" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechV počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
You or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
CzechK prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
You can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
CzechPlukovník Kaddáfí od příchodu k moci před 41 lety nikdy nekandidoval ve volbách.
Colonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
CzechKdyž udělám 30 kroků exponenciálně, dva, čtyři, šestnáct, dostanu se k miliardě.
If I take 30 steps exponentially -- two, four, eight, 16 -- I get to a billion.
CzechPřijala Rada na základě toho příslušná předběžná opatření k integraci pracovníků?
Has the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?
Czech(PT) Jak je dobře známo, k této reformě odvětví cukru se stavíme velmi kriticky.
(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
CzechPro mnoho lidí má otázka vína stejně blízko k otázce kultury jako samotný jazyk.
For many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
CzechNejde tu o přepsání minulosti, jak prohlásilo několik kritiků k této záležitosti.
This is not to rewrite the past, as several critics of this matter have claimed.
CzechTo není návod k demokracii, který bychom měli v nedemokratickém světě zastupovat.
It is not the recipe for democracy we shall represent in a non-democratic world.
CzechJakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit.
After someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
CzechPřipojení k Internetu je také možné sdílet mezi dvěma nebo více počítači v síti.
You can also share one Internet connection among two or more network computers.
CzechPokud stále neslyšíte zvuk, přejděte k tématu Zvukové karty: Nejčastější dotazy.
If you still can't hear any sound, see Sound cards: frequently asked questions.
CzechJejich mozky jsou přiměřeně, jsou ve stejném poměru k tělu jako mozky šimpanzů.
Their brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
CzechObecně zaznamenáváme velmi kladný přístup k návrhu pro ty nejpotřebnější občany.
In general, I hear a very positive approach to the proposal for the most needy.
CzechKomise bude muset zajistit, aby tato podpora nebyla použita k uzavírání provozů.
The Commission will have to ensure that the aid is not linked to site closures.
CzechMusím se konkrétně vyjádřit k několika otázkám, o nichž se před chvílí hovořilo.
I must specifically reply to some of the issues that have been raised just now.
CzechSpojené státy a Čína musí být v této záležitosti důrazně povolány k odpovědnosti.
The United States and China must be called to account forcefully on this matter.
CzechMezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
CzechZ tohoto důvodu Rada prostě není kompetentní k tomu, aby tuto otázku zodpověděla.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
CzechOba zpravodajové dospěli ve svém hodnocení k závěru, že měnová unie je úspěšná.
Both rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.