CS

jistě {příslovce}

volume_up
Ale tato otázka jistě nepřekračuje rámec argumentů, které posuzujeme.
But the issue is certainly not beyond the scope of the arguments that we consider.
Jedním z nejdůležitějších aspektů této strategie je jistě energetická bezpečnost.
Energy security is certainly one of the key aspects of that strategy.
Zodpovědní členové Evropského parlamentu odvedli jistě dostatečnou přípravnou práci.
There has certainly been no lack of preparatory work by the responsible MEPs.
jistě (také: určitě)
Víte jistě, že vám počítač poskytuje nejlepší možný výkon?
Are you sure that you're getting the very best performance out of your PC?
Jistě, David, když to není tvoje kyčel, je to pravdivé a krásné.
Sure David, if it's not your hip, it's truth and beauty.
Víme ale zcela jistě, že někdo ten špás, někdo tu párty bude muset zaplatit.
However, we do know for sure that someone will have to pay for this rescue and for the party.
To jistě není přijatelné, pokud jde o budoucnost Blízkého a Středního východu.
That cannot be acceptable surely, in terms of the future of the Middle East.
Je jistě oprávněné, když chceme o těchto nesrovnalostech slyšet víc.
We are surely justified in wanting to hear details of these improprieties.
Jistě, zkouškou demokracie je tolerance odlišných názorů nebo názorů menšiny.
Surely, the test of any democracy is tolerance of dissenting views or of minority views.
Poslední z mých bodů je jistě pozitivní: spolupráce mladých lidí ve vědě a technologiích.
My last point is indeed a positive one: youth cooperation in science and technology.
Pokud chceme skoncovat s nicneděláním, tak to stejně většina lidí jistě neudělá.
If we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
Prevence, diagnóza a léčba jistě mohou šíření této nemoci udržet pod kontrolou.
Prevention, diagnosis and treatment can indeed bring the spread of this disease under control.
jistě
Ne že by tady nebyly vedlejší účinky, ale vím jistě, že to bude fungovat.
Not that there aren't side effects, but I know for certain it will work.
Dostala se - a to víme, dámy a pánové, naprosto jistě - do spirály úpadku.
It came within a whisker - and we know this for certain, ladies and gentlemen - of failing.
Jistě existují věci, které budí zájem některých politickým skupin v našem Parlamentu.
There are certain matters which arouse the interest of some political groups in our Parliament.
jistě (také: bezpečně, spolehlivě)
jistě (také: nepochybně, určitě)
Pane předsedající, není to poprvé a jistě ani ne naposled, kdy se ptám, co má všechno tohle co dělat s Evropskou unií.
Mr President, not for the first time and assuredly not for the last, I find myself asking what any of this has to do with the European Union.

Příklady použití pro "jistě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud chceme skoncovat s nicneděláním, tak to stejně většina lidí jistě neudělá.
If we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
CzechJistě zde do jisté míry platí rčení našich německý přátel "einmal ist keinmal".
To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
CzechTo je jistě pravda, ale můžeme se přesto pokusit o to, aby byl občanům užitečný.
That is certainly true, but we can nevertheless try to make it useful for citizens.
CzechDomnívala jsem se, že naši hosté jistě ocení, když budou vědět, o čem hovoříme.
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
CzechEvropská unie jistě takový výsledek nechce a obávám se, že jej nechce ani Rusko.
The EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
CzechV rámci diskuse v Irsku o Lisabonské smlouvě zcela jistě došlo k velké izolaci.
Certainly in the Lisbon Treaty debate in Ireland there was a huge disconnect.
CzechExistuje jistě mnoho bodů ve vašem programu, ve kterých můžeme spolupracovat.
There are certainly many items in your programme which we can work on together.
CzechDále máme zcela jistě problém s přesnou definicí přesouvání zdrojů emisí CO2.
Further, we surely still have the problem of an exact definition of carbon leakage.
CzechTo jistě není přijatelné, pokud jde o budoucnost Blízkého a Středního východu.
That cannot be acceptable surely, in terms of the future of the Middle East.
CzechZměna klimatu na nás jistě nebude čekat, což znamená, že musíme jednat hned.
Climate change will certainly not wait for us, which means that we have to act now.
CzechNení jistě na Evropské unii, aby zasahovala do vnitřních záležitostí Libanonu.
It is certainly not for the European Union to interfere in Lebanese internal affairs.
CzechJistě se všichni shodneme v tom, že bychom uvítali společný postoj Evropské unie.
We clearly all agree that a common European Union position here would be very welcome.
CzechJsem přesvědčen, že většina z vás tohle jistě ví, ale chci to pouze upřesnit.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
CzechZcela jistě musíme vytrvat v úsilí o zjednodušení různých daňových systémů.
We must certainly persevere in our efforts to simplify the various fiscal systems.
CzechZodpovědní členové Evropského parlamentu odvedli jistě dostatečnou přípravnou práci.
There has certainly been no lack of preparatory work by the responsible MEPs.
Czech. - (SL) S vaší pomocí se nám to jistě podaří snadněji.
President-in-Office. - (SL) With your help we will certainly succeed more easily.
CzechOčekávali jsme však pana komisaře McCreevyho - jak jistě víte nebo jste mohli tušit.
However, we were expecting Commissioner McCreevy - as I am sure you know or suspect.
CzechTyto prodeje byly jistě z hlediska hospodářské soutěže a dopravní politiky úspěšné.
These have certainly been successful with regard to competition and transport policy.
CzechZavedením nové daně zcela jistě nemůžeme docílit lepší regulace finančních trhů.
We certainly cannot achieve better financial market regulation by introducing a new tax.
CzechJistě lze konstatovat, že průmyslové zemědělství není k životnímu prostředí šetrné.
Certainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.