česko-anglicko překlad pro "jestliže"

CS

"jestliže" anglický překlad

EN

CS jestliže
volume_up
{spojka}

jestliže (také: jak, jestli, kdyby, když)
volume_up
if {spoj.}
Jestliže chceme reagovat odpovídajícím způsobem, musíme pokročit v integraci.
If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
Jestliže problémy přetrvávají, budete muset odpovědět na bezpečnostní otázku.
If you continue to have problems, you'll need to answer your security question.
Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.
If you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.

Příklady použití pro "jestliže" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJestliže však ve výsledku bude dosažené řešení dobré, bude to to nejdůležitější.
However, if a good result is achieved in the end, then that is what is important.
CzechJestliže chceme reagovat odpovídajícím způsobem, musíme pokročit v integraci.
If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
CzechJestliže je nyní ropa stále se opakujícím problémem, bude tomu tak i v budoucnu.
Therefore, if oil is a periodic problem now, it will be so in the future too.
CzechOtázkou je, jak dlouho ještě, jestliže v této oblasti budou podnikat i podvodníci.
The question is for how long, if rogue traders are also operating in this area.
CzechJestliže problémy přetrvávají, budete muset odpovědět na bezpečnostní otázku.
If you continue to have problems, you'll need to answer your security question.
CzechJestliže E ve fyzice značí energii, pak G je symbolem pro gravitační zrychlení.
In physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
CzechA navíc, co si myslíte, že se stane, jestliže budou ruské školy v Lotyšsku zavřeny?
What, moreover, do you think will happen if Russian schools are closed in Latvia?
CzechJestliže chceme pesimistům dokázat, že se mýlí, musíme vyřešit dvě konkrétní otázky.
We have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
CzechDigitální revoluce se musí zúčastnit všichni občané, jestliže má být úspěšná.
All citizens need to partake in the digital revolution for it to become a success.
CzechJestliže Unie nezíská více finančních prostředků, není další rozšíření možné.
Further enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
CzechJestliže pocházím ze třetí země, jakým způsobem mohu poskytovat služby v jiné zemi?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
CzechZatřetí, kdo vlastně dává podnět k šetření, jestliže jsou zjištěny nějaké problémy?
Thirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
CzechJestliže přidáte nebo odstraníte složku, změna se projeví i ve vaší knihovně Windows.
When you add or remove a folder, the change is reflected in your Windows library.
CzechJe v pořádku, jestliže Komise uplatňuje předpisy o hospodářské soutěži důsledně.
The Commission is right when it applies the rules on competition strictly.
CzechJestliže vám to váš program dovolí, a já doufám, že ano, setkáme se v Ramalláhu.
If your diary allows, and I hope that this will be possible, we will meet in Ramallah.
CzechJestliže Maroko nemá co skrývat, musí umožnit objasnění toho, k čemu došlo.
If Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
CzechJestliže tyto problémy nevyřešíme, pakt se promění v nesmysl, jak už někdo říkal.
If these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.
CzechJestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.
If you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.
CzechJestliže jste si v minulosti neponechali zálohy, doporučujeme vám začít již teď.
If you haven't kept backups in the past, we recommend that you start now.
CzechJestliže budete nadále prosazovat svůj extrémní euronacionalismus, povede to k násilí.
If you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.