česko-anglicko překlad pro "jestli"

CS

"jestli" anglický překlad

EN
EN

"jest" český překlad

volume_up
jest {podstatné jméno}

CS jestli
volume_up
{spojka}

jestli (také: jak, jestliže, kdyby, když)
volume_up
if {spoj.}
Rozdílný charakteristický rys pylu, jestli chcete, nebo rozdílný otisk pylu.
A different pollen signature, if you like, or a different pollen fingerprint.
Můžeme vlastně sledovat, jestli opice dělají stejné hlouposti jako lidé?
Can we actually see if the monkeys are doing exactly the same dumb things as humans do?
A dále, jestli si vzpomínate, oblíbeným andělem Boha byl Lucifer.
If you remember, God's favorite angel was Lucifer.
jestli (také: zda)
volume_up
whether {spoj.}
Může se předsednictví vyjádřit, jestli přijme tyto rozpočtové závazky?
Will the presidency state whether those budgetary commitments will be made?
Netuší, zda to je infekce nebo jestli to má něco do činění se špatnou stravou.
But he doesn't know whether it's an infection, whether it's to do with malnutrition.
Musíme důkladně zvážit, jestli chceme v těchto činnostech pokračovat a jestli je to v našich možnostech.
We must examine whether we thus want to and are able to continue these activities.

Synonyma (anglicky) pro "jest":

jest

Příklady použití pro "jestli" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAle jestli chceme přežít i déle než dalších sto let, naší budoucností je vesmír.
But if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
CzechJestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím, tak je to kvůli vzdělávání.
If you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
CzechZáleží na tom, jestli vystupují anonymě v tom, jak se chovají ke svým obětem?
Does it make a difference if they're anonymous, in how they treat their victims?
CzechA tak jsme se začali zajímat, jestli neexistuje jiný způsob, kterým bakterie žijí.
And so we wanted to think if there couldn't be a different way that bacteria live.
CzechJestli tomu tak je, tak proč je v Evropské unii jeho používání na kuřatech zakázané?
If that is the case, why is it banned for use on chickens in the European Union?
CzechMůžete nám je vysvětlit a říct, jestli je nepředurčila nějaká událost ve vašem životě?
I mean there's like -- there's a method that can be deployed for various things.
CzechNejsem si jist, jestli všichni vědí, že zítřejší zasedání bude ukončeno v 19:00.
I do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.
CzechJestli je ta představa pravdivá, pak musíme objevit Higgsovu částici v LHC.
If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
CzechRozdílný charakteristický rys pylu, jestli chcete, nebo rozdílný otisk pylu.
A different pollen signature, if you like, or a different pollen fingerprint.
CzechA poslali únoscům zprávu: "Jestli chcete výkupné, tak si pro něj přijďte.
They sent a message to the kidnappers: "If you want your ransom come and get it.
CzechNení to tedy otázka "jestli", je to otázky "kdy" nás ropná krize dostihne.
So, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
CzechZáleží na tom, jestli vojáci, co jdou do boje, mění svůj zevnějšek, nebo ne?
Does it make a difference if warriors go to battle changing their appearance or not?
CzechTakže jsem vyšel z laboratoře abych ověřil, jestli to platí i v každodenním životě.
So I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.
CzechRád bych věděl, jestli se něco podobného plánuje na dílčí zasedání v tomto týdnu.
I would like to know if something of this sort is planned for this week's part-session.
CzechOvěřte, jestli nepoužíváte filtr DSL mezi telefonní zásuvkou a modemem.
Verify that you are not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
CzechMůžete to klidně nazývat přístupem Coca-Coly, jestli chcete -- Je to úplně to samé.
You could call it the Coca-Cola approach if you like -- it was exactly the same thing.
CzechAle jestli je to poplašný alarm, nečekali byste, že zaútočí přímo na medúzu.
But if it's a burglar alarm, you wouldn't expect it to attack the jellyfish directly.
CzechJestli to uděláme nyní, budeme to patrně u lovu jedné populace muset udělat i v budoucnu.
If we do it now, we may well have to do it in the future in a one-stock fishery.
CzechJestli někdy platí, tak rozhodně v případě tohoto kontroverzního a složitého tématu.
If that is true about anything, it is true about this controversial, complex subject.
CzechJestli tomu správně rozumím, tazatelé očekávají pokud možno blokovou odpověď.
I understand that the questioners were possibly expecting a block answer.