česko-anglicko překlad pro "jednoduchý"

CS

"jednoduchý" anglický překlad

volume_up
jednoduchý {příd. jm. m.}

CS jednoduchý
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

jednoduchý (také: hloupý, naivní, prostoduchý, prostý)
volume_up
simple {příd. jm.}
Na úrovni Společenství je výsledek velice jednoduchý: zbytkový rozpočet.
At a European level, the result of this is very simple: the residual budget.
Tento jednoduchý návrh také vyřeší většinu problémů, které ovlivňují lobbing.
This simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Je jasné, že nemůže existovat žádný jednoduchý způsob, jak tyto systémy udržet.
It is clear that there can be no simple way of maintaining these systems.
jednoduchý (také: jedinečný, jediný, jednotlivý, jednotný)
volume_up
single {příd. jm.}
Každá rutina je jednoduchý nástroj příkazového řádku s jedinou funkcí.
Each cmdlet is a simple, single-function command-line tool.
Některé grafické karty mohou obsahovat speciální kabel, pomocí kterého lze rozdělit jednoduchý konektor na dva.
Some video cards might include a special cable that splits a single connector into two.
Vytvoření jednotné měny nebyl jednoduchý proces a objevily se i značné spekulativní útoky na velmi důležité evropské měny.
Creating a single currency was not an easy process and there were great speculative attacks on very important European currencies.
volume_up
singular {příd. jm.}
jednoduchý (také: všední, útulný)
volume_up
homely {příd. jm.}
jednoduchý
volume_up
unfussy {příd. jm.}
jednoduchý (také: bezstarostný, klidný, lehký, mírný)
volume_up
easy {příd. jm.}
Nebyl to jednoduchý proces a ke svému úsilí jsme obdrželi komentáře všeho druhu.
This was not an easy process and we received comments of all kinds on our efforts.
Všichni chápeme, že to nikdy není jednoduchý proces, a uvědomujeme si rizika.
We all know that this is never an easy process, and we all understand the risks.
Pro průmysl to není jednoduchý úkol, ale ani se koneckonců nepředpokládá, že by takový měl být.
This is not an easy objective for industry, but then it is not supposed to be.

Příklady použití pro "jednoduchý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMůj cíl je úplně jednoduchý, pomoci lidem, jak být více v souladu se sebou.
My goal, quite simply, is to help people become more in tune with themselves.
CzechFlétny mohou… Rozdělování fléten může vypadat jako jednoduchý případ.
Now, flutes may seem ... the distribution of flutes may seem a trivial case.
CzechExistuje jednoduchý a závažný příklad zrychlování procesu evoluce.
There's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.
CzechA to není jednoduchý úkol.
Every society, in particular not excluding the European Union, has to seek a balance, which is a difficult task.
CzechTeď je pro ně jednoduchý i transport, naloží to na náklaďák, dovezou do měst a tam to prodají.
And now they've got transport; they take it on the logging trucks or the mining trucks into the towns where they sell it.
CzechIntegrace dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí zpátky do společnosti nemusí být až tak jednoduchý proces.
It is not necessarily such a straightforward procedure to integrate long-term unemployed young people back into society.
CzechJedná se o jednoduchý editor pro zpracování textu.
CzechProces nebyl úplně jednoduchý.
The process has not been exactly straightforward.
CzechJeden z nich byl jednoduchý.
So one of them was fairly straightforward.
CzechProč nepoužíváte jednoduchý jazyk?
CzechA dám vám jednoduchý příklad.
CzechJednoduchý příklad: Newton objevil gravitační zákon, jenž jako jiné vychází z druhé mocniny vzdálenosti mezi přitahovanými předměty.
A trivial example is this: Newton found the law of gravity, which goes like one over the square of the distance between the things gravitated.
CzechPokud by se nejednalo o stovky cestujících v destinacích, odkud návrat domů není nijak jednoduchý, nic zásadního by se nedělo.
If we fail to discuss the hundreds of passengers stranded in destinations from which it is difficult to get back home, nothing fundamental will happen.
CzechByl velmi jednoduchý.
CzechVzhledem k množství aktérů na Haiti není tento úkol vůbec jednoduchý, ale v rámci koordinace humanitární pomoci vedené OSN máme velmi silný hlas.
With many actors in Haiti, this is no trivial challenge, but we have consistently been a very strong voice for UN-led humanitarian coordination.
CzechJak naše skupina od začátku zdůrazňovala, tento nástroj je přístupný a jednoduchý a přitom je jasný a zevrubný, aby nevyvolával frustraci.
As our group has emphasised from the beginning, this instrument is accessible and simply designed, as well as being clear and detailed in order to avoid creating frustration.
CzechJeden jednoduchý program, nazvaný gen tukového insulinového receptoru v podstatě říká: zadrž každou kalorii, protože další období lovu se nemusí vydařit.
One little software program, called the fat insulin receptor gene, basically says, "Hold onto every calorie, because the next hunting season may not work out so well."
CzechSamozřejmě objevila se otázka, zda tato agenda, a to myslím si, že je třeba odmítnout zcela vážně, nemá nějaký jednoduchý technický instrumentální politický zájem.
Of course, the question arises as to whether this agenda, and I think this should quite seriously be dismissed, is not simply of technical political interest.
CzechMáme - a všichni to uznáváme - vyzkoušený a jednoduchý recept na označování energetickými štítky, který se stal standardem i pro další země mimo Evropskou unii.
We have - and we all recognise that we have - a tested and successful recipe for energy labelling which has also become a standard for other countries outside the European Union.
CzechDoufejme, že tím, co zde děláme, tedy přijímáme tuto zprávu a uvádíme ji do života, vytvoříme jednoduchý, akceschopný, účinný rámec pro Středozemní a Černé moře.
Hopefully, what we are doing here, by way of adopting this report and putting it in place, is providing a simplified, workable, effective framework for the Mediterranean and for the Black Sea.