česko-anglicko překlad pro "jednat"

CS

"jednat" anglický překlad

CS jednat
volume_up
[jednám] {sloveso}

Musíme jednat a jednat inteligentně na podporu této přeměny.
We must act and act intelligently to support this transformation.
Takže musíme jednat, jednat právě teď a to na základě, na jakém Parlament pracoval dosud.
So, we need to act, and to act now, on the basis on which Parliament has worked so far.
Pokud tak neučiní, pak musí jednat mezinárodní společenství, a to jednat bude.
If they do not, then the international community will and must act.
Pokud tak neučiní, pak musí jednat mezinárodní společenství, a to jednat bude.
If they do not, then the international community will and must act.
Přestaňme tedy jednat polovičatě: začněme jednat naplno.
So do not have just one prong on your fork: it is time to have two prongs.
Hodláte jako strážci evropských právních předpisů v této věci začít jednat?
As guardians of European legislation, do you intend to do something?
Evropa by měla jednat se svými sousedy, nikoli s preferovanými sousedy.
Europe should deal with its neighbourhood, and not with prioritised neighbours.
Domnívám se, že je připraveno na hospodářské úrovni jednat s ostatními zeměmi EU.
At an economic level, I think that Croatia is ready to deal with other EU countries.
Tuto otázku můžeme řešit účinně jen tehdy, když budeme jednat zejména na celosvětové úrovni.
However, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Ti dali v červenci 2008 najevo svůj záměr jednat o rodičovské dovolené.
In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
To umožní leteckým společnostem jednat s PRS o snížení cen.
This will enable airlines to negotiate the reduction of rates with the CRS.
Nicméně o energetických a dalších otázkách musíme s Ruskem jednat.
Nonetheless, we do need to negotiate with Russia on energy and other issues.
Po Kodani již nelze jednat stejně jako před ní a vytvářet politiku stejným způsobem.
After Copenhagen, we cannot behave and we cannot do politics the same way as we did before Copenhagen.
Členové však musejí jednat nestranně, jak zdůrazňují zpravodajové paní De Keyserová a pan Salafranca.
However, MEPs must behave impartially, as stressed by the rapporteurs Mrs De Keyser and Mr Salafranca.
Musíme se chovat určitým způsobem a jednat určitým způsobem, abychom naplnili očekávání různých standardů.
We have to behave in a certain way and act in a certain way to live up to expectations of different norms.

Příklady použití pro "jednat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZa třetí se musíme vyhnout situacím, kdy se členské státy snaží jednat samostatně.
Thirdly, we need to avoid a situation where Member States are acting separately.
CzechZdůrazněme, že by se mělo jednat o práci s dobrými podmínkami a slušným platem.
Let us emphasise that these should be jobs with good conditions and decent pay.
CzechVaše návrhy, pane předsedo Barroso, uznávají, že jednat je naprosto nezbytné.
Your proposals, President Barroso, recognise the overwhelming urgency of action.
CzechV oblasti životního prostředí musíme jednat zejména o nových druzích potravin.
In the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
CzechZda se bude jednat o nebezpečí nebo příležitosti, záleží ve velké míře na nás.
Whether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
CzechMohlo by se jednat o zásadní faktor otevírání a ovlivňování běloruské kultury.
It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.
CzechPrvní je striktní závazek plnit kodaňská kritéria, o kterých není možné jednat.
The first is strict commitment to the Copenhagen criteria; they are non-negotiable.
CzechKdyž selhávají členské státy, zmocněme se tohoto jejich případu a přinuťme je jednat.
If the Member States are failing, get on to their case and make them take action.
CzechTo znamená začít jednat dnes, abychom rychle uvedli do chodu technologii zítřka.
This means working today to bring tomorrow's technology rapidly on stream.
CzechMusíme však mít na paměti, že se musí jednat o ovoce dobré kvality, čisté a čerstvé.
However, we must remember that the fruit must be of good quality, clean and fresh.
CzechVážení kolegové, jako zákonodárci máme povinnost jednat v zájmu daňových poplatníků.
Colleagues, we have a duty, as legislators, to defend the taxpayers' interest.
CzechKomise pak, pokud to uzná za vhodné, rozhodne, zda bude jednat, či nikoli.
The Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
CzechEU musí jednat s Ukrajinou jako se skutečným partnerem a dávat jí jasné odkazy.
The EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.
CzechKdybych měl čekat, až dostanu mandát jednat, určitě bych jednal méně často.
If I had to wait until I had a mandate to move, I would certainly move less often.
CzechČtvrtým bodem je otázka, jak budeme v Parlamentu navzájem mezi sebou jednat.
The fourth point is the question of how we actually treat each other in Parliament.
CzechV jeho průběhu se bude jednat o důležité zprávě o rozvojových cílech tisíciletí.
During this, an important report on the Millennium Development Goals will be discussed.
CzechPodle mého názoru se bude ve skutečnosti často jednat o základy trochu více etické.
In fact, in my view, those foundations will often be a little more ethical.
CzechBudeme-li tak jednat, projevíme svou jednotu a empatii v časech přírodních katastrof.
By acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
CzechS tímto člověkem nemá smysl jednat o lidských právech, hodnotách a svobodách.
There is no sense in negotiating with him about human rights and values and freedoms.
CzechNemůžeme jednat o společné politice, aniž bychom měli společnou energetickou síť.
We cannot discuss a common policy without having a common energy network.