CS

jednání {střední rod množné číslo}

volume_up
jednání (také: styky, záležitosti)
Víme to z našich vnitřních jednání s tzv. "útvarem pro předkládání návrhů".
We know this internally from our dealings with the tabling office.
Týká se to zejména jednání Evropské unie se Spojenými státy.
This applies especially to its dealings with the United States.
Nyní není čas na zbabělost a nesmělá jednání.
Now is not the time for pusillanimity and tentative dealings.

Příklady použití pro "jednání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechApeluji proto na ekologické jednání, s jehož pomocí bude možné problém vyřešit.
I therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
CzechPane Swobodo, došlo by na to, až bychom se dostali k tomuto bodu pořadu jednání.
Mr Swoboda, we would have come to that when we got to that item on the agenda.
CzechKomise je nakloněna podpoře členských států při jednání o těchto záležitostech.
The Commission is willing to support the Member States to address these issues.
CzechJe nejvyšší čas, aby Evropský parlament vyzval k zastavení přístupových jednání.
It is time that this House called for the cessation of accession negotiations.
CzechKomise v průběhu těchto jednání nemůže ignorovat minimální sociální standardy.
The Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
CzechNa pořadu jednání je přirozeně již diskuse o hospodářské strategii Evropa 2020.
The debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
CzechDomnívám se, že se nám již dostalo jasné odpovědi na otázku jednání v dobré víře.
I believe that we already have clear answers as to the question of good faith.
CzechTo, čemu jsme se naučili, můžeme v této fázi jednání o PNR stále ještě využít.
At this stage of the negotiations on PNR, we can still use what we have learnt.
CzechVstupujeme do rozhodující fáze jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu.
We are entering a crucial stage in the EU-India free trade agreement negotiations.
CzechChorvatsko podalo žádost v roce 2005 a jednání byla úspěšně ukončena v roce 2009.
Croatia applied in 2005, and the negotiations were successfully concluded in 2009.
CzechVýzva zprávy k jednání v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí je také správná.
The report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
CzechVyjadřujeme naše důrazné očekávání, že budoucí jednání přinesou žádoucí výsledky.
We express our urgent expectation that future talks will bring the desired results.
CzechVýchozím bodem je ochota k jednání a já tento proces vnímám jako velmi pozitivní.
Commitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
CzechSami jste viděli, jak to celý den bylo s pořadem jednání, a není to uspokojivé.
You have seen what has happened all day with the agenda and it is not satisfactory.
CzechZpravodaj očekává, že jednání začnou po zveřejnění zprávy o pokroku za rok 2011.
The rapporteur expects negotiations to start after the 2011 progress report.
CzechDomnívám se, že jsme na správné cestě, aby mohla být jednání dokončena ještě letos.
I think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
CzechAvšak jednání o našich společných krocích na úrovni odborníků nejsou dosud ukončena.
But negotiations on our common steps at expert level are, to date, not finished.
CzechPředmět: Otevření energetické kapitoly v rámci přístupových jednání s Tureckem
Subject: Opening of the 'energy' chapter in the accession negotiations with Turkey
CzechFrancie zastavuje jednání o financování společné zemědělské politiky (SZP).
France halts the negotiations on financing the Common Agricultural Policy (CAP).
CzechV oblasti změny klimatu se nyní musíme zaměřit na přípravu jednání v Kodani.
On climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.