česko-anglicko překlad pro "informovanost"

CS

"informovanost" anglický překlad

CS

informovanost {ženský rod}

volume_up
informovanost (také: vědomost)
volume_up
knowing {podstatné jméno}
informovanost
volume_up
foreknowledge {podstatné jméno}

Příklady použití pro "informovanost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJejím úkolem je zvýšit informovanost veřejnosti o vážné povaze tohoto problému.
It is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
CzechPředmět: Informovanost Evropanů o účasti ve volbách do Evropského parlamentu
Subject: Information for Europeans concerning participation in European elections
CzechKlíčovou věcí skutečně také je šířit informovanost o těchto turistických produktech.
The crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.
CzechInformovanost spotřebitelů je pro zajištění hospodářské soutěže mezi bankami zásadní.
Informed consumers are an essential component of economic competition among banks.
CzechMusíme komunikovat, a zvýšit tak informovanost, aby se zapojila občanská společnost.
We need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
CzechŠkodlivé přísady musí zmizet a je hanba, že informovanost je tak nízká.
Harmful additives must go, and it is a disgrace that the information is so poor.
CzechSkončím jednou velmi důležitou otázkou, jíž je informovanost spotřebitelů.
I shall end with a particularly important issue raised, that of consumer information.
CzechSoučasně podporuje větší informovanost žen a mužů o záležitostech sexuálního zdraví.
It also promotes a much wider awareness of sexual health matters for both women and men.
CzechKonečně: Komise podpoří informovanost o nástroji mikrofinancování Progress.
Lastly, the Commission will promote information about the Progress Microfinance Facility.
CzechInformovanost o všech aspektech těchto skutečností by se v současnosti měla zvýšit.
Awareness of all aspects of this in society should now be increased.
CzechV posledních letech se na celém světě výrazně zvýšila informovanost o těchto otázkách.
In the most recent years, awareness has increased enormously worldwide.
CzechNaší společnou povinností je zvýšit informovanost o právech žen v Evropě.
It is our common duty to raise awareness about women's rights in Europe.
CzechPro lepší informovanost cestujících je potřebná důsledná spolupráce na úrovni EU.
EU cooperation is needed to provide consistency on this so that passengers are better informed.
CzechV tomto ohledu rovněž musíme zvýšit obecnou informovanost spotřebitelů.
We also need to raise the general awareness of consumers in this regard.
CzechCílem je zvýšit informovanost o některých tématech, povzbudit diskusi a změnit postoje lidí.
The aim is to raise awareness of certain topics, encourage debate and change attitudes.
CzechJejich vyloučení ještě posiluje jejich nedostatečná informovanost o právech, která jim náleží.
Their marginalised situation is compounded by their lack of awareness of their rights.
CzechJe potřeba zvýšit informovanost veřejnosti a přiblížit EU občanům.
We need to raise public awareness and to bring citizens closer to the EU.
CzechVšichni víme, že informovanost pacientů o léčivých přípravcích představuje velmi kontroverzní téma.
We all know that patient information about medicines is a controversial topic.
CzechTyto statistiky ukazují, že informovanost pacientů dokonce šetří peníze.
These statistics show that patient information can even save money.
CzechJde o poctivost a o profesionální informovanost.
I do not think it is about double standards: it is about honesty and being professionally informed.