česko-anglicko překlad pro "fungovat"

CS

"fungovat" anglický překlad

CS

fungovat [funguji] {sloveso}

volume_up
Jak může společnost řádně fungovat, aniž má zajištěny tyto základní potřeby?
How can a company operate properly without these basic needs being guaranteed?
Fond pro regionální rozvoj a Sociální fond by měly dál fungovat společně.
The Regional Development Fund and the Social Fund should continue to operate together.
Tyto systémy mohou fungovat a rozšířit se po celé Evropské unii.
These systems can operate and become widespread throughout the European Union.
fungovat (také: působit)
Individuální identifikace nemůže řádně fungovat bez elektronické identifikace.
Individual identification cannot function properly without electronic identification.
Žádná politika nemůže skutečně fungovat bez průřezového uplatňování.
Furthermore, no policy can truly function without cross-sectoral implementation.
Je důležité, aby tato organizace začala fungovat co nejrychleji.
It is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.

Příklady použití pro "fungovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechChcete-li určit, zda bude pro váš web funkce automatického označování fungovat:
If you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
CzechLee Cronin: Tolik lidí si myslí, že životu trvá miliony let, aby začal fungovat.
When? Lee Cronin: So many people think that life took millions of years to kick in.
CzechNezdá se pak, že by taková činnost na mezinárodní úrovni mohla vůbec fungovat.
Doing this at international level then does not look as if it will work at all.
CzechPředběžná verze softwaru nemusí fungovat stejným způsobem jako jeho konečná verze.
Prerelease software may not work the way a final version of the software will.
CzechPokud je to velmi dobré, nebude to fungovat, protože si toho nikdo nevšimne.
If it's very good, it's not going to work, because no one's going to notice it.
CzechDosud ještě nevím, zda to bude fungovat, ale této výzvě se musíme postavit čelem.
I do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.
CzechTen by mohl fungovat jako další nástroj pro půjčky vedle systému platební bilance.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
CzechNesprávná změna v registru počítače může způsobit, že počítač přestane fungovat.
An incorrect change to your computer's registry could render your computer inoperable.
CzechTakže můžete odstranit 90 procent špiček kořenů a rostlina nepřestane fungovat.
So you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
CzechTo znamená, že vzájemné působení mezi finančními trhy a ropnými trhy může fungovat.
That means that the interaction between financial markets and oil markets can work.
CzechNež začnou tato mimořádná opatření fungovat, bude to trvat nejméně několik let.
At least several years will be needed for this emergency treatment to work.
CzechOd nynějška bude fungovat pracovní skupina, která zahrnuje parlamentní služby.
From now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
CzechKdyž jsem o této zprávě slyšela poprvé, zajímalo mne, jak bude fungovat logisticky.
When I first heard of this report, I wondered how it would work logistically.
CzechSpravedlivý a sociální vnitřní trh bude fungovat jedině při silné a správné regulaci.
A fair and social internal market will only work with strong and just regulation.
CzechPak se stane to, že kotel přestane fungovat a účty za vytápění budou obrovsky vysoké.
What happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
CzechTen byl zcela zřejmý a částečně v důsledku tohoto nedostatku také nemohl fungovat trh.
That was quite obvious, and that was also partly why the market could not work.
CzechBudeme muset velmi opatrně zkoumat, jak bude fungovat omezená smluvní volnost.
We will have to examine very carefully how the limited freedom of contract will work.
CzechTo považuji za obdivuhodný důkaz toho, jak musí naše živá demokracie fungovat.
I think this is an admirable way to show how a living democracy must work.
CzechDisk bude skvěle fungovat v počítačích se systémy Windows XP a Windows Vista.
That disc is going to work great in Windows XP and Windows Vista computers.
CzechPokoušíme se o to a prozatím to považujeme za přístup, který by mohl fungovat.
We are trying to do this and, for the moment, this is an approach we think could work.