česko-anglicko překlad pro "existence"

CS

"existence" anglický překlad

EN

"existence" český překlad

volume_up
existence {podstatné jméno}

CS existence
volume_up
{ženský rod}

existence (také: bytí, jsoucno, jsoucnost)
volume_up
existence {podstatné jméno}
Takto bude potvrzena nebo vyvrácena existence souběžných trestních řízení;
This will confirm or otherwise the existence of parallel criminal proceedings;
existence současných sedmi skupin nezpůsobuje skutečné problémy v efektivitě,
the existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
Existence různě vysokých letištních poplatků nicméně není špatná věc.
The existence of different airport charges is not a bad thing, however.
existence (také: bytost, bytí, jsoucno, tvor)
volume_up
being {podstatné jméno}
Například v Černé Hoře byla konečně uznána existence homosexuality.
In Montenegro, for example, the existence of homosexuality is finally being recognised.
Tento systém za dva roky existence ukázal svou opodstatněnost.
The ETS has shown its worth since being set-up two years ago.
S jedinou světlou výjimkou, je to jen děsivá, neutěšená existence, s neúnosnými životními náklady.
With a single positive exception, it is one grim, grey, costly being.
existence (také: doživotí, trvanlivost, život)
volume_up
life {podstatné jméno}
Politika podezřívavé izolace je praktikována v podstatě už od začátku existence Barmy jakožto nezávislého státu.
The policy of suspicious isolation has been tried for almost the whole of Burma's life as an independent state and it has failed.
Vzájemná závislost a provázanost naší existence s ostatními životními formami na planetě je opomíjena, podceňována a bagatelizována.
The interdependency and interconnectedness of our existence with other forms of life on the planet is neglected, undervalued and played down.
Pokud nebude umožněna existence opozičních hnutí v demokratickém státě postaveném na základě právního státu, Filipíny zůstanou chaotickou zemí, kde se žije špatně.
Without the integration of opposition movements into the democratic state under the rule of law, the Philippines will remain a chaotic country where life is bad.
volume_up
lifetime {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "existence":

existence

Příklady použití pro "existence" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechLogiku existence Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci nelze přijmout.
The rationale behind the European Globalisation Adjustment Fund is intolerable.
CzechVýměna údajů bez existence nějaké dohody fungovala nepřetržitě celou řadu let.
Data exchange without an agreement has worked uninterruptedly for many years.
CzechTento bod jsme zdůraznili v naší zprávě k deseti letům existence eura EMU@10.
We highlighted this point in our report on the 10 years of the euro, EMU@10.
CzechExistence mnoha lidí je ohrožena a tito lidé potřebují pomoc co nejdříve.
Many people's livelihoods are at risk, and they need help in the short term.
CzechV tomto případě je velmi důležitá existence rozumných ochranných doložek.
It is very important in this case that there are sensible safeguard clauses.
CzechDomnívám se, že to je ze společné existence malých zemí v rámci evropského systému.
I think that it lies in the joint presence of the small countries via a European system.
CzechNezapomínejme, že malé a střední podniky jsou základem existence evropského hospodářství.
Let us not forget that SMEs are the bread and butter of the European economy.
CzechPro agenturu pro chemické látky byl rok 2007 jejím prvním rokem existence.
In the case of the latter, 2007 was actually its first year of operation.
CzechNemůžeme se ovšem domnívat, že by existence eura byla do budoucna samozřejmostí.
However, we cannot necessarily take the euro for granted in future.
CzechZa třetí, klíčovým faktorem zabezpečení dodávek je existence vnitřního trhu.
Thirdly, having an internal market is a crucial factor in terms of the security of supply.
CzechJsem si vědom, že společný podnik je stále v počátečním období své existence.
I am aware that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
CzechV neposlední řadě mě znepokojuje existence dalšího konfliktu zájmů.
Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests.
CzechVe svém sedmém roce existence je stále velmi důležitým politickým nástrojem.
In its seventh year it continues to be a crucial policy instrument.
CzechÚdajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (hlasování)
Allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir (vote)
CzechExistence kartelů a její prokázání jsou však dvě zcela odlišné věci.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
CzechZa třetí je zde zřejmá potřeba existence mechanismů kontroly a rovnováhy.
Thirdly, there is an obvious need for check and balance mechanisms.
CzechUznávám, že společný podnik je stále v počátečním období své existence.
I recognise that the Joint Undertaking is still in a start-up period.
CzechO tom jsme zde diskutovali a existence kvót byla zdůvodněna.
That has been debated here and the reasons for having that quota have been given.
CzechExistence delšího pracovního života není v rozporu s přistěhovalectvím do Evropy.
There is no contradiction between having longer working lives and having some immigration to Europe.
CzechJeho existence vedla ke stále větší integraci rozsáhlé oblasti obchodu.
Its implementation has led to the increasingly advanced integration of a vast area of trade.