česko-anglicko překlad pro "drobný"

CS

"drobný" anglický překlad

volume_up
drobný {příd. jm. m.}
CS

drobný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
. - Pane předsedající, můj otec je drobný podnikatel.
. - Mr President, my father is a small businessman.
Staví mimo zákon drobný tisk v jakémkoli dokumentu s cílem zastřít skutečnou cenu služby.
They outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Drobný rybolov a pobřežní oblasti jsou prioritou.
Small-scale fisheries and coastal regions are a priority.
drobný (také: krátký, maličký, malý, nepatrný)
volume_up
little {příd. jm.}
Zde je drobný výron, který vystupuje ze strany tohoto sloupu.
Here's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
Jsem dokonce jen drobný předmět pod vaší nohou.
I'm even a tiny little object under your foot.
Fajn, než vám povím tu dobrou zprávu, uděláme si drobný výlet na akademickou půdu.
Good, because before I tell you about that good news, I'm going to have to take a little excursion through some academic terrain.
Možná je to drobný rozdíl, ale podle mne je to rozdíl základní.
This may be a minor difference, but to me it is fundamental.
Nejedná se o drobný přestupek - šlo o úmysl.
This is not a minor offence - it was done with intent.
Výsledky hlasování oznámím, až bude tento drobný problém vyřešen.
I will not announce the result of the final vote until this minor problem is sorted out.
Handrkuje se o jakýkoli drobný závazek vůči Evropské unii.
It is still haggling over every tiny obligation towards the European Union.
Zde je drobný výron, který vystupuje ze strany tohoto sloupu.
Here's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
Jsem dokonce jen drobný předmět pod vaší nohou.
I'm even a tiny little object under your foot.
drobný (také: malicherný, malý, triviální)
volume_up
petty {příd. jm.}
"On sám byl bezvýznamný lump nebo drobný lotr, ale byl bystrý a stejně jako já věřil, že se může stát politikem.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, 'By himself, he was a petty crook or a minor felon, but he was bright and like me, he also believed he could become a politician.
drobný (také: nepatrný)
volume_up
petite {příd. jm.}
drobný (také: maličký, mrňavý, neduživý)
volume_up
puny {příd. jm.}
drobný (také: lehký)
volume_up
venial {příd. jm.}
drobný (také: maličký)
drobný
volume_up
elfin {příd. jm.}
drobný

Příklady použití pro "drobný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalší drobný rozdíl mezi postojem Komise a zprávou zpravodaje se týká soutěže.
Another nuance between the Commission and the rapporteur's report concerns competition.
Czech. - Pane předsedající, můj otec je drobný podnikatel.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, my father is a small businessman.
CzechStaví mimo zákon drobný tisk v jakémkoli dokumentu s cílem zastřít skutečnou cenu služby.
They outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
CzechMusíme rovněž jednou provždy definovat pojmy drobný rybolov a průmyslový rybolov.
We must also define, once and for all, the notions of non-industrial fishing and industrial fishing.
CzechVe Středozemním moři využívá výjimek drobný pobřežní rybolov.
In the Mediterranean, the artisanal coastal fishery now benefits from a derogation.
CzechVýsledky hlasování oznámím, až bude tento drobný problém vyřešen.
I will not announce the result of the final vote until this minor problem is sorted out.
CzechPřes veškerou zdánlivou shodu však ve věci priorit členských států přetrvává drobný rozdíl.
But for all the apparent agreement, a niggling nuance remains over Member States' priorities.
CzechHandrkuje se o jakýkoli drobný závazek vůči Evropské unii.
It is still haggling over every tiny obligation towards the European Union.
CzechZde je drobný výron, který vystupuje ze strany tohoto sloupu.
Here's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
CzechNicméně je to další důvod, proč se musíme rozhodnout pro drobný, inovativní a udržitelný rybolov.
This is yet another reason why we must opt for small-scale, innovative and sustainable fishing.
CzechDalší vítanou reformou je záměr zavést samostatný přístup pro drobný pobřežní rybolov.
Another welcome reform is the intention to introduce a separate approach for small-scale coastal fisheries.
CzechMožná je to drobný rozdíl, ale podle mne je to rozdíl základní.
This may be a minor difference, but to me it is fundamental.
CzechNávrh stanoví, že tento plán bude uskutečňován s ohledem na drobný rybolov a historická práva.
It states that this plan shall be implemented taking account of artisanal fisheries and historic rights.
CzechPobřeží Evropy je dlouhé tisíce kilometrů a má v mnoha oblastech tradiční drobný rybolov.
Europe's coastline is thousands of kilometres in length and has traditional small-scale fisheries in many areas.
CzechKomise na tyto rybáře nedosáhne, pokud 24. června nepřijme opatření také pro drobný rybolov.
The Commission will not reach these fishermen unless it also adopts measures for small-scale fishing on 24 June.
CzechFajn, než vám povím tu dobrou zprávu, uděláme si drobný výlet na akademickou půdu.
Good, because before I tell you about that good news, I'm going to have to take a little excursion through some academic terrain.
CzechTento drobný rozdíl v provedení samotné akce odhalil šokující rozdíl v kvalitě odvedené práce.
Such small differences in the way we administered the activity yielded striking differences in how well they performed.
CzechDrobný rybolov a pobřežní oblasti jsou prioritou.
Small-scale fisheries and coastal regions are a priority.
CzechPatří k nim zvláštní podpora pro drobný rybolov.
These include specific support for small-scale fisheries.
CzechNejedná se o drobný přestupek - šlo o úmysl.
This is not a minor offence - it was done with intent.