česko-anglicko překlad pro "dozadu"

CS

"dozadu" anglický překlad

volume_up
dozadu {přísl.}

CS dozadu
volume_up
{příslovce}

dozadu (také: nazpátek, nazpět, zpátky, zpět)
volume_up
back {přísl.}
Publikum: Ano Vidíte ty stíny jdoucí dozadu a dopředu?
Dan Dennett: See the shadows going back and forth?
Jeho oči kmitají dozadu a dopředu, dívá se na mě, na co se dívám -- takže sdílíme pozornost.
His eyes are going back and forth up to me, to see what I'm looking at -- so we've got shared attention.
V okně, které chcete nechat otevřené, rychle přetáhněte záhlaví (nebo jím zatřeste) dozadu a dopředu.
For the window you want to keep open, drag (or shake) the title bar back and forth quickly.
dozadu (také: pozpátku)
volume_up
backward {přísl.}
Někdy to vypadá jako dva kroky kupředu a jeden dozadu, ale lepší takto než naopak.
Sometimes it feels like two steps forward and one step backward, but better that way than vice versa.
Z tohoto hlediska jsou maďarská mediální opatření závažným krokem dozadu.
Yet, at this level, the Hungarian measures on the media are a serious step backward.
Pokud chcete posunout směrem dolů, otočte kolečkem dozadu (k sobě).
To scroll down, roll the wheel backward (toward you).
dozadu (také: pozadu, vzadu)
volume_up
behind {přísl.}
dozadu
volume_up
rearward {přísl.}
dozadu (také: vzadu)
volume_up
abaft {přísl.}
Publikum: Ano Vidíte ty stíny jdoucí dozadu a dopředu?
Dan Dennett: See the shadows going back and forth?
V okně, které chcete nechat otevřené, rychle přetáhněte záhlaví (nebo jím zatřeste) dozadu a dopředu.
For the window you want to keep open, drag (or shake) the title bar back and forth quickly.
Ano, můj -- a teď půjdu až tam dozadu, co například vy?
Yes, my -- I'll go way to the back right now, how about you?

Příklady použití pro "dozadu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPři posunu času dozadu zadejte před počet hodin znaménko mínus (-).
To make the new time earlier, type a minus sign (-) before the number.
CzechVždy, když řekne, že máme víc demokracie, učiníme krok dozadu.
Every time he says we are having more democracy, we take a step backwards.
CzechDívejme se raději dopředu než dozadu.
Let us look forwards rather than backwards.
CzechA můžete jet dopředu, nebo dozadu.
And everyone in this room has to get into it.
CzechAle v Číně berou v úvahu generace, protože si pamatují to velmi trapné období sta let, kdy šli dozadu.
But in China they look generation after generation because they remember the very embarrassing period, for 100 years, when they went backwards.
CzechPokud se máme opravdu zabývat systémovým rizikem, musíme se přestat dívat dozadu a začít se zaměřovat na cestu vpřed.
If systemic risk is to be truly dealt with, we need to stop looking in the rear-view mirror and start focusing on the road ahead.
CzechA nyní, za použití joysticku, mohou nechat toto zvířátko chodit po laboratoři a sledovat jestli jde do leva nebo prava, dopředu či dozadu.
And now, using a joystick, they can send this creature around the lab and control whether it goes left or right, forwards or backwards.