česko-anglicko překlad pro "dovozce"

CS

"dovozce" anglický překlad

CS dovozce
volume_up
{mužský rod }

dovozce (také: importér)
volume_up
importer {podstatné jméno}
Znamená to, že pro každého výrobce, vývozce a dovozce by měla platit jasná pravidla.
This means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
EU je čistý dovozce zemědělských produktů.
The EU is a net importer of agricultural products.
Je faktem, že Evropská unie představuje čistého dovozce surovin a že jím také zůstane.
It is a fact that the European Union is a net importer of raw materials and that it will remain so.

Příklady použití pro "dovozce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJe to důvod, proč bychom měli udeřit na dovozce a vývozce, kteří se dopouštějí podvodu.
It is a reason for taking on those importers and exporters who commit fraud.
CzechV souvislosti s dovozem zboží musí dovozce učinit řadu úkonů.
Importers must perform a number of tasks in connection with imports of goods.
CzechInformovanost o rizicích je pro vývozce a dovozce nesmírně důležitá.
Awareness of risks is paramount for exporters and importers.
CzechDovozce, kteří se dopouštějí podvodu, je třeba řešit rychle.
Importers who commit fraud must be dealt with quickly.
CzechStejné požadavky se však nevztahují na dovozce.
The same requirements are not imposed on importers, however.
CzechZa prvé, jsou zde povinnosti pro hospodářské subjekty, to znamená výrobce, dovozce a obchodníky.
First and foremost, the economic operators, that is to say manufacturers, importers and traders, are under obligation.
CzechJá považuji za velice důležité, že také zvyšuje nebo spíše přenáší právní odpovědnost na dovozce.
I consider it highly important that the directive also increases or rather transfers legal responsibility to importers.
CzechPan Arif tvrdil, že mým úmyslem bylo postavit spotřebitele proti pracovníkům a dovozce proti výrobcům.
Mr Arif has suggested that my motivation is to play off consumers against workers and to play off importers against producers.
CzechNacházeli jsme se v pozici velkého dovozce.
We were in a position where we were importing.
CzechTyto obchodní koncese jsou výhodné zejména pro velké evropské dovozce, jimž napomáhají splnit jejich dlouhodobé ambice.
These trade concessions mainly benefit the major European importers, who thus see long-held aspirations satisfied.
CzechNa jedné straně máme velké evropské dovozce, kteří budou mít z pákistánských výrobků přicházejících do Evropy prospěch.
On the one hand, we have large-scale European importers, which will gain from Pakistani products coming into Europe.
CzechTo platí jak pro dodavatele výrobních vstupů, tak pro výrobce a v případě dovážených výrobků i pro dovozce.
That begins with suppliers of production inputs, then it relates to manufacturers and, in the case of imported goods, importers too.
CzechDále musíme napomáhat vytváření tlaku na ostatní dovozce z mimoevropských zemí, aby zajistili postupné vytlačení nezákonného obchodu se dřevem.
We must also help in putting pressure on other importers, from outside Europe, to ensure the gradual elimination of illegal trade in timber.
CzechZrušení nařízení Rady (ES) č. 1541/98 má za cíl odstranit zatížení pro dovozce, kteří již nebudou povinni u některých výrobků předkládat doklady o původu.
The repeal of Council Regulation (EC) No 1541/98 is intended to remove the burden on importers of presenting proofs of origin for certain products.
CzechPotřebujeme zavést přísnější požadavky na výrobce a dovozce a musíme vynucovat vyvozování důsledků z nedodržení předpisů platných pro daný trh.
We need to impose stronger requirements on producers and importers, and we need to enforce the consequences of not abiding by the rules applicable to the market.
CzechZpráva za další navrhuje, aby se vylepšené normy vztahovaly nejen na výrobce v rámci Evropské unie, ale také na dovozce masných výrobků do Evropy.
Secondly, the report proposes that the improved standards should apply not only to producers within the European Union, but also to importers of meat products to Europe.
CzechProto po rozsáhlé diskusi zpřísňujeme požadavky na celý dodavatelský řetězec od výrobce v Unii nebo v Číně přes dovozce až distributory v Unii.
That is why, after an extensive debate, we are tightening the requirements on the whole supply chain starting with the producers in the EU or China to importers and distributors in the EU.
CzechMyslím, že je na místě prodloužit platnost celého nařízení o další tři roky, aby byla zajištěna právní jasnost a jistota pro výrobce, vývozce a dovozce.
I believe that it is reasonable to extent the validity of the entire regulation for another three years, to ensure legal clarity and certainty for producers, exporters and importers.
CzechJaká opatření přijme, aby přiměla výrobce, dovozce a distributory dováženého spotřebního zboží, aby plnili své povinnosti a aby byli v náležitých případech potrestáni?
What measures will it take to induce manufacturers, importers and distributors of imported consumer goods to shoulder their responsibility and, if appropriate, to penalise them?
CzechTato zpráva podporuje návrh Komise na zjednodušení celních formalit pro dovozce některých textilních výrobků propuštěných do volného oběhu v rámci Evropské unie.
This report adopts the proposal by the Commission to simplify the customs formalities followed by importers of certain textile products released for free circulation in the European Union.