česko-anglicko překlad pro "dovážení"

CS

"dovážení" anglický překlad

CS dovážení
volume_up
{střední rod}

dovážení (také: import)
volume_up
importation {podstatné jméno}
Ohledně tohoto dovážení klademe závažné otázky a klademe je oprávněně.
There are serious questions which we raise and rightly raise in this House about this importation.
Rozsáhlé dovážení pracovních síl ze zemí mimo Evropskou unii je výrazem krátkozrakosti a je poněkud v rozporu s prioritami, které jsem právě zmínil.
The large-scale importation of workers from outside the European Union bears witness to a short-term vision and is out of kilter with the priorities I have just mentioned.

Příklady použití pro "dovážení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechOEEZ obsahují vzácné suroviny, které bychom z nich měli získávat, abychom omezili potřebu jejich dovážení.
There are important scarce raw materials in WEEE that we should retrieve to lower the need for imports.
CzechMíra pokrytectví v záležitosti dovážení cizího hovězího je ještě patrnější v kontextu diskuzí o změnách klimatu.
The extent of hypocrisy on the matter of foreign beef exportations is made even more apparent in the context of climate change discussions.
CzechProtože taková paliva zvedají místní ceny potravin a ohrožují deštné pralesy, jejich dovážení z rozvojového světa nelze doporučit.
Because such fuels drive up local food prices and endanger rainforests, importing them from the developing world is not to be recommended.
CzechNikdo by se však neměl pokoušet o vyvážení nebo dovážení modelů jiným: každá rozvojová země musí přijmout časový rámec odpovídající jejím možnostem růstu.
However, no one should try to export or import models for others: each developing country must adopt the proper timescales for its own growth capability.
CzechDovážení tohoto levně vyrobeného zboží je nejen nezákonné, ale zabraňuje také správnému fungování trhu, čímž se snižují výdělky evropských společností.
Importing these cheaply-produced goods is not only illegal; it also stops the market from functioning properly, thereby reducing the profits of European companies.
Czech. - Svým obecným zaměřením tato zpráva podporuje myšlenku, že místo dovážení bílkovin ze třetích zemí bychom měli podpořit zemědělce, aby je produkovali zde, v Evropě.
in writing. - The general thrust of this report advocates that rather than import protein from third countries, we should encourage farmers to produce it here in Europe.