CS

dokument {mužský rod }

volume_up
dokument (také: doklad, list, listina)
volume_up
document {podstatné jméno}
Podporuji zprávu Parlamentu, neboť v mnoha ohledech dokument Komise zlepšuje.
I support Parliament's report, which improves the Commission document in many areas.
Dokument je navíc duplicitní s obdobným plánem Světové zdravotnické organizace.
The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.
Dokument paní zpravodajky je výborně připravený, stejně jako všechny její dokumenty.
The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.
dokument (také: esej, list, papír, publikace, studie)
volume_up
paper {podstatné jméno}
Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (pokračování rozpravy)
The Commission's 2007 enlargement strategy paper (continuation of debate)
Jak víte, existuje konzultační dokument, jehož tón je záměrně otevřený.
As you know, there is a consultation paper that is deliberately open in tone.
Jak jsem řekl, na základě této diskuse zformulujeme koncepční dokument.
As I said, we will formulate a concept paper on the basis of this discussion.
dokument (také: listina, psaní, rukopis)
volume_up
writing {podstatné jméno}
A koncem psaní této knihy byl vysílán dokument, který právě vyšel.
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
. - (LT) Hlasoval jsem pro tento důležitý dokument.
in writing. - (LT) I voted in favour of this important document.
. - (RO) Pro tento dokument jsem hlasovala.
in writing. - (RO) I voted in favour of this document.
volume_up
deed {podstatné jméno}

Příklady použití pro "dokument" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVětšina souborů spadá do jedné z těchto kategorií: Dokument, Obrázek nebo Hudba.
Most of your files fall into one of these kinds: Document, Picture, or Music.
CzechJsem proti potratům a nemohu podpořit dokument, který tyto praktiky prosazuje.
I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
CzechPovažujeme proto za zásadní, aby tento dokument byl přijat bez jakýchkoli změn.
That is why we consider it essential to adopt this document without any amendments.
CzechJde o dokument potvrzující, že jeho držitel patří do velkého polského národa.
This is a document confirming that the holder belongs to the wider Polish nation.
CzechProblém, na který upozorňuje tento dokument, je spíše vztahem svobody k bezpečnosti.
The issue highlighted by this document is, rather, its relationship to security.
CzechTento dokument bude mít formát povolení k pobytu společný pro všechny členské státy.
This document will have the residence permit format common to all Member States.
CzechJedná se tedy o výborný dokument, jejž budeme my, Zelení, moci dnes podpořit.
This is therefore an excellent document that we Greens are able to support today.
CzechDokument předložený panem Solanou v roce 2003 byl ve své době pozitivním příspěvkem.
The paper produced by Mr Solana in 2003 was a positive contribution at the time.
CzechTento dokument se s ní nevyrovnává a nejsem přesvědčená, že se to daří Parlamentu.
This document does not face up to it and I am not convinced Parliament does either.
CzechI když se nejedná o stejný dokument, základní prvky se nám podařilo zachovat.
Although it is not the same, we have managed to retain the essential elements.
CzechDPH, kterou tento dokument rovněž podporuje, je jedním z výstřelků tohoto systému.
VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.
CzechDokument paní zpravodajky je výborně připravený, stejně jako všechny její dokumenty.
The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.
CzechTento dokument jasně říká a ukazuje, že stávající politiky nejsou dostatečné.
This document says and shows clearly that the current policies are not sufficient.
CzechViděl jsem dokument ze dne 25. února, který jste připravil spolu s předsedou Rady.
I saw the paper of 25 February that you prepared with the President of the Council.
CzechTento dokument představuje formální postoj Evropského parlamentu v prvním čtení.
The text adopted today is the European Parliament's formal position at first reading.
CzechTento dokument však nevytváří rámec pro dlouhodobou politiku, pokud jde o Romy.
Unfortunately, however, it does not outline the framework of a long-term Roma policy.
CzechTaktéž děkuji panu komisaři za obzvlášť dobrý pracovní dokument útvarů pro Akkru.
I also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.
CzechPodporuji zprávu Parlamentu, neboť v mnoha ohledech dokument Komise zlepšuje.
I support Parliament's report, which improves the Commission document in many areas.
CzechByla by velká škoda, kdyby měl tento dokument kvůli zmíněnému problému utrpět.
It would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
CzechMyslím, že ten dokument je potřebný a že byl připraven v příslušné rychlosti.
In my opinion, this document is necessary and it was written with appropriate speed.