česko-anglicko překlad pro "dojmu"


Infinitiv od dojmu: dojmout
CS

"dojmu" anglický překlad

CS dojmout
volume_up
[dojmu] {sloveso}

Příklady použití pro "dojmu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechI když tuto činnost Komise vítám, nemohu se zbavit dojmu, že přichází opožděně.
While I welcome this work by the Commission, I cannot help feeling that it is overdue.
CzechZe zprávy by bylo možno nabýt dojmu, že konečné slovo mají vnitrostátní soudy.
In the report, you could get the impression that national courts have the final word.
CzechStalo se mi to, že jsem si koupil, podle mého dojmu, pár velice drahých bot.
And what happened to me was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
CzechNavíc jsem nabyl dojmu, že různé úrovně spolu vždy nespolupracují, jak by měly.
Moreover, I got the impression that the different levels did not always work together that well.
CzechDo této doby jsme udělali půl bilionu dojmů marketingem a PR pro tuto značku, Purple Moon.
We've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.
CzechZbývá nám málo času na to, abychom ušli třeba jen část cesty k vyvážení tohoto dojmu.
We are left with little time to go even part of the way towards balancing out that impression.
CzechNemohu se ubránit dojmu, že to je původní úlohou tohoto parlamentu.
I cannot help thinking that this is the original role of this Parliament.
CzechNemohu se proto zbavit dojmu, že v roce 2006 jsme zapřáhli kočár před koně...
Which leads me to say that in 2006 it was definitely a case of putting the cart before the horse...
CzechMám několik čerstvých dojmů ze své návštěvy v Číně v minulém týdnu.
I have some quite fresh impressions from my visit to China last week.
CzechNedávno, po diskusích o plynovodu Nabucco, jsem nabyl dojmu, že si zahráváme s ohněm.
Recently, following the discussions about Nabucco, I get the impression that we are playing with fire.
CzechTohoto dojmu v každém případě nabydete, když tu dnes posloucháte jinak vynikající řečníky.
You might get that impression at any rate, listening to the otherwise excellent speakers here today.
CzechZ vaší řeči jsem nabyla dojmu, že Komise skutečně sedí ve věži ze slonoviny.
Following your speech, I am left with the impression that the Commission really does sit in an ivory tower.
CzechJsem toho názoru, že se tím podíleli na celkovém dojmu, že Evropa tentokrát mluví jedním hlasem.
I think that contributed a lot to the general impression that this time, Europe actually was speaking with one voice.
CzechČlověk by mohl nabýt dojmu, že hlavní část polské politické třídy nemá o evropské záležitosti zájem.
One might have the impression that the leading part of the Polish political class is not interested in European affairs.
CzechEvropští občané mezitím nabývají dojmu, že otevřené hranice v rámci EU s sebou nesou nekontrolované přistěhovalectví.
European citizens, meanwhile, feel that having open borders within the EU leads to unchecked immigration.
CzechKdybych býval nabyl dojmu, že veřejné oznámení by mohlo pomoci tento případ vyřešit, učinil bych veřejné prohlášení.
If I had the impression that a public statement would help to resolve this case, I would make a public statement.
CzechNabyl jsem dojmu, že komisaři pro energetiku, životní prostředí, průmysl a zemědělství zastávají odlišná stanoviska.
I have the impression that the Commissioners for energy, the environment, industry and agriculture have different views.
CzechVezmeme-li v úvahu příliš velký počet opravných rozpočtů, mohli bychom nabýt dojmu, že EU je neschopná plánovat.
If you consider the excessive number of amending budgets, you could get the impression that the EU is incapable of planning.
CzechDoposud jsem nabyl dojmu, že tato organizace bojuje proti jakékoliv formě transparentnosti všemi dostupnými zbraněmi.
My impression so far is that this organisation fights with every means at its disposal to avoid transparency in any form.
CzechNemohu se zbavit dojmu, že sankce jsou šité na míru těm státům, které se momentálně nacházejí v obtížné situaci.
I cannot rid myself of the feeling that the sanctions are tailored to those states that are currently in a difficult situation.