česko-anglicko překlad pro "Do té doby"

CS

"Do té doby" anglický překlad

Viz příklady pro použití "Do té doby" v kontextu.

Podobné překlady pro "Do té doby" anglicky

do podstatné jméno
English
do předložka
přídavné jméno
English
doby podstatné jméno
English
Te podstatné jméno
English
tát sloveso
zájmeno
English

Příklady použití pro "Do té doby" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Czech(smích) Do doby budu stále vyprávět vtipy.
"My name is Bond, Jamal Bond." (Laughter) Til then, I'll keep telling jokes.
CzechDo doby se budeme zabývat těmi záležitostmi, které jsou stále poměrně nevyřešené.
Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
CzechDo doby budu situaci nadále sledovat a jménem občanů o ní informovat.
In the meantime, I will continue to monitor and report on behalf of the citizens.
CzechDoufám, že se do doby někomu podaří odevzdat Radě toto poselství Evropského parlamentu.
I hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
CzechDo doby, do zasedání Evropské rady, se bude pozornost soustředit zejména na dvě oblasti.
Between now and the European Council, attention will be mainly focused on two areas.
CzechDo doby je úkolem Evropské unie sloužit jako odpovědný případ.
Until then, the task of the European Union is to serve as a responsible example.
CzechTo je třeba objasnit a do doby by v této oblasti neměla být vyvíjena žádná nová aktivita.
This needs to come to light and, until then, there should be no new activity.
CzechVe výchozím nastavení je síťový přístup do složky Veřejné vypnut do doby, než jej povolíte.
By default, network access to the Public folder is turned off unless you enable it.
CzechMusíme reagovat a musíme reagovat až do doby, dokud se tyto země nepostaví na vlastní nohy.
We must respond and we must continue responding until they stand on their own feet.
CzechDo doby nám tento právní předpis umožní rychlé schvalování nových textilních vláken.
Until then, this piece of legislation will allow rapid authorisation of new textile fibres.
CzechCo tedy budeme dělat do doby, než budou nové nástroje účinné?
So what are we doing in the meantime, before that new instrument becomes effective?
CzechDo doby, než to bude zaručeno, se nesmí unáhlené a nepromyšlené rozšíření dovolit.
Until this is guaranteed, over-hasty and ill-considered expansion must not be allowed to occur.
CzechČísla se tak v žádném případě nemohou do doby dramaticky změnit.
There is no way that figure is going to change dramatically by that time.
CzechA je to možná tak, že do doby, než-li jsme otestováni, tak nevíme, z čeho vůbec jsme.
And, perhaps, until we're tested, we don't know what we're made of.
CzechNáš vkus je totiž náhle respektován, což do doby příliš nebyl.
Suddenly our taste is being respected in a way that it hasn't been before.
CzechFinsko pozastavilo použití těchto očkovacích látek do doby, až budou k dispozici další informace.
Finland has suspended the use of this vaccine until more information is available.
CzechDo doby jsem měl dojem, že jste velmi umírněným komisařem.
Until then, I had the impression that you were a very moderate Commissioner.
CzechBanky mají splnit nová opatření do roku 2019 a do doby se může stát cokoliv.
The banks have until 2019 to comply with the new provisions and, in the meantime, anything can happen.
CzechZdroje, které jsou k dispozici, by měly být blokovány do doby, než budou splněny uvedené podmínky.
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
CzechToto chování bude pokračovat až do doby, než bude systém Windows originální.
This experience will continue until Windows is genuine.
Jiná slova
Czech
  • Do té doby

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.