česko-anglicko překlad pro "do"

CS

"do" anglický překlad

EN
volume_up
do {předl.}
EN

"to-do" český překlad

volume_up
to-do {podstatné jméno}

CS do
volume_up
{ženský rod}

1. hudba

do
volume_up
doh {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "to-do":

to-do

Příklady použití pro "do" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
Today we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
CzechJediným jeho nedostatkem je to, že se do něho nějak vloudila jaderná energetika.
Its only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
CzechPane předsedající, byl jsem členem delegace, která minulý měsíc odjela do Indie.
Mr President, I was a member of the EP delegation that went to India last month.
CzechA kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
And how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
CzechAle barmští občané projevili nezlomné hrdinství, když vyšli demonstrovat do ulic.
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
CzechParlament by měl do Barmy vyslat delegaci, která by zhodnotila současnou situaci.
Parliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
CzechČlenské státy samozřejmě dodávají zbraně i do krizových a konfliktních oblastí.
Naturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
CzechČlenské státy mohou také zakázat držení exemplářů druhů zařazených do přílohy A.
Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
CzechInternet Explorer vás zavede do zákulisí filmu The Hunger Games: Catching Fire.
Internet Explorer takes you inside the world of The Hunger Games: Catching Fire.
CzechZnáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
CzechChcete-li sdílet soubory, uložte je nebo zkopírujte do složky Veřejné v počítači.
To share your files, save them or copy them to a Public folder on your computer.
CzechUznali jste, že nezastavili příchod geneticky upravovaných organismů do Evropy.
You have admitted the fact that you have failed to stop GMOs coming into Europe.
CzechProstřednictvím neuváženého kroku prezidenta Kibakiho se nyní dostaly do zákona.
Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
CzechNemáme žádné zprávy o využití jiných druhů dopravy k návratu do domovských zemí.
We have no reports of other forms of transport being used to bring people home.
CzechMusíme pádlovat společně, jinak může Evropská unie sklouznout do bezvýznamnosti.
We must row together, otherwise the European Union may slide towards irrelevance.
CzechVšechny příslušnosti a pravomoci byly začleněny do odvětvových právních předpisů.
All competences and powers have been incorporated into the sectoral legislation.
CzechNyní některé úrokové sazby cenných papírů opět šplhají do neudržitelných výšin.
Now, some bond interest rates are creeping up again into the unsustainable zone.
CzechZaprvé udělováním dočasné ochrany všem vysídleným lidem, kteří se dostanou do EU.
Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
CzechKaddáfí využívá pro licitaci 30 milionů Afričanů, kteří chtějí odejít do Evropy.
Gaddafi uses 30 million Africans who want to come to Europe as a bargaining chip.
CzechZa jediný rok se tento druh rozšířil z pobřeží Švédska do centra Baltského moře.
In one year it has spread from the coast of Sweden to the heart of the Baltic Sea.