česko-anglicko překlad pro "daleko"

CS

"daleko" anglický překlad

volume_up
daleko {přísl.}
CS

daleko {příslovce}

volume_up
daleko
Pro některé části odvětví návrhy nešly dostatečně daleko nebo naopak sahaly až příliš daleko.
For some parts of the industry it did not go far enough or it went too far.
Naše předpisy pro vnitřní řízení sahají velice daleko - vlastně až příliš daleko.
Our rules for internal governance go a very long way - too far, in fact.
Někomu se jeví, že moje zpráva zachází příliš daleko, pro jiné je nedostatečná.
For some my final report goes too far; for others it does not go far enough.
daleko (také: neustále, pryč, soustavně, stranou)
Děkuji, že jste otevřeli svá srdce této tragedii, která se odehrává tak daleko od vás.
Thank you for opening your hearts to this tragedy such a long way away.
To se neděje jen někde daleko v rozvojových zemích, děje se to všude.
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
Ještě nikdy jsme nebyli tak daleko od dosažení udržitelnosti v dopravě.
We are as far away as ever from achieving sustainability in transport.
daleko
To se neděje jen někde daleko v rozvojových zemích, děje se to všude.
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
Ještě nikdy jsme nebyli tak daleko od dosažení udržitelnosti v dopravě.
We are as far away as ever from achieving sustainability in transport.
Není to něco, co se stane někde daleko, lidem, které neznáme.
This is not something that happens far away to people that we don't know.
daleko (také: v dálce)
daleko (také: mimo dosah)

Příklady použití pro "daleko" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechETS je daleko efektivnější pro skutečné dosažení našich emisních cílů než daně.
ETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
CzechAno, tak daleko ještě nejsme, a podle mého názoru se nyní musíme zaměřit na ESM.
We are not yet there and I think what we have to do now is focus on the ESM.
CzechMoje skupina nenašla definitivní odpověď, ale má určitě daleko více pochybností.
My group has not found the conclusive answer, but we certainly have many more doubts.
CzechTak daleko jsme ještě nedospěli, avšak EU i přesto učinila obrovský krok vpřed.
We are not there yet, but the EU has nevertheless taken a huge step forward.
CzechMěli bychom věnovat daleko větší pozornost lidem, kteří se s rakovinou vypořádali.
We ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
CzechKdyby o tom Parlament spolurozhodoval, byli bychom v daleko silnější pozici.
If Parliament had codecision on this we would be in a much stronger position.
CzechZatím však nejsme tak daleko, stále jsou ještě země, které uprchlíky nepřijímají.
We are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
CzechByla bych ráda, kdyby Evropský parlament předkládal daleko ambicióznější požadavky.
I would have liked to have seen the European Parliament make more ambitious demands.
CzechPrezident Wilson získal Nobelovu cenu - což si zasloužil daleko více než Al Gore.
President Wilson was awarded a Nobel Prize - which he deserved much more than Al Gore.
CzechZatím nejsme tak daleko, ale jsem přesvědčen, že takové dohody lze dosáhnout.
We are not there yet, but I believe it is possible to reach that agreement.
CzechTo znamená, že rozdíl je daleko větší než by mohla způsobit nepřesná data.
And this means that it's much bigger a difference than the uncertainty of the data.
CzechRozhodně to daleko přesahuje vše, co jsem si jen mohl představit nebo co jsem očekával.
It is certainly beyond anything that I could have imagined or expected to see.
CzechOd horizontálního a všeobecného přístupu k právům pracovníků jsme ještě daleko.
We are therefore a long way from a horizontal and universal approach to workers' rights.
CzechJejich společné vědění je daleko větší než mé, a říkám jim to otevřeně.
Their collective wisdom is much greater than mine, and I admit it to them openly.
Czech. ~~~ Je to daleko silnější než bílá pilulka.
It's a really, this graph, well I'll show it to you some other time when we have slides.
CzechA člověku, který ho propagoval bylo řečeno, "Atmosféra je daleko více komplikovaná."
And to the person who was promoting it said, "The atmosphere's much more complicated."
CzechVidím jako nevýhodu, že se nám nepodařilo regulovat daleko větší počet letišť.
For me the downside is that we were not able to regulate a much larger number of airports.
CzechProstě vezmete lék, který opravdu funguje a zředíte ho daleko za Avogadrův limit.
It's taking a medicine that really works and diluting it down well beyond Avogadro's limit.
CzechTakže jsme hledali daleko objektivnější způsob, jak tento jev vyhodnotit.
So we were looking for a much more objective way to assess this phenomena.
CzechChápete, když jsme široko daleko ti nejchytřejší, proč na to nepřijdeme?
You know, we're the smartest thing out there, why can't we figure this out?