česko-anglicko překlad pro "důkladně"

CS

"důkladně" anglický překlad

CS důkladně
volume_up
{příslovce}

důkladně (také: zcela, úplně)
volume_up
thoroughly {přísl.}
Je důležité, aby směrnice o ekodesignu byla brzy důkladně vyhodnocena.
It is important that the directive on ecodesign be thoroughly evaluated soon.
Parlament pak bude mít možnost je s námi důkladně prodiskutovat.
Parliament will then have the possibility to discuss them with us thoroughly.
Mohu vás ujistit, že tato studie posouzení dopadu bude provedena velice důkladně.
I can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.
důkladně (také: blízko, hustě, podrobně, pozorně)
volume_up
closely {přísl.}
Každopádně musíme důkladně prošetřit veškeré skutečnosti týkající se této záležitosti.
In any case, we need to examine the facts of the matter very closely.
Tyto rovné podmínky by měla důkladně sledovat Evropská komise.
This level playing field should be closely monitored by the European Commission.
Komise bude důkladně sledovat uplatňování programů určených k rozvoji venkova.
The Commission will closely monitor this aspect with the implementation of the rural development programmes.
důkladně (také: náležitě, pořádně, řádně)
volume_up
properly {přísl.}
Měli by dostat důkladně ověřené odborné informace v okamžiku, kdy dostávají léky.
They should get properly reviewed scientific information at first hand with their medicines.
Domnívám se, že situaci musíme řešit důkladně.
I believe that we need to tackle the situation properly.
Znamená to, že nesledujeme trh důkladně?
Does it mean that we are not monitoring the market properly?
důkladně (také: podstatně, vydatně, značně)
Musíme postupovat důkladně; a musíme postupně rychle a hned teď.
We have to do it substantially; we have to do it quickly now.
důkladně (také: přesvědčivě)
volume_up
soundly {přísl.}
důkladně
volume_up
but good {přísl.}
Rád bych paní zpravodajce poblahopřál k velmi kvalitní a důkladně zpracované zprávě.
I should like to congratulate the rapporteur on a very good and thorough report.
Objevuje se několik dobrých nápadů a ty podporujeme, ale je tu i dost těch, které musíme důkladně prověřit.
There are some good points, and we support them, but there are also quite a few that we need to probe thoroughly.
Předložili tři dobré a důkladně promyšlené návrhy, a Parlament tudíž nemusí předkládat mnoho pozměňovacích návrhů.
They have presented three good and well-thought through proposals and Parliament is, therefore, not tabling many amendments.
důkladně (také: úplně)
volume_up
exhaustively {přísl.}
Jsem přesvědčena, že tato zpráva je významná, neboť nám všem poskytuje jasnou strategii pro to, jak důkladně reagovat na problém uvedený v jejím názvu.
I believe that this report is important because it provides all of us with a clear strategy for responding exhaustively to the problem contained in the title of the report.
Rád bych také poděkoval zpravodajce paní Stihlerové, která na tomto návrhu důkladně pracovala a díky jejímu nasazení jsme mohli dosáhnout dohody v prvním čtení.
I should also like to thank the rapporteur, Mrs Stihler, who worked exhaustively on this proposal and, thanks to her commitment, has enabled us to reach an agreement at second reading.

Příklady použití pro "důkladně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZ těchto důvodů se domnívám, že celé opatření nebylo dostatečně důkladně promyšleno.
I find, therefore, that this measure has not been thought through well enough.
CzechVšechny tyto pozměňovací návrhy důkladně prozkoumáme a předáme Radě naše vyjádření.
We will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.
CzechJeště stále je třeba se důkladně věnovat výzkumu biopaliv první generace.
There is still a considerable need for research into first-generation biofuels.
CzechPřesný mechanismus účinku lenalidomidu nebyl prozatím důkladně prozkoumán.
So far, the effect mechanism of Lenalidomide has not been completely investigated.
CzechJe nezbytné důkladně se zamyslet nad vypracováním budoucích energetických politik.
Careful thought on the development of future energy policies is essential.
CzechPotřebujeme velmi důkladně analyzovat to, kvůli čemu přesně Irové hlasovali pro "ne".
We need to analyse very carefully exactly what it was the Irish were saying 'no' to.
CzechMusíme také důkladně zvážit otázku, k čemu se budou tyto údaje používat.
We also have to consider in detail the question of how this data is to be used.
CzechNemůžeš jednomu národu odevzdat jazyk, dokud není vyčištěn a důkladně zpracován.
You can't give a language to a people until it's cleaned up and fixed.
CzechS cílem získat jistotu musíme důkladně přezkoumat také směrnice o veřejných zakázkách.
To be on the safe side, we also need to examine the procurement directives carefully.
CzechDoufám, že jsem odpověděl na vaše otázky tak důkladně, jak jen to bylo možné.
I hope to have been as thorough as possible in answering your questions.
CzechO jednotlivých otázkách, které uvádí, je nutné dál důkladně diskutovat.
There is a need for continued detailed debate on the various issues it raises.
CzechMožná bychom se měli skutečně důkladně zamyslet nad tím, co se děje v Arktidě.
Maybe we should think quite carefully about what happens in the Arctic.
CzechMusíme předtím plně a důkladně prozkoumat fakta.
Before it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
CzechNyní je důležité důkladně zvážit, zda není třeba provést přezkum právního rámce.
What is important now is seriously to consider whether we need to review the legal framework.
CzechO otázce svobody na internetu jsme diskutovali důkladně a podrobně.
The issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.
CzechProto bych byla velmi ráda, kdyby byla zařazena na pořad jednání a důkladně projednána.
I would therefore very much like to see this on the agenda and being clearly discussed.
CzechRád bych požádal všechny členské státy, aby tyto body důkladně před hlasováním zvážily.
I would ask all Members to consider these points carefully before voting.
CzechV této zprávě se této oblasti věnuje výjimečně detailně a důkladně.
Today's report deals with this area in an exceptionally profound and thorough way.
CzechUrčitě to bude zajímat ty poslance, kteří se tímto problémem důkladně zbývali.
The Members having had a look at this problem carefully will certainly be interested in this.
CzechKromě toho je také důležité, abychom se důkladně zabývali tureckou zahraniční politikou.
In addition, it is also important that we take a careful look at Turkish foreign policy.