česko-anglicko překlad pro "dát pozor"

CS

"dát pozor" anglický překlad

CS dát pozor
volume_up
{sloveso}

dát pozor (také: opatrovat)
Chtěl bych upozornit, že si musíme dát pozor, aby se Evropská komise nestala úřadem pro plánování výrobků.
I would like to warn that we need to beware that the European Commission does not become a product planning authority.
dát pozor (také: dávat pozor)

Podobné překlady pro "dát pozor" anglicky

dát sloveso
pozor podstatné jméno
English
pozor! citoslovce
English

Příklady použití pro "dát pozor" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNicméně v této souvislosti bychom si měli dát pozor, abychom nevylili s vodou i dítě.
However, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
CzechMusíme dát pozor, abychom neztratili konkurenceschopnost vůči ostatnímu světu.
We must proceed carefully so that we remain competitive in comparison to other countries.
CzechNa straně nabídky musíme dát pozor, zda činíme vše, co je v našich silách.
We have to see, on the supply side, whether we are doing all that we can.
CzechKdyž se něčeho účastníte, někdy je zapotřebí dát si pozor, abyste se nenechali unést.
Sometimes you should take care not to get carried away when you are taking part in something.
CzechMusíme si dát pozor, abychom se nedostali do konkurenční situace.
We have to watch out here that we do not get into a competitive situation.
CzechMyslím, že bychom si měli v tomto ohledu dát pozor, aby nám neunikla podstata věci.
I think we should be careful not to miss the point here.
CzechMusíme si však, pane Cohn-Bendite, dát pozor, abychom elity rozvojového světa nevyrabovali.
However, Mr Cohn-Bendit, we need to be careful not to plunder the elites of the developing world.
CzechRovněž sdílím názor, že bychom měli dát pozor na nadměrnou administrativní zátěž letišť.
I also share the view that we should guard against putting an excessive administrative burden upon airports.
CzechTakže bychom si měli dát pozor, abychom nebyli natolik ambiciózní.
There, we should be careful of not being ambitious enough.
CzechEvropská unie si musí dát pozor, aby nevyslala špatnou zprávu.
The EU should be careful not to send out the wrong message.
CzechMusíme si proto dát velký pozor na to, jak bude poskytnuta.
We must therefore take great care as to how it is awarded.
CzechNa to bychom měli v tomto projektu dát pozor.
This is something about which we should be careful during this project.
CzechPolitika zastoupení se nesmí podcenit, i když zároveň je třeba dát pozor, aby se z ní nestalo náboženství.
The policy of presence must not be underestimated - although it should not be turned into a religion.
CzechMusíme ale dát pozor, aby to nezašlo příliš daleko.
We must take care, however, that this does not go too far.
CzechMusíme si však dát pozor na detaily a načasování.
However, we do need to be careful about details and timing.
CzechMěli bychom však dát pozor na to, že v jednotlivých členských státech fungují odlišné důchodové systémy.
We should, however, be careful about the different structures of pension systems in different Member States.
CzechNyní musíme dát pozor, aby se tak skutečně stalo.
Now we have to take care that this does really happen.
CzechLeč existuje něco, na co bychom měli dát pozor.
Yet, there is something we should be worried about.
CzechMusíme si dát pozor, aby vše, co navrhneme, bylo proveditelné a abychom se mohli prokázat praktickými výsledky.
We need to be very careful that what we suggest and propose is doable and we have practical results to show for it.
CzechMusíme si dát nyní pozor, abychom nevylili s vaničkou i dítě, což by někteří kolegové v tomto plénu rádi udělali.
We must now not throw the baby out with the bathwater, which is what some of the colleagues in this House would like.