česko-anglicko překlad pro "cokoli"

CS

"cokoli" anglický překlad

volume_up
cokoli {zájm.}

CS cokoli
volume_up
{zájmeno}

cokoli (také: cokoliv, něco)
volume_up
anything {zájm.}
A to málokdy, pokud vůbec, způsobilo cokoli podobného vědecké revoluci.
And that rarely, if ever, caused anything like the Scientific Revolution.
Toho lituji, ale účinnost rozhodnutí je důležitější než cokoli jiného.
I regret this, but the effectiveness of the decision is more important than anything.
Cokoli pod osm procent sladkosti není dost sladké, cokoli nad 12 procent sladkosti je sladké moc.
Anything below eight percent sweetness is not sweet enough; anything above 12 percent sweetness is too sweet.

Příklady použití pro "cokoli" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAle ať už je to cokoli, musíme zajistit, abychom to z neznalosti nepřehlédli.
But whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
CzechCokoli, co budeme chtít dělat přímo, bude velmi drahé, jiný způsob ani neexistuje.
Whatever we do there directly will be very costly, otherwise it would not be possible.
CzechPokud by cokoli z toho bylo nabouráno, tak fakticky z této krize vyjdeme oslabeni.
If any of these were undercut, then we would emerge from this crisis in a weaker state.
CzechZaznamenám to, avšak v tomto okamžiku nemám možnost s tím cokoli udělat.
I will make a note of it, but I have no other option for action at the moment.
CzechDokládá, že Turecko je cokoli jen ne připraveno na přistoupení k Evropě.
It shows that Turkey is many things, but it is certainly not ready to join Europe.
CzechZákon číslo 108 zakazuje nošení šátků, což je mnohem přísnější než cokoli, co navrhli jiní.
Law No 108 bans the hijab, which goes much further than anybody else has proposed.
CzechCokoli se podnikne v tomto směru, se musí týkat především těchto dvou zemí.
Any action taken must in the first place concern these two countries.
CzechPředsednictví chce dosáhnout úspěchu a chce to víc než cokoli jiného.
The Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
CzechTo by se mohlo týkat zemědělství, ale v každém případě to zlepší cokoli, čím se budeme zabývat.
This could involve agriculture, but anyway, it is going to enhance whatever we do.
CzechTakže ať už by se stalo cokoli, vždycky by bylo dosaženo kvalifikované většiny.
So whatever happens, there will always be a qualified majority.
CzechPsychologové znají negativní důsledky tvoření pobídek na cokoli už po 30 let.
Psychologists have known about the negative consequences of incentivizing everything for 30 years.
CzechOpice poznala, že cokoli udělá s rukou, protézní ruka ji kopíruje.
The monkey recognized that whatever she did with her arm, this prosthetic arm would do.
CzechTo se mi nelíbí a nechci, aby s tím moje země měla cokoli společného.
I do not like it, and I do not want my country to have any part in it.
CzechŽádám, aby bylo pro prosazení tohoto balíku učiněno cokoli a aby byl uveden v účinnost.
I ask that everything possible be done to promote this package and that it can be seen to work.
CzechTakže ať už jste cokoli, nejste tím materiálem, který vás tvoří.
Whatever you are, therefore, you are not the stuff of which you are made.
CzechAť se děje cokoli, potřebujeme řešení, které pokryje celou Evropu.
Whatever happens, we need a solution which covers the whole of Europe.
CzechAle uniká vám nejdůležitější bod: je cokoli z toho opravdu nutné?
But you are missing the most important point: is any of this necessary?
CzechPak si za šesté vezměte zásadní argument: co má cokoli z toho společného s Evropskou unií?
Then take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
CzechAť se stane cokoli, bude v Abidžanu po několik měsíců trvat chaos.
Whatever happens, the chaos in Abidjan will last for several months.
CzechRovněž bychom neměli cokoli slibovat výměnou za osvobození vězňů, kteří neměli být zatčeni.
We should also not offer words for the liberation of prisoners who should not have been arrested.