česko-anglicko překlad pro "chopit se"

CS

"chopit se" anglický překlad

volume_up
chopit se {refl. sl.}

CS chopit se
volume_up
{reflexivní sloveso}

chopit se (také: brát, chytit, donášet, donést)
Náš úděl je ve vašich rukou, ale musíte mít odvahu chopit se nyní iniciativy.
Our fate is in your hands, but you must have the courage to take the initiative now.
Je to rovněž strategická nutnost a vy musíte být v první linii a chopit se nezbytných iniciativ.
It is also a strategic requirement, and you must be at the forefront taking the necessary initiatives.
Potřebujeme lidi, kteří jsou připraveni chopit se iniciativ, navrhovat projekty a podstupovat rizika více než kdykoli předtím v dobách, jako je tato.
We need people who are prepared to take initiatives, draft projects and take risks more than ever at times like this.
chopit se (také: chytat, chytit, chytnout, dopadnout)
Ještě Ratko Mladič musí být předveden Haagu, aby se pomohlo rodinám obětí Srebrenice vyrovnat se s minulostí a chopit se budoucnosti.
Still, Ratko Mladić needs to be brought to The Hague so that the families of the Srebrenica victims can be helped to deal with the past and embrace their future.
chopit se
chopit se
chopit se
chopit se

Podobné překlady pro "chopit se" anglicky

se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "chopit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTo je nesmírně obtížný úkol, ale zároveň příležitost, které se musíme chopit.
This is an enormous challenge, but also an opportunity that we have a duty to grasp.
CzechJejich odhodlání chopit se toho, co považovaly za příležitost, bylo chvályhodné.
Their resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
CzechA poté se musíme chopit nesmírné výzvy, kterou představuje překlenutí této mezery.
And then we must rise to the enormous challenge of bridging the gap.
CzechSnaží se Evropa chopit něčeho, co nepotřebuje, protože už to má?
Is Europe grasping for something that it does not need because it already has it?
CzechEvropa se musí chopit této výzvy, a musí to udělat i Evropský parlament.
Europe must step up to the mark, and so must the European Parliament.
CzechChtěla bych se chopit iniciativy a ještě jednou se obrátit na Radu.
I would like to seize the initiative and turn once again to the Council.
CzechPane předsedající, vidím, že Brusel se chce chopit internetu.
Mr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
CzechUkrajina se musí chopit obou úkolů, ať už se to v současnosti zdá být jakkoliv těžké.
Ukraine must grasp the nettle on both fronts, no matter how difficult it might seem at the moment.
CzechMusíme se těmto skutečnostem postavit zpříma a chopit se jich realisticky a rozhodně.
We must confront these realities head on and apply ourselves to them with realism and determination.
CzechProto je správné chopit se této otázky a předložit návrhy.
It is therefore right to get to grips with this issue and to bring forward proposals.
CzechMusíme se chopit šance právě nyní a dohodnout se na skutečné reformě.
We have to seize the chance now and agree on a real reform.
CzechSamozřejmě i my odsuzujeme státní převrat a každý pokus chopit se moci nedemokratickými prostředky.
Of course, we also condemn the coup d'état and any attempt to seize power by undemocratic means.
CzechJe to rovněž strategická nutnost a vy musíte být v první linii a chopit se nezbytných iniciativ.
It is also a strategic requirement, and you must be at the forefront taking the necessary initiatives.
CzechEvropský parlament se chystá chopit se svých povinností.
The European Parliament is going to assume its responsibilities.
CzechMěli bychom být hrdí na naše úspěchy, ale existuje ještě mnoho příležitostí, kterých bychom se měli chopit.
We should be proud of our achievements, but there are many opportunities still for us to seize.
CzechPrávě naopak, jsou příležitostí, které je záhodno se chopit.
On the contrary, they are an opportunity to be seized.
CzechUvědomovala si, že se jedná o historický moment, kterého je třeba se chopit, aby bylo možné Evropu znovu sjednotit.
It had realised that this was an historic moment it had to seize in order to reunite Europe.
CzechCo by tedy mohlo být rozumější, než chopit se iniciativy, postoupit kupředu a říci si - dobrá tedy.
What, then, could have been more reasonable than to have seized the initiative, moved forwards and said, 'OK then.
CzechMusíme se chopit příležitosti ve správný okamžik.
We need to seize the moment and grasp the opportunity.
CzechDiskuze o příštím víceletém finančním rámci znamená příležitost k zásadní reformě, jíž se musíme chopit.
The debate on the next Multiannual Financial Framework is an opportunity for fundamental reform and it must be seized.