česko-anglicko překlad pro "Cameron"

CS

"Cameron" anglický překlad

EN
EN

"Cameron" český překlad

CS
CS

Cameron {vlastní jméno}

volume_up
Cameron
Předseda mé strany David Cameron udělal vážnou chybu.
The leader of my party, Mr David Cameron, has made a serious mistake.
David Cameron should be ashamed of himself.
A nikdy nevíte - David Cameron třeba dodrží svůj slib a uspořádá referendum ve Spojeném království.
And you never know, David Cameron might even keep his promise and hold a referendum in the United Kingdom.
EN

Cameron {vlastní jméno}

volume_up
Cameron
The leader of my party, Mr David Cameron, has made a serious mistake.
Předseda mé strany David Cameron udělal vážnou chybu.
David Cameron should be ashamed of himself.
David Cameron by se měl stydět.
And you never know, David Cameron might even keep his promise and hold a referendum in the United Kingdom.
A nikdy nevíte - David Cameron třeba dodrží svůj slib a uspořádá referendum ve Spojeném království.

Příklady použití pro "Cameron" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPředseda mé strany David Cameron udělal vážnou chybu.
The leader of my party, Mr David Cameron, has made a serious mistake.
CzechPaní Merkelová, pan Sarkozy a pan Cameron to nevědí, ale Unie byla založena se svými vlastními příjmy.
Mrs Merkel, Mr Sarkozy and Mr Cameron do not know this, but the Union was founded with its own revenue.
CzechA nikdy nevíte - David Cameron třeba dodrží svůj slib a uspořádá referendum ve Spojeném království.
And you never know, David Cameron might even keep his promise and hold a referendum in the United Kingdom.
CzechDavid Cameron dokonce předpověděl, že první ministerský předseda, jenž nebude svoji homosexualitu tajit, bude toryovec.
Indeed David Cameron predicted that the first openly gay Prime Minister in the UK would be a Tory.
CzechNáš nový ministerský předseda, pan Cameron, však dokáže takové problémy vyřešit jedním rázem, jak jsem popsal včera.
However, our new Prime Minister, Mr Cameron, can solve such problems at a stroke as I described here yesterday.
CzechNicméně ministerský předseda Cameron naprosto správně požádal o to, aby byly Pákistánu poskytnuty obchodní preference.
However, Prime Minister Cameron was absolutely correct to ask for trade preferences to be granted to Pakistan.
CzechMinisterský předseda Cameron a prezident Sarkozy učinili a prosadili příslušná rozhodnutí - nikoliv představitelé EU.
Prime Minister Cameron and President Sarkozy have made and pushed through decisions - not the EU representatives.
CzechDavid Cameron by se měl stydět.
CzechAle kde je v tom všem pan Cameron?
CzechJe to pan Cameron nebo pan Barroso?
CzechUjistil nás o tom ministerský předseda David Cameron a - na rozdíl od své dřívější pevné záruky - bude muset tento slib dodržet.
That has been the assurance given by David Cameron, and unlike his cast-iron guarantee of before, he must hold to this promise.
CzechV Evropské radě jsem nevystupovala proti bezletové zóně, což může potvrdit pan ministerský předseda Cameron; nic takového jsem vůbec neříkala.
I did not oppose a no-fly zone in the European Council and Prime Minister Cameron will back that up; that is not at all what I said.
CzechAmerický filmař James Cameron utratil za svůj film Avatar ekvivalent výše "kulturního" programu Evropské unie na období 2007-2013.
The American film maker James Cameron spent on his film 'Avatar' the equivalent of the European Union's 'culture' programme for the 2007-2013 period.
CzechSkutečně si někdo myslí, že pan Cameron by změnu přijal, aniž by byly do smlouvy začleněny další brzdy na zpomalení evropského práva?
Does anyone really think that Mr Cameron would accept the amendment without incorporating further brakes into the treaty to slow down European law?
CzechDomnívám se, že můj předseda vlády, David Cameron, udělal dobře, že prosadil snížení této úrovně na 2,9 %, ale víme, že to byl kompromis.
I believe that my Prime Minister, David Cameron, did a good job in forcing the level of increase down to 2.9% but we know that this was a compromise.
CzechTakže v případě Spojeného království má nyní Cameron skvělou příležitost buď neratifikovat opětovně Smlouvu, nebo ji v referendu předložit britskému lidu.
So, in Britain's case, Mr Cameron now has a golden opportunity either not to re-ratify the treaty or to put it to a referendum of the British people.
CzechMinulý týden pan Cameron publikoval také brožuru s názvem "Zvolme růst" (Let us choose growth) a všechny poslance této sněmovny můžu jedině vyzvat, aby si ji přečetli.
Last week, Mr Cameron also published a pamphlet entitled 'Let us choose growth', which I can only encourage all Members of this House to read.
CzechPak paní Merkelová, pan Sarkozy a pan Cameron učiní prohlášení ve společném sdělení - a já nevím, co stojí za tímto novým spojenectvím - i to je skvělé.
Then Mrs Merkel, Mr Sarkozy and Mr Cameron make a statement in a joint communication - and I do not know what is behind this new alliance - that is also great.
Czech"OK," odpoví pan Cameron, "to pro mě nebude jen tak, protože v Dolní sněmovně sedí pár řadových poslanců, co budou proti, ale dostanu za to jiný rozpočet."
'OK', says Mr Cameron, 'that is not easy for me because I have backbenchers in the House of Commons who do not want this, but then I will get a different budget'.
CzechPředseda mé strany, Konzervativní strany, David Cameron, je odhodlán uspořádat národní referendum o Lisabonské smlouvě, pokud do té doby nevstoupí v platnost.
The leader of my party, the Conservative Party, David Cameron, is committed to holding a national referendum on the Lisbon Treaty if it has not already entered into force.