česko-anglicko překlad pro "byznys"

CS

"byznys" anglický překlad

CS

byznys {mužský rod }

volume_up
(smích) Nejrychleji rostoucí byznys v pohřebním průmyslu.
(Laughter) Fastest-growing business in the whole mortuary industry.
Byznys: Nejnižší povědomí v EU o tom, že podnikatelé prospívají společnosti.
Business: The lowest perception in the E.U. that entrepreneurs provide benefits to society.
Tam, kde chybí kultura, má problém i byznys, politika, zkrátka všechno.
A lack of culture results in business problems, as well as political and other problems.
byznys
volume_up
biz {podstatné jméno}

Příklady použití pro "byznys" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTohle je obrovský byznys vyvolávající nestabilitu a násilí kamkoliv vkročí.
This is a mighty industry, and it creates instability and violence wherever it goes.
CzechA uvědomil jsem si, že za vším tím násilím se ukrývá nekalý byznys.
And I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
CzechByznys: Nejnižší povědomí v EU o tom, že podnikatelé prospívají společnosti.
Business: The lowest perception in the E.U. that entrepreneurs provide benefits to society.
CzechTam, kde chybí kultura, má problém i byznys, politika, zkrátka všechno.
A lack of culture results in business problems, as well as political and other problems.
CzechPokud vedete byznys, je těžké udělat cokoliv bez konzultace se svým podnikovým právníkem.
If you run a business, it's hard to do much of anything without calling your general counsel.
CzechVideo: Herec: U nás v UHLergii vnímáme změnu klimatu jako velmi závažnou hrozbu pro náš byznys.
Video: Actor: At COALergy we view climate change as a very serious threat to our business.
CzechTotiž, co jiného je byznys než výsledek chování trhu a chování firmy?
You see, what is business but the result of how the market behaves and how the organization behaves?
Czech(smích) Nejrychleji rostoucí byznys v pohřebním průmyslu.
(Laughter) Fastest-growing business in the whole mortuary industry.
CzechObchodování s lidmi je výnosný a rychle se rozvíjející byznys.
Human trafficking is a lucrative and fast-growing business.
CzechA oni, podle výzkumu, jsou ti nejlepší byznys vůdci.
And they, according to the research, make the best business leaders.
CzechTo pomáhá překonávat takovou klasickou dichotomii, že kultura stojí peníze a byznys přináší peníze.
This helps to overcome the classic dichotomy that culture costs money while business brings in money.
CzechHlavně je to byznys, ve kterém se točí miliardy eur a až příliš často je svázán s trestnou činností.
Essentially, it is a billion-euro business that is all too often associated with criminal activities.
CzechAle není to jenom byznys, který je tímto ovlivněn.
You need a lawyer to run the company, because there's so much law.
Czech(Smích) A pak se podívejte na lidi, kteří dělali byznys v Indii, uvidíte tu nevoli v jejich obličejích.
(Laughter) And then look at people who have done business in India, you'll see the exasperation on their faces.
CzechJestli to už bude váš byznys, váš přínos společnosti, peníze -- cokoliv -- vaše tělo, vaše rodina.
Whether it be your business, your contribution to society, money -- whatever it is for you -- your body, your family.
CzechFotbal je v Evropě velký byznys a je nezbytné, aby fair play a dobré jméno sportu byly na prvním místě.
Football in Europe is big business and it is essential that fair play and integrity are at the heart of the sport.
CzechVybíjení psů je také výnosný byznys pro mafii.
Killing dogs is also a lucrative business for the mafia.
CzechObjevil se nový byznys, byznys za 22 miliard dolarů zabírající přes 200 km2 místa – osobní skladování.
There's a new industry in town, a 22 billion-dollar, 2,:,2 billion sq. ~~~ ft. ~~~ industry: that of personal storage.
CzechŽádná z žen, se kterými jsem vyrostla v Marylandu, neabsolvovaly vysokou školu a už vůbec né byznys školu.
None of the women I had grown up with in Maryland had graduated from college, let alone considered business school.
CzechA to je ta první, pro byznys podmanivá, výhoda.
And this is the first compelling business benefit.