česko-anglicko překlad pro "bytí"

CS

"bytí" anglický překlad

CS

bytí {střední rod}

volume_up
bytí (také: bytost, existence, jsoucno, tvor)
volume_up
being {podstatné jméno}
A zjistíte, že tohle -- bytí s těmito lidmi -- je květinová zahrada, kterou nám Chiho ukázala.
And you realize that this -- being with these people -- is the flower garden that Chiho showed us.
Když má duch tyto vlastnosti, tak jsme schopni vytvářet nové skutečnosti a nové způsoby bytí.
When a spirit has those qualities, we are able to create new realities and new ways of being.
Obraz Boží je absolutní bytí, absolutní uvědomění, znalost a moudrost, absolutní soucit a láska.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love.
volume_up
essence {podstatné jméno}
bytí (také: existence, jsoucno, jsoucnost)
volume_up
existence {podstatné jméno}
Chtěl bych, abyste všichni na okamžik vypli, vy nebozí chudáčci a provedli inventuru svého zoufalého bytí.
I'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
bytí (také: jsoucnost, obživa)
volume_up
subsistence {podstatné jméno}
bytí
volume_up
ens {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bytí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtože všichni víme, i když to zní otřepaně, že tajemství bytí je dávat.
Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.
CzechAle když jsme si ulehčili z toho, tak jsme se nějak začali zajímat o všechno ostatní bytí.
But when we're relieved from that, we somehow then become interested in all the other beings.
CzechKdyž má duch tyto vlastnosti, tak jsme schopni vytvářet nové skutečnosti a nové způsoby bytí.
When a spirit has those qualities, we are able to create new realities and new ways of being.
CzechJedině tak, že jde o stav bytí, ne jen o prchavou emoci či pocit.
But there's also wicked joy, you can rejoice in someone's suffering.
CzechA bytí na doslova stovkách, možná i tisících, pohřbech ho změní.
And having been through literally hundreds if not thousands of funerals, it makes a difference.
CzechA zjistíte, že tohle -- bytí s těmito lidmi -- je květinová zahrada, kterou nám Chiho ukázala.
And you realize that this -- being with these people -- is the flower garden that Chiho showed us.
CzechHlavním cílem bylo potlačit a zničit ukrajinské národní bytí.
The main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation.
CzechJinými slovy, tito útočnici se domnívali, že jejich odlišnost byla důležitější než společně sdílené lidské bytí.
In other words, they thought their differences were more important than their common humanity.
CzechAle pro mě je naprosto nepochopitelné a nejsmutnější to, že to úplně nechápe celý smysl lidského bytí.
But to me, what's most baffling and most tragic about this is that it misses the whole point of being human.
CzechObraz Boží je absolutní bytí, absolutní uvědomění, znalost a moudrost, absolutní soucit a láska.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love.
CzechChtěl bych, abyste všichni na okamžik vypli, vy nebozí chudáčci a provedli inventuru svého zoufalého bytí.
I'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
CzechCelý stvořitel, všechny cíle, zdroje našeho bytí, a konec naší cesty. ~~~ I ty jsi lamačem našich srdcí.
O, the Objective! ~~~ The source of our being and the end of our journey, you are also the breaker of our hearts.
CzechRok 2009 bude bezpochyby osudovým a rozhodne se v něm o bytí či nebytí tisíců malých a středních podniků.
2009 will, no doubt, be a year of destiny in which the survival or otherwise of thousands of SMEs will be decided.
CzechJediný problém je, že tato politiku je náchylná býti považována za blufování, takže aby fungovala, musí být přesvědčivá.
The only thing is that it's liable to having its bluff called, and therefore can only work if it's credible.
CzechTakže dobrý život není o vypadání dobře, cítění se dobře nebo vlastnění věcí, je to o bytí dobrým a dělání dobra.
So, the good life is not about looking good, feeling good or having the goods; it's about being good and doing good.
CzechProtože býti insiderem může snadno znamenat kolaps obzorů, může snadno znamenat přijetí předpokladů své domoviny.
Because being an insider can so easily mean collapsing the horizons, can so easily mean accepting the presumptions of your province.
CzechSteven Weinberg - nositel Nobelovy ceny - jednou řekl, "Čím více se zdá vesmír býti přístupným, tím více nám připadá zbytečným."
Steven Weinberg, the Nobel laureate, once said, "The more the universe seems comprehensible, the more it seems pointless."
CzechFormuje nový způsob bytí.
CzechVezme základní kov našeho všeobecného povědomí a tím, že ho zesměšní, ho přetaví na odlišný způsob chápání, a nakonec i bytí ve světě.
It takes the base metal of our conventional wisdom and transforms it through ridicule into a different way of seeing and ultimately being in the world.
CzechŘekl: "Považuj za největší hřích upřednostnit prosté bytí před ctí. ~~~ A dávej pozor, abys -- ve snaze zachránit si život -- neztratil to, kvůli čemu má smysl žít.
He said, "Count it the greatest sin to prefer life to honor, and for the sake of living to lose what makes life worth living."