česko-anglicko překlad pro "byrokraticky"

CS

"byrokraticky" anglický překlad

CS

byrokraticky {příslovce}

volume_up
byrokraticky
Avšak chtít regulovat tento problém paternalisticky a byrokraticky na evropské úrovni je krok, který zachází příliš daleko.
Nevertheless, wanting to regulate this problem paternalistically and bureaucratically at European level is a step too far.

Příklady použití pro "byrokraticky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe to ten nejjednodušší, nejméně byrokratický a nejdemokratičtější postup.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
CzechJe aparát EU příliš nešikovný a byrokratický, aby se s tímto úkolem vypořádal?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
CzechTo je podle mne příliš ochranářské, a program se tak stane také velmi byrokratický.
This, for me, is far too protectionist, and will also make the scheme very bureaucratic.
CzechZásada subsidiarity musí být interpretována dynamicky, nikoli byrokraticky.
The principle of subsidiarity must be interpreted dynamically and not in a bureaucratic fashion.
CzechMusí být jednoduchý, transparentní a nesmí být zbytečně byrokratický.
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
CzechCIP je již daleko méně byrokratický než Sedmý rámcový program.
CIP is already much less bureaucratic than the Seventh Framework Programme.
CzechVýpočet mezních hodnot pro chov drůbeže je příliš byrokratický.
The calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
CzechUznávám, že kompromis, se kterým přišlo belgické předsednictví, je poněkud byrokratický.
I admit that the compromise which the Belgian Presidency has come up with is rather bureaucratic.
CzechRovněž chceme, aby byl evropský průmysl regulován méně byrokraticky.
We also want to see fewer regulations being imposed on European industry as a result of red tape.
CzechJste nedotknutelný, beztvářný, byrokratický útvar v Bruselu.
You are an untouchable, faceless, bureaucratic body in Brussels.
CzechJe flexibilnější a méně byrokratický než původní návrh předložený Komisí a zpravodajem.
It is more flexible and less bureaucratic than the initial proposal presented by the Commission and rapporteur.
CzechPodařilo se mu zjednodušit příliš komplikovaný a byrokratický návrh Rady novými pozměňovacími návrhy.
He managed to simplify the Council's overcomplicated and bureaucratic proposal through new amendments.
CzechAby se předešlo škodám, které by mohly být způsobeny těmito změnami, je opětovně nezbytný byrokratický dohled.
To limit the damage caused by these changes, more bureaucratic supervision is again necessary.
CzechVíte, co je třeba - podporovat investice, přitáhnout kapitál a směle seškrtat výdaje na byrokratický aparát.
You know what is needed - to encourage investment, attract capital and boldly cut bureaucratic expenses.
CzechV důsledku našich pozměňovacích návrhů bude systém jednodušší, pružnější, účinnější a méně byrokratický.
As a result of our amendments, the system will be simpler, more flexible, more efficient and less bureaucratic.
CzechNicméně organizace systému, jenž bude byrokratický stejně jako neefektivní, pramení ze špatných právních předpisů.
However, organising a system that is so bureaucratic as to be inefficient stems from poor legislation.
CzechTento přístup má spíše byrokratický charakter.
CzechUchýlili se proto ke lžím a podvodům, zinscenovali nejokázalejší byrokratický státní převrat, jaký svět kdy zažil.
So they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
CzechAvšak chtít regulovat tento problém paternalisticky a byrokraticky na evropské úrovni je krok, který zachází příliš daleko.
Nevertheless, wanting to regulate this problem paternalistically and bureaucratically at European level is a step too far.
CzechObecně jsou v něm však stále mnohá ustanovení, která z této směrnice činí komplikovaný, byrokratický a drahý nástroj.
In general, however, there are still many provisions that make this directive an elaborate bureaucratic and expensive instrument.