česko-anglicko překlad pro "byrokracie"

CS

"byrokracie" anglický překlad

volume_up
byrokracie {ž mn. č.}
CS

byrokracie {ženský rod}

volume_up
byrokracie
volume_up
bureaucracy {podstatné jméno}
Jsme svědky toho, že se byrokracie rozrůstá, aby mohla sloužit potřebám byrokracie.
What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy.
To je pravděpodobně důsledek nerozhodné politiky a příliš velké byrokracie.
That is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Není to předmětem dodatečné byrokracie a nových obchodních povinností.
This is not a matter of additional bureaucracy and new corporate obligations.
byrokracie (také: úřední šiml, červená páska)
volume_up
red tape {podstatné jméno}
Přináší problémy tak jako běžná byrokracie, ale budeme mít oba dva druhy byrokracie.
It is just as difficult as red tape but we are going to have both.
Tento postup vytváří mnoho zbytečné administrativy a časově náročné byrokracie.
This way of working creates much unnecessary administration and time-consuming red tape.
Znamená naopak více byrokracie, zvýšené náklady a rizika pro pacienty.
On the contrary, it means more red tape, increased costs and risks to patients.
byrokracie
volume_up
officialdom {podstatné jméno}

Příklady použití pro "byrokracie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsou to práve tyto společnosti , které nejvíce pociťují účinky nadměrné byrokracie.
It is just these companies that most feel the effects of excessive bureaucracy.
CzechZa třetí, pokud jde o odstraňování byrokracie, v tomto ohledu bylo učiněno málo.
Thirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
CzechVěřím, že není nutné, aby do této záležitosti zasahovala bruselská byrokracie.
I hope it is not necessary for the Brussels bureaucracy to interfere in this.
CzechProto jsou další právní předpisy a byrokracie uvalená ze strany EU zbytečná.
Further legislation and bureaucracy imposed by the EU is therefore unnecessary.
CzechToto doporučení bych charakterizoval jako maximální přípustnou úroveň byrokracie.
I would describe such a recommendation as the maximum tolerable level of bureaucracy.
CzechNemělo by to přinést více byrokracie a nemělo by to výrobcům zvýšit náklady.
It should not create more red tape and it should not increase costs for producers.
CzechTo je pravděpodobně důsledek nerozhodné politiky a příliš velké byrokracie.
That is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
CzechPodobně jako v oblasti obilovin byla tehdy zavedena "Malthusova byrokracie".
As with cereals, then, a policy of 'Malthusian bureaucracy' was introduced.
CzechTento postup vytváří mnoho zbytečné administrativy a časově náročné byrokracie.
This way of working creates much unnecessary administration and time-consuming red tape.
CzechEvropská unie nemůže být zodpovědná za každý dílek byrokracie, pane Cioloşi.
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
CzechStrukturální politika EU se ocitla v pasti, kterou představuje byrokracie.
The EU's structural policy is caught up in a massive vicious circle of bureaucracy.
CzechPotřebujeme silná opatření, jednoduché transparentní zákony a k tomu méně byrokracie.
We need strong measures, simple, transparent laws and, by extension, less bureaucracy.
CzechZnamená naopak více byrokracie, zvýšené náklady a rizika pro pacienty.
On the contrary, it means more red tape, increased costs and risks to patients.
CzechJsem ze své povahy pro omezení byrokracie a zjednodušení administrativy.
My nature is to be in favour of less red tape and of administrative simplification.
CzechVe skutečnosti se jedná o další úroveň byrokracie v systému stávajícího dohledu.
In fact it adds another level of bureaucracy to existing supervision.
CzechPodobně se ztotožňuji s prohlášením, že v této oblasti existuje příliš byrokracie.
As well as that, there is too much bureaucracy or 'red tape' in place.
CzechPokud můžeme udělat jedinou věc, mělo by to být omezení byrokracie do roku 2020 o 25 %.
If we can do one thing, it is to meet the target in 2020 of reducing red tape by 25%.
CzechJednoznačně vítám zrušení směrnic o metrologii a snížení byrokracie o 25 %.
I certainly welcome the repeal of the metrology directives and cutting red tape by 25%.
CzechJestliže je na evropské úrovni nějaký příklad byrokracie, toto je zcela jistě jeden z nich!
If ever there was an example of bureaucracy at European level, this surely is it.
CzechKromě toho by jeho realizace vyžadovala další financování a zvýšení byrokracie.
Furthermore, its implementation would require additional funding and increased bureaucracy.