česko-anglicko překlad pro "byly"

CS

"byly" anglický překlad

EN
EN
CS

byly {sloveso}

volume_up
byly (také: byla, byli)
volume_up
were {sl.} (simple past tense)
Případy, které byly mimořádně rozdílné svou závažností, byly řešeny stejným způsobem.
Cases which were extremely unequal in severity were given equal treatment.
Tohle je rok 1950 - tamto byly průmyslové země, tamto byly rozvojové země.
This is 1950 -- those were the industrialized countries, those were developing countries.
Oběti byly usmrcené a části jejich těl byly odřezané nebo odtrhnuté.
The victims were put to death and parts of their bodies were cut off or ripped out.
byly (také: byl, byla, byli, bylo)
volume_up
was {sl.} (simple past tense)

Příklady použití pro "byly" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSchvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty.
I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
CzechVaše odpovědi pánům Wurtzovi, Cohnovi-Benditovi a Schulzovi byly rovněž trefné.
Your answers to Mr Wurtz, Mr Cohn-Bendit and Mr Schultz were likewise pertinent.
CzechVšechny příslušnosti a pravomoci byly začleněny do odvětvových právních předpisů.
All competences and powers have been incorporated into the sectoral legislation.
CzechAby však byly priority Unie věrohodné, je třeba odpovídajících finančních zdrojů.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
CzechVzhledem k tomu, že volby byly nespravedlivé, nejsou výsledky voleb důvěryhodné.
Since the elections were unfair, the results of the elections are not credible.
CzechNyní máme možnost provést nápravu tak, aby byly zajištěny lepší motivační pobídky.
We now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
CzechBylo nalezeno mnoho účetních variant a ty byly předloženy k veřejné konzultaci.
Many charging options have been identified and submitted for public consultation.
CzechSdílíme také obavy, které byly vyjádřeny dnes dopoledne v otázce ochrany údajů.
We also share the concern voiced this morning on questions about data protection.
CzechMusíme zajistit, aby byly evropské požadavky na mezirezortní spolupráci závazné.
We must make the European requirements for cross-departmental cooperation binding.
CzechU všech záležitostí, které byly diskutovány na Radě, byl shledán jistý problém.
A problem has been found with all the matters that were discussed in the Council.
CzechNechápu, proč někteří kolegové poslanci nechtějí, aby byly rybářské lodě chráněny.
I cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
CzechMožná by nejlepším rámcem pro takové demokratické zamyšlení byly předčasné volby.
Perhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
CzechPovažuji to za nejlepší způsob, jak se vypořádat s obavami, které byly vzneseny.
I think this is the best way to deal with the concerns which have been raised.
CzechJe pravda, že některé názory, které zde dnes zazněly, byly poněkud pesimistické.
It is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
CzechOznačování a sledovatelnost byly skutečně jen minimum, za kterým jsme si stáli.
Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
CzechNesouhlasíme s tím, aby v Evropské unii byly vojenské základny Spojených států.
We do not agree with having United States military bases in the European Union.
CzechOtázky kladené 24 členy výboru byly zodpovídány en bloc a povrchním způsobem.
Questions from 24 committee members were dealt with en bloc in a cursory manner.
CzechPři používání programu Windows Defender je důležité, aby definice byly aktuální.
When you use Windows Defender, it's important to have up-to-date definitions.
Czech. ~~~ A tržní podmínky byly fantastické.
He hired the best minds money could find and the market conditions were fantastic.
CzechToto jsou dvě bytosti, které byly vytvořeny, abychom zachránili ohrožené druhy.
These are two creatures that were created in order to save endangered species.