česko-anglicko překlad pro "bylo založeno"

CS

"bylo založeno" anglický překlad

CS

bylo založeno {sloveso}

volume_up
bylo založeno
volume_up
was found {sl.} (simple past tense)

Příklady použití pro "bylo založeno" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřáním naší skupiny je, aby vaše předsednictví bylo na těchto hodnotách založeno.
It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
CzechHospodářství našich zemí bylo založeno na jiných způsobech získávání energie.
Our economies were based on another method of obtaining energy.
CzechZaprvé, Guantánamo bylo založeno na ochranu všech našich občanů.
First of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.
CzechMiliony lidí na světě dostaly šanci žít lépe a bylo založeno mnoho demokracií.
Millions of people the world over have been given better lives and many democracies have been established.
CzechŽádám přísné přezkoumání účetnictví ve všech členských státech, které by bylo založeno na společném seznamu kritérií.
I demand a strict review of the books in all the Member States based on a joint list of criteria.
CzechHlavní město Lublaň bylo založeno v římských dobách.
The capital, Ljubljana, was founded in Roman times.
CzechPoslední sčítání, které proběhlo v roce 2001, bylo založeno na gentlemanské dohodě a nepřineslo pozitivní výsledky.
The last census, taken in 2001, was based on a gentleman's agreement and did not achieve any positive results.
CzechVýrobky budou zakazovány na základě rizika v protikladu k vědeckému riziku, které by bylo založeno na používání a vystavení vlivu.
Products will be banned based on hazard as opposed to scientific risk, which would be based on use and exposure.
CzechMyslím, že sledování pravidel Paktu stability a růstu bylo založeno na "měkkém" přístupu, který se neosvědčil.
I believe that the monitoring of the rules of the Growth and Stability Pact were on the basis of a 'soft' power approach which did not work.
CzechNebylo by prospěšné, kdyby zavádění nařízení bylo založeno na rozsudcích vzešlých ze stížností u Evropského soudního dvora.
It would not be beneficial if implementation were to be based on judgments resulting from complaints to the European Court of Justice.
CzechPojďme zaútočit na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, protože je v Soluni, i když bylo založeno v roce 1975.
Let us attack the European Centre for the Development of Vocational Training, because it is in Thessaloniki, even if it was founded in 1975.
CzechStrategické partnerství EU-Rusko - jak již bylo řečeno - musí být založeno na společných závazcích v oblasti lidských práv a demokracie.
The EU-Russia strategic partnership must - as was said before - be based on common commitments in the area of human rights and democracy.
CzechToto sladění bylo nicméně založeno na úrovni nejmenšího společného jmenovatele, přičemž stále existují velice odlišné praktiky a postupy.
However, this harmonisation has been based on the lowest common denominator, with very different practices and procedures continuing to exist.
CzechJe velmi zajímavé, že 82 % velkých společností v USA založených po roce 1980 bylo založeno z ničeho, zatímco v EU činí toto číslo pouze 37 %.
It is very interesting to note that 82% of the large US companies set up after 1980 were created from nothing while in the EU the same figure is only 37%.
CzechNa začátku letošního roku - a to je důležité - bylo založeno oddělení, které se specializuje na vymáhání průmyslových práv a práv duševního vlastnictví.
At the start of this year - and this is important - a unit specialising in the enforcement of industrial and intellectual property rights was set up.
CzechKdyž bylo založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které zahájilo činnost v červenci 1952, došlo poprvé k realizaci nadnárodní Evropy.
The establishment of the European Coal and Steel Community (ECSC), which came into being in July 1952, was the first great achievement of the supranational Europe.
CzechZákonodárné shromáždění Jižního Súdánu, ve kterém zasedají, bylo založeno na základě ucelené mírové dohody podepsané v roce 2005 po dlouhé a nemilosrdné občanské válce.
The Southern Sudan Legislative Assembly, in which they sit, was set up as a result of the Comprehensive Peace Agreement signed in 2005 after a long and brutal civil war.
CzechV Schumanově deklaraci z 9. května 1950 bylo navrženo vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli(ESUO) , které bylo pak založeno Pařížskou smlouvou dne 18. dubna 1951.
On 9 May 1950, the Schuman Declaration proposed the establishment of a European Coal and Steel Community  (ECSC), which became reality with the Treaty of Paris of 18 April 1951.

Podobné překlady pro "bylo založeno" anglicky

bylo sloveso
English
bylo nebylo