česko-anglicko překlad pro "byl schopen"

CS

"byl schopen" anglický překlad

CS byl schopen
volume_up
{sloveso}

byl schopen (také: mohl)
volume_up
was able {sl.} (simple past tense)
Byl schopen, ale pouze on byl schopen, organizovat zdravotní péči, vzdělávání, politiku, soudnictví.
It was able -- but only it was able -- to organize health care, education, policing, justice.
Vědec pečlivě ovládá Nexiho podněty, aby byl schopen studovat tuto problematiku.
There's actually a scientist carefully controlling Nexi's cues to be able to study this question.
Nevím o nikom, kdo by byl schopen tohle dělat efektivně.
I don't see anybody actually being able to do that very effectively.

Podobné překlady pro "byl schopen" anglicky

byl sloveso
English
být sloveso
English
schopen sloveso
English

Příklady použití pro "byl schopen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechFinanční sektor potřebuje tento druh důvěryhodnosti, aby byl schopen hospodářství financovat.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
CzechKdyby byl schopen, byli bychom v mnohem lepší pozici a mohli se budoucím generacím podívat do očí.
If it were, we would be in a far better position and could look future generations in the eye.
CzechPři devátém jsem si všiml - a je úžasné, že jsem byl schopen si vůbec něčeho všimnout - všiml jsem si změny.
At nine, I noticed -- and it's wonderful that I could notice anything -- I noticed a change.
CzechChvílemi mne však povzbuzovala žena a vlídné sestry, abych byl schopen této morální podpory.
Sometimes, however, it was my wife and the kind nurses who took care of me, so I could offer this moral support!
CzechBudeme se snažit, aby byl institut schopen činnosti ještě před odchodem portugalského předsednictví.
We will therefore strive to ensure that this Institute is set up before the end of the Portuguese Presidency.
CzechPo osmnáctém a devatenáctém už jsem byl schopen v noci spát.
By 18 and 19, I was sleeping through the night.
CzechZejména se musí stát řídit politikami a rozvíjet své dovednosti v oblasti správy, aby byl schopen začlenit různorodé zájmy.
More importantly, the state must abide by policies and develop its governance skills to include diverse interests.
CzechVše, co byl náš Parlament schopen udělat, bylo odinstalovat výstavu ilustrující zločiny spáchané Ruskem proti Čečencům.
All our Parliament managed to do was dismantle a display illustrating crimes committed by Russia against the Chechen people.
CzechA ne zrovna každý z těch 50 tisíc můžu, kteří ho měli obsluhovat, byl schopen pořádně programovat na analogovém počítači.
And not all of the people who are of those 50,000 men who are bombardiers have the ability to properly program an analog computer.
CzechJeden velký spisovatel řekl, že Balkán si na svá bedra vždycky uložil více dějinné odpovědnosti, než byl schopen unést.
A great writer once said that Balkan States always piled more historical responsibility onto their shoulders than they were capable of carrying.
CzechTyto dva cíle jsou vzájemně propojené a my musíme zajistit, aby ESF byl schopen podporovat širokou škálu různých cílů v rámci sociální agendy.
The two are interlinked, and we have to make the ESF capable of serving a wide range of objectives within a social agenda.
CzechRozpočet ve stavu, v němž nám byl předložen, nebude schopen zajistit finance ani na druhou část plánu obnovy, který jste před rokem vytvořili.
The budget proposed to us today is a budget which will not even finance the second part of the recovery plan that you designed a year ago.
CzechViděli jsme totiž, že Evropský parlament byl schopen ve spolupráci s Komisí zajistit, aby byla do textu dohody začleněna určitá zlepšení.
If I personally have learnt anything from this discussion, it is that the word 'impossible' does not exist in politics if the political will is there.
CzechTakže u energie, jediné s čím jsem byl schopen přijít, je toto: Rozhodl jsem se, že vypustím světlušky jako svůj příspěvek životnímu prostředí tento rok.
So, with energy, all I could come up with is this. ~~~ I decided that releasing fireflies would be my contribution to the environment here this year.
CzechJak jen můžete věřit, že kdokoli v Maďarsku nebo v kterékoli jiné evropské zemi by byl schopen ve věku internetu potlačovat svobodu názoru?
How can you possibly believe that anyone in Hungary, or in any other European country, would be capable of suppressing the freedom of opinion in the age of the Internet?
CzechProblémem však často je, že není nikdo, kdo by byl schopen kompetentně vyjádřit stanovisko Komise, a proto je slyšet pouze názor jejích oponentů.
The problem, however, is that often there is no one who can competently explain the Commission's position, and therefore only the opinion of its opponents is heard.
CzechHovořím zde o pravidlech, jež byla zavedena v reakci na krizi a proto, aby byl fond EGF schopen účinněji řešit dopad této krize na pracovníky.
I am speaking here about the rules which have been introduced in response to the crisis and to make the EGF more effective in tackling the impact of the crisis on workers.
Czech(PT) Pane předsedající, domnívám se, že tento Parlament by uvítal jasný a pregnantní stockholmský program, který by byl opravdu schopen hájit Evropu občanů.
(PT) Mr President, I believe that this Parliament would welcome a concrete and concise Stockholm Programme which is capable of really promoting a Europe of citizens.
CzechKomise iniciativu pozastavila, protože by jste byl zjevně vyčerpán úkolem vytvořit reformní návrh, který by byl schopen si zajistit většinový souhlas.
The Commission has halted the initiative because you, Commissioner, were apparently overwhelmed by the task of producing a reform proposal that was capable of securing a majority.
CzechJe nezbytné, aby od svého vzniku byl orgán ESMA schopen vykonávat své pravomoci k zajištění důsledného dohledu nad ratingovými agenturami působícími v rámci Evropské unie.
It is essential that ESMA is in a position to exercise its powers and to ensure the vigorous supervision of credit rating agencies active within the European Union.