česko-anglicko překlad pro "byl schopen"

CS

"byl schopen" anglický překlad

CS

byl schopen {sloveso}

volume_up
byl schopen (také: mohl)
volume_up
was able {sl.} (simple past tense)
Byl schopen, ale pouze on byl schopen, organizovat zdravotní péči, vzdělávání, politiku, soudnictví.
It was able -- but only it was able -- to organize health care, education, policing, justice.
Vědec pečlivě ovládá Nexiho podněty, aby byl schopen studovat tuto problematiku.
There's actually a scientist carefully controlling Nexi's cues to be able to study this question.
Nevím o nikom, kdo by byl schopen tohle dělat efektivně.
I don't see anybody actually being able to do that very effectively.

Příklady použití pro "byl schopen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVědec pečlivě ovládá Nexiho podněty, aby byl schopen studovat tuto problematiku.
There's actually a scientist carefully controlling Nexi's cues to be able to study this question.
CzechFinanční sektor potřebuje tento druh důvěryhodnosti, aby byl schopen hospodářství financovat.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
CzechKrál je v této zemi vysoce uznávanou osobností, ale nezdá se, že by byl schopen snížit napětí.
The King is a highly respected figure in the country, but does not seem able to reduce tensions.
CzechKdyby byl schopen, byli bychom v mnohem lepší pozici a mohli se budoucím generacím podívat do očí.
If it were, we would be in a far better position and could look future generations in the eye.
CzechByl schopen, ale pouze on byl schopen, organizovat zdravotní péči, vzdělávání, politiku, soudnictví.
It was able -- but only it was able -- to organize health care, education, policing, justice.
CzechNevím o nikom, kdo by byl schopen tohle dělat efektivně.
I don't see anybody actually being able to do that very effectively.
CzechPři devátém jsem si všiml - a je úžasné, že jsem byl schopen si vůbec něčeho všimnout - všiml jsem si změny.
At nine, I noticed -- and it's wonderful that I could notice anything -- I noticed a change.
CzechDle mého názoru musí být každému člověku zaručen dostatečný příjem, aby byl schopen vést důstojný život.
In my opinion, every person must be guaranteed sufficient income to be able to lead a decent life.
CzechObjevili jsme, že existují způsoby, jak můžete svůj mozek vycvičit, aby byl schopen se stát pozitivnějším.
We've found that there are ways that you can train your brain to be able to become more positive.
CzechChvílemi mne však povzbuzovala žena a vlídné sestry, abych byl schopen této morální podpory.
Sometimes, however, it was my wife and the kind nurses who took care of me, so I could offer this moral support!
CzechVe Spojených státech se odehrála soudní řízení, v nichž byl Twitter schopen obhájit své stanovisko.
There have been court proceedings in the United States where Twitter was able to defend its own position.
CzechChtěla bych přečíst slova, která řekl jeden japonský dělník, který byl schopen poskytnout krátký rozhovor.
I should like to read exactly what one Japanese worker said who was able to give a short interview.
CzechBudeme se snažit, aby byl institut schopen činnosti ještě před odchodem portugalského předsednictví.
We will therefore strive to ensure that this Institute is set up before the end of the Portuguese Presidency.
CzechMálokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
CzechMá proto zásadní význam, aby byl každý členský stát schopen požádat o pomoc jiný členský stát.
It is therefore of crucial importance that each Member State be able to request the assistance of another Member State.
CzechPo osmnáctém a devatenáctém už jsem byl schopen v noci spát.
By 18 and 19, I was sleeping through the night.
CzechProto si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament byl schopen nadále podporovat podobná opatření.
Therefore, I think it is important for the European Parliament to be able to continue to support similar measures.
CzechJsem přesvědčena, že rozpočet EU musí mít dostatečné zdroje, aby byl schopen financovat dohodnuté závazky.
I believe that the EU budget must be given sufficient resources to be able to finance the commitments that have been decided upon.
CzechZejména se musí stát řídit politikami a rozvíjet své dovednosti v oblasti správy, aby byl schopen začlenit různorodé zájmy.
More importantly, the state must abide by policies and develop its governance skills to include diverse interests.
CzechJe třeba navrhnout podporu, aby každý členský stát, který si přeje chránit svá odvětví, byl také schopen je chránit.
What needs to be proposed is aid, and any Member States wishing to defend their sectors will also be able to defend them.

Podobné překlady pro "byl schopen" anglicky

byl sloveso
English
schopen sloveso
English
byl tu Kilroy
byl v rozporu
English