česko-anglicko překlad pro "bydlet"

CS

"bydlet" anglický překlad

CS

bydlet [bydlím] {sloveso}

volume_up
1. generál
Steve z Lucemburska se rozhodl, že bude pracovat ve Francii, ale zůstane bydlet v Lucembursku.
Steve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Jako občan EU můžete bydlet a pracovat v kterékoli zemi Unie, aniž byste potřebovali pracovní povolení.
As an EU national, you can live and work in another EU country without needing a work permit.
A pokud si to přejí, mohou bydlet i v Arktidě.
They can also live in the Arctic if they wish.

Příklady použití pro "bydlet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSteve z Lucemburska se rozhodl, že bude pracovat ve Francii, ale zůstane bydlet v Lucembursku.
Steve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
CzechKdyž jsme procházeli slumy, určili jsme ty domy, kde by mohly bydlet děti, které nikdy nechodily do školy.
We walked through these slums, identified houses where children would never go to school.
CzechJako občan EU můžete bydlet a pracovat v kterékoli zemi Unie, aniž byste potřebovali pracovní povolení.
As an EU national, you can live and work in another EU country without needing a work permit.
CzechPětkrát pravděpodobněji budu bydlet nedaleko elektrárny nebo chemičky – kde také žiji.
I am five times more likely to live within walking distance of a power plant or chemical facility -- which I do.
CzechSándor začal pracovat pro společnost se sídlem v České republice, ale nadále zůstal bydlet v Maďarsku.
Sándor started to work for a company based in the Czech Republic while continuing to live in Hungary.
CzechPředstavte si, že polovina lidí, kteří chtěli bydlet v bytových domech, v nich bydlí, druhá polovina ne.
Imagine half the people who wanted to be in apartments already had them; the other half aren't there yet.
CzechA pokud si to přejí, mohou bydlet i v Arktidě.
They can also live in the Arctic if they wish.
CzechNavíc je zemí, do níž se vrací spousta lidí, uprchlíků, kteří nemají kde bydlet, nemají co jíst a nemají práci.
Moreover, it is a country to which a lot of people are returning, refugees without anywhere to live, without food and without jobs.
CzechV případě rozvodu či odluky je přitom důležité stanovit, zda bude dítě bydlet s jedním rodičem, nebo zda půjde o péči střídavou.
In cases of divorce or separation, it is important to determine whether the children will live with one parent exclusively or with both alternately.
CzechPřidáváme Jeffersonovskou agendu, a já pocházím z Charlottesville, kde jsem měl tu čest bydlet v domě, který navrhl Thomas Jefferson.
We're adding the Jeffersonian agenda, and I come from Charlottesville, where I've had the privilege of living in a house designed by Thomas Jefferson.
CzechMnohojazyčnost je zásadním prvkem evropské integrace, neboť umožňuje, aby si občané svobodně vybrali, kde chtějí bydlet a hledat práci.
Multilingualism is an essential element of European integration, allowing EU citizens to choose freely their place of residence and where to find work.
CzechNaše zpráva klade důraz na hlavní přání mladých lidí být samostatní, mít přístup především ke zdravotní péči a slušně bydlet za přijatelnou cenu.
Our report insists on the main desire of young people to be autonomous, to have access to healthcare in particular, and to have decent accommodation at a reasonable price.
CzechPokud pracujete v jiné členské zemi, máte vy a vaše rodina automaticky právo tam i bydlet, i když nepracujete na plný úvazek nebo máte sjednanou pracovní smlouvu pouze na dobu určitou.
If you work in another EU country, you and your family are automatically entitled to live there even if you are not working full-time or are working on a fixed-term contract.