česko-anglicko překlad pro "bychom"

CS

"bychom" anglický překlad

EN
CS

bychom

volume_up
Rádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
We would like to support you in this and we would like to add one other request.
Pak bychom byli silnější a lépe bychom mohli pomáhat jiným.
Then we would be stronger and in a better position to help others.
Pokud bychom to udělali, každý by nám věnoval pozornost, a mohli bychom vyhrát.
If we do that then everyone would pay attention, and we would win.

Příklady použití pro "bychom" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
We would like to support you in this and we would like to add one other request.
CzechKdyž říkáme, že se Evropa nemůže dohodnout, měli bychom přidat také "ne my zde".
When we say that Europe cannot agree, we should also add 'not those of us here'.
CzechJe zřejmé, že tato dohoda představuje významný průlom a že bychom ji měli vítat.
Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.
CzechSamozřejmě bychom měli udělat všechno, v ideálním světě - určitě bych souhlasil.
Of course, we should do all things, in an ideal world -- I would certainly agree.
CzechNeměli bychom automaticky předpokládat, že jde o projev zlé vůle členských států.
We should not assume from the outset that the Member States have a bad attitude.
CzechTento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
CzechTo není návod k demokracii, který bychom měli v nedemokratickém světě zastupovat.
It is not the recipe for democracy we shall represent in a non-democratic world.
CzechTo vše je třeba vyjasnit předtím, než bychom mohli zahájit legislativní proces.
All this would need to be clarified before we could start a legislative process.
CzechPodle mého názoru bychom jejich věcné argumenty měli vzít zcela vážně na vědomí.
In my opinion, we should pay very serious attention to their objective arguments.
CzechPoté bychom měli skoncovat s vykořisťováním náboženství pro veskrze světské cíle.
Then we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
CzechMohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?
In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?
CzechMožná bychom se mohli dohadovat, že už asi nepotřebovali se dotknout jejích prsů.
Now you and I could argue that they probably did not need to touch her breasts.
CzechJak již bylo řečeno, měli bychom pro ochranu černomořského regionu dělat více.
As mentioned earlier, a lot more should be done to protect the Black Sea region.
CzechNemusíme schválit plynovod Nord Stream, mohli bychom schválit také plynovod Amber.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
CzechPane Swobodo, došlo by na to, až bychom se dostali k tomuto bodu pořadu jednání.
Mr Swoboda, we would have come to that when we got to that item on the agenda.
CzechMěli bychom proto naši monetární unii rozšířit na unii hospodářskou a sociální.
We should therefore broaden out monetary union into an economic and social union.
CzechProto bychom měli v souladu s tím posílit veškerá agroenvironmentální opatření.
We should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
CzechPrevence znamená, že bychom měli ovlivňovat politický mix na vnitrostátní úrovni.
Prevention means that we should influence the policy mix at the national level.
CzechKdyž už, měli bychom diskutovat o ústavách všech jednotlivých členských států.
We should, if anything, debate the constitutions of each and every Member State.
CzechNamísto toho bychom měli vyvinout veškeré úsilí, abychom zajistili mírový průběh.
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.