česko-anglicko překlad pro "byť"

CS

"byť" anglický překlad

EN
CS

byť {spojka}

volume_up
byť (také: i kdyby, i když)
Není zde nedostatek pomoci, ale mohla by být koordinována lépe a účinněji.
There is no lack of aid, but it probably could be coordinated even more and even more effectively.
Tyto rozdíly by mohly být interpretovány jako sporné nebo dokonce urážlivé.
However, these differences may be interpreted as sensitive or even offensive.
Je také skličující, že dokonce i vysílání pro děti může být přerušováno reklamou.
It is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.

Příklady použití pro "byť" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropské textilní odvětví musí být na mezinárodní úrovni více konkurenceschopné.
The European textile sector must become more competitive at international level.
CzechZpráva obsahuje doporučení Účetního dvora, která musí být z velké části přijata.
The report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
CzechTo by bylo mělo být nepochybně stanoveno předtím, než se začal formulovat obsah.
Surely this should be defined before we start on the formulation of the content.
CzechKonečná cena, kterou musí spotřebitel zaplatit, musí být jasně zobrazena předem.
The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
CzechSouth Stream by dost dobře mohl být nakonec o 4 miliardy USD dražší než Nabucco.
Indeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
CzechMá-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
If Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
CzechTento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.
We should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
CzechPři vzdáleném procházení počítače můžete být požádáni o zadání ověřovacího kódu.
When you browse a PC remotely, you might be asked to enter a verification code.
CzechPo dokončení importu certifikátu by zašifrované soubory již měly být přístupné.
After you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
CzechPrvní domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
First assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
CzechAle přesto si myslím, že tohle -- (Smích) -- by mohla být letošní verze tohoto.
But I still think that this -- (Laughter) -- may be this year's version of this.
CzechMá poslední poznámka je, že zvířata by neměla být vystavována zbytečnému utrpení.
My final point is that animals should not be subjected to unnecessary suffering.
CzechDomnívám se, že uvedené pravomoci by měly být bezodkladně převedeny na Euskadi.
I feel that the powers in question should be immediately transferred to Euskadi.
CzechTo je velmi významná otázka, která musí být na pittsburghském summitu objasněna.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
CzechSpojené státy a Čína musí být v této záležitosti důrazně povolány k odpovědnosti.
The United States and China must be called to account forcefully on this matter.
CzechPřipomínáte nám, že Evropský sociální fond nemá být jediným zdrojem financování.
You tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
CzechProblémy, kterým čelí naše města, mohou být podobné, ale jednoduše nejsou stejné.
The problems facing our towns may be similar, but they simply are not identical.
CzechJinými slovy, národní zdravotnické služby musí být zajištěny přiměřeným způsobem.
In other words, national healthcare services need to be delivered appropriately.
CzechZásada "stejná odměna za stejnou práci na stejném pracovišti" musí být zaručena.
The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
CzechAvšak naše skupina není přesvědčena, že by jedním z nich měla být izolace Ruska.
Our group, however, does not believe that isolating Russia should be one of them.