česko-anglicko překlad pro "budovy"

CS

"budovy" anglický překlad

volume_up
budovy {ž mn. č.}
CS

budovy {ženský rod množné číslo}

volume_up
budovy
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou budovy s velmi vysokou energetickou náročností.
Nearly zero energy buildings are buildings with very high energy performance.
Vlastníme budovy v Beaulieu, vlastníme budovy na Rue de Genève a také některé další.
We have buildings in Beaulieu, we have buildings on the Rue de Genève and some others also.
Jen 1 % budov, které budou existovat v roce 2020, budou nové budovy.
Only 1% of the buildings which will be standing in 2020 will be new buildings.

Příklady použití pro "budovy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechInovace není jen otázkou jedné budovy, jednoho ministerstva, jednoho programu.
Innovation is not just a question of one building, one ministry, one programme.
CzechNemocnice používají dva a půl krát více množství energie než kancelářské budovy.
Hospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
CzechChtěli bychom také zdůraznit, že jsme snížili rezervu na budovy o 4 milióny EUR.
We would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
CzechJe to, jako kdybyste vzali dvě budovy Empire State Building a postavili je na sebe.
That's like taking two Empire State Buildings and stacking them on top of one another.
CzechNa této události mne však znepokojuje skutečnost, že vlastník budovy nebyl pojištěn.
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
CzechZajímalo by mě, kde je k vidění certifikát o energetické náročnosti budovy.
I would like to know where the building's energy performance certificate is displayed.
CzechŽádám správu budovy, aby zajistila, že zde bude k práci přiměřená teplota.
I ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
CzechŽeny mohou mluvit, černoši lyžují, běloši staví silné budovy, my stavíme silná slunce.
Women can talk; black men ski; white men build strong buildings; we build strong suns.
CzechOdhaduje se, že v EU jsou budovy příčinou 36 % emisí skleníkových plynů.
Buildings are estimated to cause 36% of greenhouse gas emissions in the EU.
CzechJen 1 % budov, které budou existovat v roce 2020, budou nové budovy.
Only 1% of the buildings which will be standing in 2020 will be new buildings.
CzechJedním způsobem, jak dosáhnout energetické účinnosti, je opatřit budovy tepelnou izolací.
One way to achieve energy efficiency is to provide buildings with thermal insulation.
CzechK západní části výškové budovy přiléhá podzemní parkoviště pro zaměstnance.
Adjoining the west of the high-rise is the underground staff car park.
CzechVlastníme budovy v Beaulieu, vlastníme budovy na Rue de Genève a také některé další.
We have buildings in Beaulieu, we have buildings on the Rue de Genève and some others also.
CzechMusíme už konečně poskočit vpřed, zvlášť pokud jde o budovy a účinnost.
We need to leapfrog, especially when it comes to buildings and efficiency.
CzechModernizované budovy jsou jedním z nejlepších vývěsních štítů Evropské unie v tomto regionu.
Modernised buildings are one of the best signs of the European Union in the region.
CzechVětšinou jsou takové budovy překrásné a také mnohem efektivnější.
Many of these buildings are incredibly beautiful, and also much more effective.
CzechJe na vině provedení, materiál, kvalita konstrukce nebo kontrola budovy?
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
CzechBudovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou budovy s velmi vysokou energetickou náročností.
Nearly zero energy buildings are buildings with very high energy performance.
CzechPotom museli jeden po druhém jít do jiné budovy a přednést svoje kázání.
Then one by one, they were told they had to go to another building and give their sermon.
CzechA má úvaha byla, že klíčem k řešení je vytvoření budovy na řece jako její součásti.
And I thought the secret of the site was to make the building of the river, part of the river.