česko-anglicko překlad pro "budoucnosti"

CS

"budoucnosti" anglický překlad

EN
CS

budoucnosti {ženský rod množné číslo}

volume_up
budoucnosti
Prodloužení podpory na provoz uhelných dolů neřeší oprávněné obavy pracovníků těžebního průmyslu z budoucnosti.
Prolonging operational aid to coal mines fails to address the legitimate concerns of coal workers for their futures.
20 % mladých lidí ve věku 25 let je nezaměstnaných - armáda 5,5 milionů lidí s nejistou budoucností.
Twenty percent of young people under the age of 25 are unemployed - an army of 5.5 million people with uncertain futures.
Adopce je vždy velmi citlivou otázkou a jako taková si zasluhuje zvláštní pozornost, jelikož se při ní rozhoduje o budoucnosti dětí.
Adoption is always a very sensitive issue and one that deserves special attention, as children's futures are being decided.

Příklady použití pro "budoucnosti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV bezprostřední nebo vzdálenější budoucnosti můžeme mít stejný problém s Itálií.
We may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
CzechAle jestli chceme přežít i déle než dalších sto let, naší budoucností je vesmír.
But if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
CzechEvropská unie čelí těmto závažným výzvám v přímé souvislosti s její budoucností.
The European Union faces these major challenges of direct relevance to its future.
CzechPro ekonomiku budoucnosti, zelenou ekonomiku, bude zítřejší hlasování klíčové.
It is going to be a crucial vote tomorrow for a future economy, a green economy.
CzechToto je, samozřejmě, oblast, ve které musí EU v budoucnosti vykonat hodně práce.
This is obviously an area where the EU in the future will have a lot of work to do.
CzechNové technologie, vyvinuté ve spolupráci podniků a vědy, jsou naší budoucností.
New technologies, developed by business and science in tandem, are our future.
CzechOpatření navržená ve zprávě rovněž představují investici do budoucnosti Evropy.
The measures proposed by the report are also an investment in Europe's future.
CzechTito lidé jsou základem společnosti, ovšem zároveň i klíčem k její budoucnosti.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
CzechV budoucnosti bude cena letenek stanovena srozumitelným a transparentním způsobem.
In future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
CzechMusíte zajistit, aby tato společně řízená populace zůstala i v budoucnosti zdravá.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
CzechZelená kniha otevřela diskusi o skutečné budoucnosti, ignoruje však realitu.
The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
CzechChci vyjádřit svoji spokojenost s tímto prvním dokumentem o budoucnosti SZP.
I wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
CzechV této oblasti jsou potřebné úpravy a budeme se jim v blízké budoucnosti věnovat.
Adjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
CzechTo může být v blízké budoucnosti velkým problémem při otevírání trhu na železnici.
This may soon become a major problem for the opening up of the railway market.
CzechSpotřebitelé a podniky tedy mohou hledět do budoucnosti s novým optimismem.
Consumers and businesses can therefore look to the future with renewed optimism.
CzechRada přijímá prohlášení o budoucnosti Unie, které otevírá cestu k zásadní reformě.
It adopts a declaration on the future of the Union paving the way for major reform.
CzechKdyž se podíváme do budoucnosti, je tu něco, o čem je skutečně třeba přemýšlet.
As we look to the future, that is something we really need to be looking at.
CzechPoužívání dvojího metru v současnosti způsobí ještě víc problémů v budoucnosti.
Today's double standards will give rise to even more problems in the future.
CzechProto vyzýváme Komisi, aby v budoucnosti při vyjednávání zaujala rozhodný postoj.
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
CzechNáš ideál je vypořádání se s diskriminací a nejistotou spojenou s budoucností.
Our ideal is to do away with discrimination and uncertainty about the future.