česko-anglicko překlad pro "budoucnost"

CS

"budoucnost" anglický překlad

CS

budoucnost {ženský rod}

volume_up
budoucnost (také: budoucí čas, perspektiva)
volume_up
future {podstatné jméno}
Přesto jsou klíčové pro naši budoucnost, budoucnost Evropy, budoucnost naší mládeže.
Yet they are vital for our future, the future of Europe, the future of our youth.
Ovlivňuje politickou budoucnost celého regionu a politickou budoucnost Evropy.
It affects the political future of that entire region and the political future of Europe.
Pokud nebudou mít budoucnost mladí lidé, nebude mít budoucnost společnost jako celek.
If there is no future for young people, there is no future for society as a whole.
budoucnost
volume_up
futurity {podstatné jméno}

Příklady použití pro "budoucnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMůžeme zaručit čistou modrou oblohu nebo nejistou budoucnost s nukleární energií.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
CzechDvanáct bodů uvedených v této zprávě poskytuje jasný akční plán pro budoucnost.
The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
CzechJsou to právě mladí lidé, kteří budou tvořit budoucnost EU a podílet se na ní.
It is precisely young people who will create and participate in the EU's future.
CzechJedná se o úkoly pro budoucnost, které vyžadují inteligentnější a vyšší rozpočet.
These are the tasks for the future and this requires a smarter and bigger budget.
CzechÚspěch těchto reforem bude mít pro budoucnost Moldavské republiky zásadní význam.
The success of these reforms is crucial for the future of the Republic of Moldova.
CzechBudoucnost demokratické země by neměla být ovládána její totalitní minulostí.
A democratic country's future should not be controlled by its totalitarian past.
CzechJedná se o naprosto zásadní otázku, má-li být budoucnost rozpočtu EU pozitivní.
This is an absolutely crucial issue if the EU budget is to have a positive future.
CzechSpojené státy si plánují budoucnost s větší závislostí na jaderných technologiích.
The United States is foreseeing a future more dependent on nuclear technology.
CzechTato rozprava ukázala, že můžeme věřit v budoucnost našeho evropského kontinentu.
This debate has shown that we can believe in the future of our continent of Europe.
Czech(SV) Vážený pane předsedo, je těžké převzít zodpovědnost za budoucnost Evropy.
(SV) Mr President, it is difficult to take responsibility for Europe's future.
CzechVzhledem ke změně klimatu a globálnímu oteplování se budoucnost nejeví o moc lépe.
With climate change and global warming, the future does not look any brighter.
CzechTo znamená, že Tallin, narozdíl od Dublinu, pomohl budovat společnou budoucnost.
This means that, unlike Dublin, Tallinn has helped to build a common future.
CzechSpravedlivou společnost jinak vybudovat nemůžeme a oni nebudou věřit v budoucnost.
Otherwise, we cannot build a just society and they cannot believe in a future.
CzechVšechny zraky byly upřeny na budoucnost eurozóny a na naše odhodlání bránit ji.
All eyes were on the future of the euro area and on our determination to defend it.
CzechPřipravují se na budoucnost s inteligentními vozidly a smíšenými druhy dopravy.
They are preparing for a future of smarter cars and mixed modes of transport.
CzechMusíme mít jasno v tom, že tato nečestnost ohrožuje budoucnost našich vnoučat.
We must be clear that this dishonesty jeopardises the future of our grandchildren.
CzechPro lepší budoucnost bychom měli jednat dnes, ať ve fotbale nebo v jiných oblastech.
We should act today for a better future, whether in football or in other areas.
CzechProto myslíme na svou budoucnost už nyní a podnikáme v tomto směru příslušné kroky.
That is why we are thinking of our future now and are taking new steps towards it.
CzechPro Evropu a pro budoucnost transatlantických vztahů to znamená velké vítězství.
And that is a major victory for Europe and for the future of transatlantic relations.
CzechBez ní je jen malá naděje na prosperující, demokratickou budoucnost Afriky.
Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.