česko-anglicko překlad pro "budoucí"

CS

"budoucí" anglický překlad

volume_up
budoucí {příd. jm.}
volume_up
budoucí {příd. jm. m.}
CS

budoucí {přídavné jméno}

volume_up
budoucí (také: nastávající, příští)
volume_up
future {příd. jm.}
To by vytvořilo podmínky pro budoucí nerovnováhy a budoucí krize.
That would create a climate for future imbalances and future crises.
Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (
Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (
Není pochyb o tom, že budoucí Parlamenty i budoucí Rady najdou a odsouhlasí další reformy.
No doubt future Parliaments - and indeed future Councils - will identify and agree further reforms.
Je třeba, aby veškeré dostupné údaje a budoucí vývoj byly pečlivě analyzovány.
A very thorough analysis of all incoming data and developments over the period ahead is warranted.
Jako pozorovatelé budou mít budoucí poslanci nárok na platy a výdaje dřív, než získají možnost volit.
As observers, the incoming Members would be entitled to their salaries and expenses before they are entitled to vote.
Pokud jste se rozhodli blokovat budoucí zprávy, zablokují se taky všechny nově příchozí zprávy.
will automatically delete all the email from that person or company in your inbox—and if you chose to block future messages, all new incoming messages will also be blocked, as well.
budoucí (také: zamýšlejíce)
Evropská komise již dnes má indikace z dalších dvou zemí, že se rozhodnou pro jeho zavedení, a tudíž se naděje na jeho budoucí zrušení ještě sníží.
The European Commission has received signals today from another two Member States that are intending to introduce the opt-out, and consequently any hopes for its future abolition are further reduced.
budoucí (také: perspektivní)
volume_up
upside {příd. jm.}

Příklady použití pro "budoucí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA jsem poctěna, že poznávám vás, budoucí vůdkyně Velké Británie a celého světa.
And I'm honored to meet you, the future leaders of Great Britain and this world.
CzechEMU10: Prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy (
EMU10: The first 10 years of Economic and Monetary Union and future challenges (
CzechTyto dvě zprávy skutečně vytváří pevný základ pro budoucí politiku soudržnosti.
These two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
CzechMusí se přizpůsobit tak, aby bral v úvahu stávající okolnosti a budoucí trhy.
It must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
CzechVyjadřujeme naše důrazné očekávání, že budoucí jednání přinesou žádoucí výsledky.
We express our urgent expectation that future talks will bring the desired results.
CzechDoufám proto, že budoucí rozpravy budou stejně tak živé a tak bohaté, jako je tato.
I therefore hope that future debates will be as lively and as rich as this one.
CzechNeřeší ani všechny existující problémy a už vůbec neřeší naše problémy budoucí.
It does not even solve all our existing problems, let alone the future ones.
CzechStrategie EU 2020 v této souvislosti obsahuje několik představ o budoucí SZP.
In this regard, the EU 2020 strategy includes some ideas about the future CAP.
CzechTotéž by samozřejmě mělo platit i pro budoucí velvyslanectví EU v Jeruzalémě.
The same should, of course, apply to situating the future EU embassy in Jerusalem.
CzechTo bude mít velký význam a pomůže to zajistit ženám budoucí úlohu v zemědělství.
That will have a huge impact and will help ensure women's future role in agriculture.
CzechHlasovala jsem pro toto usnesení "o ratingových agenturách: budoucí perspektivy".
I voted in favour of this resolution on credit rating agencies: future perspectives.
CzechZároveň bylo našim cílem definovat nezbytné budoucí kroky v právních předpisech EU.
At the same time, our goal was to define necessary future steps in EU legislation.
CzechZávěrem, pane předsedající, pane ministře, vyslovím doporučení pro budoucí generace.
I will conclude, Mr President, Minister, with a suggestion for future generations.
CzechBudoucí zemědělství a SZP musí zemědělcům zajistit jisté a dostatečné příjmy.
The future of farming and the CAP must provide farmers with a viable secure income.
CzechJe to také otázka zapojení se do dialogu týkajícího se rozpočtu na budoucí roky.
It is also a question of engaging in a dialogue regarding the budget for future years.
CzechTato zpráva se zabývá problémy budoucí evropské mezinárodní investiční politiky.
This report addresses the problems of future European international investment policy.
CzechTaké je třeba, aby se naše budoucí rozhodnutí zakládala na podrobné analýze dopadů.
We also need future decisions to be based on a thorough analysis of impacts.
CzechV tuto chvíli to je jen experiment, ale nechte mě vám ukázat možné budoucí aplikace.
For now, it's an experiment, but let me show you some possible future applications.
CzechA také já můžu použít každého z vás jako trenéra pro naše budoucí robotí druhy.
And also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.
CzechPrvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy (rozprava)
EMU10: The first 10 years of Economic and Monetary Union and future challenges (debate)