česko-anglicko překlad pro "budou"

CS

"budou" anglický překlad

EN
EN
CS

budou

volume_up

Příklady použití pro "budou" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Požadavky skupiny Verts/ALE na znění pozměňovacích návrhů 1 a 2 budou přesunuty)
(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
CzechLetiště v méně oblíbených regionech budou moci uplatňovat příslušná zvýhodnění.
Airports in unfavourable regions will be able to apply the relevant preferences.
CzechProgramy s jednoduššími pravidly budou zároveň transparentnější a efektivnější.
Programmes which have simpler rules will also be more transparent and efficient.
CzechCertifikáty bez rozšířeného ověření budou obsahovat adresu webu nebo doménu webu.
Non-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
CzechV takovém případě budou videa ze stránek odebrána.
Sometimes content is too gory, and these videos will be removed from the site.
CzechV pořádku, pak je ovšem třeba zajistit, že budou navýšeny stávající prostředky.
Fair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
CzechJaké národní zájmy budou tedy tito noví diplomaté EU a velvyslanectví zastupovat?
So what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
CzechZavázal jste se, že budou prováděna transparentně a že budete jednat vstřícně.
You have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
CzechNemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
It cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
CzechJak jsem prve řekla, potřebujeme silnou Evropu, jejímž hlavním zájmem budou lidé.
As I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
CzechJsou to právě mladí lidé, kteří budou tvořit budoucnost EU a podílet se na ní.
It is precisely young people who will create and participate in the EU's future.
CzechDalší oblasti, jako například ERD, FRONTEX a ITER budou muset počkat o něco déle.
Other elements, such as ERD, FRONTEX and ITER may need to wait a little longer.
CzechVíme, že pokud si sankce budou udělovat členské státy navzájem, nic se nestane.
We know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
CzechJsem přesvědčen o tom, že budou mít zásadní dopad na mnoho politických oblastí.
I am convinced that the negotiations will impact greatly on many areas of policy.
CzechPokud budou v tomto ohledu příliš laxní, tak se nám nepodaří dosáhnout pokroku.
If they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
CzechJe připraven stát na této platformě ve volbách, které se budou konat za tři roky?
Is he prepared to stand on that platform in the elections in three years' time?
CzechVzniknou nové organizační modely, které budou různě míchat uzavřené a otevřené.
New organizational models coming about, mixing closed and open in tricky ways.
Czech13. srpna 2013 budou všechny soubory v online úložišti Mesh trvale odstraněny.
On August 13, 2013, all files in Mesh online storage will be permanently deleted.
CzechOsobně si myslím, že Francouzi udělají to, co vždy: budou se starat sami o sebe.
For my part I think the French will do as they always do and look after themselves.
CzechByl bych proto rád, kdybyste nám mohl vysvětlit kroky, které budou následovat.
Consequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.